6
1-2 Amaiba:le, ninia asigilai olelesu liligi dawa:ma:ne, bisili olelesu liligi yolesili, mae beba:le hagomodini masunu da defea. Musa: olelesu bai da ninia hamedei hawa: hamobeba:le Gode Ea hou hame dawa:mu, be Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le fawane gaga:su ba:mu. Eno da hanoga fane salasu hou, dunu ilegema:ne ea da:i hodo da:iya lobo ligisisu, bogoi bu wa:legadosu amola eso huluane se imunusa: fofada:su. Amo musa: olelesu bai fawane ninia bu baligiliwane dawa:mu da defea hame. Ninia asigilama:ne gusuba:le masunu da defea. Amola Gode da ninima logo fodosea, ninia da agoane hamomu.
Be dunu ilia Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le lalegagui dagoi amo yolesiagai gala, ilia bu sinidigimusa: logo habodane ba:ma:bela:? Ilia da musa: Gode Ea hadigi amo ganodini esalu. Ilia da Gode Ea hahawane dogolegele iasu amola Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo Ea hou dawa:i galu. Ilia da lalegaguiba:le, Gode Ea Sia: da ida:iwane ilia da dawa:i galu. Ilia da Gode Ea Hinadafa Hou dafawane doaga:sea, gasa bagade ba:mu, amo dawa:i galu. Be ilia da dafawaneyale dawa:su hou yolesiagai dagoi. Ilia da fedege agoane, dunu huluane gademusa: ba:ma:ne, Gode Egefe bu bulufalegeiga medole legesa. Amaiba:le, ilia da bu Godema sinidigimusa: oule masunu logo da hamedei agoane ba:sa.
Gibu da eso bagohame osoboga dabeba:le, osobo da amo hano nawane amoga ha:i manu amola sagai ouligisu dunu fidisu liligi bagohame heda:sa. Amaiba:le, Gode da amo osobo hahawane ba:sa. * Mui 3:17-18Be amo osoboga gaga:nomei amola gagalobo, amo fawane heda:be ba:i galea, osobo da hamedeiwane liligi agoane ba:sa. Gode da amo osoboga hahawane hame ba:beba:le, gagabusu aligima:ne hamomusa: amola laluga ulagimusa: dawa:lala.
Be ninia dogolegei na:iyado dunu! Ninia da gasa bagade sia:sa. Be dilia hou da noga:i ninia da dawa:lala. Dilia gaga:su lalegagui amo defele hahawane hou dawa:sa, amo ninia dawa:lala. 10 Bai Gode Ea hou da moloidafa. E da dunu udigili hame wadela:sa. Dilia da noga:le hawa: hamoi amola Yesu Ea hou lalegagui fi dunu fidisu amola fidilala, amo hamonanebeba:le, dilia da Ema asigi amo olelei. Gode da amo hou hame gogolemu. 11 Be ninia bagade hanai da agoane gala. Dilia dafawane hamoma:beyale dawa:lusu liligi, amo huluane dafawane doaga:ma:ne, dilia wali amogainini soge wadela:mu eso doaga:sea, ha:giwane amola hanaiwane Gode Ea hawa: hamonanumu da defea. 12 Dilia hou da gudu sa:ili, higale hamomu ninia higa:i hodosa. Be ninia hanai da dilia da dafawaneyale dawa:su dunu amo ilia hou hame yolesibiba:le, Gode Ea ilegele imunu sia:i liligi huluane laha, amo dunu defele dilia da hamoma:mu.
Gode Ea Dafawane Imunu Ilegele Sia:i Liligi
13 Gode da A:ibalaha:mema imunu sia:noba, E da dafawane imunusa: ilegele sia:i. Dunu eno da Gode Ea hou hamedafa baligiba:le, Gode da Hi Dioba:le dafawane imunusa: ilegele sia:i. 14  Mui 22:16-17E amane sia:i, “Na dima ilegele sia:sa! Dia fi da hahawane ba:mu amola dia mano lalelegemu da bagohamedafa ba:mu. Amo hou Na da dima dafawane imunu!” 15 A:ibalaha:me da hahawane gebewane ouesalebeba:le, Gode Ea imunu ilegele sia:i liligi lai dagoi. 16 Osobo bagade dunu da dafawane hamomusa: sia:sea, e da mimogo dunu bagade amo ea hou da hi hou baligisa, amo ea dioba:le sia:sa. Amasea, dunu eno ilia da ea sia:i liligi amoma sia:ga gegemu hamedei ba:sa. 17 Gode da Ea ilegele imunu sia:i liligi hamedafa afadenemusa: dawa:i. E da amo imunu sia:i liligi dafawanedafa imunu noga:le olelemu dawa:i galu. Amaiba:le, E da Hi Dioba:le, Ea fi dunuma imunu ilegele sia:i. 18 Amaiba:le, Gode da musa: ilegele imunu sia:i amola Hi Dioba:le dafawane hamomu sia:i, amo liligi aduna da afadenemu hame dawa:. Amo ganodini Gode da ogogosu hame dawa:. Amaiba:le, ninia da Ema madelagiba:le, ninia da hobea misunu dafawane esaloma:beyale dawa:lusu hou (Gode Ea ninima i liligi), amo dafawaneyale dawa:beba:le ninia dogo denesisu dawa:.
19  Gobele Salasu 16:2Amo hobea misunu dafawaneesaloma:beyale dawa:lusu da fedege agoane ninima a:go (dusagai mae masa:ne dioi bagade liligi dusagaiga la:gi) amo agoane diala. Amo mae muguluma:ne liligi da fedege agoane, gaga:su abula Debolo Diasu ganodini sone golili sa:ili, Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini la:gi diala. 20  § Gesami Hea:su 110:4Yesu Gelesu da ninima bisili Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini golili sa:i dagoi. E da Gobele Salasu Ouligisu dunu amo Melegisedege ea fi agoane hamoi dagoi.

*6:8: Mui 3:17-18

6:14: Mui 22:16-17

6:19: Gobele Salasu 16:2

§6:20: Gesami Hea:su 110:4