15
A:igele Dunu Fesuale Gala da Dagosu Se Nabasu Gagui
Amalalu, na da muagado ganodini, gasa bagade musa: wamolegei liligi hisu ba:i. Na da a:igele dunu fesuale gala amo da dagosu se nabasu fesuale gala gagui ba:i. Amo da Gode Ea ougi se dabe iasu amo dagomusa: gala.
Amalalu, na da hano wayabo bagade, daiya ba:su agoane ba:i. Amoga lalu agoane gilisili ba:i. Na da dunu amo ilia da ohe fi liligi, ea loboga hamoi agoaila liligi amola dunu amo ea dio da fedege agoane 666, amo huluane hasali dagoi, na da amo dunu ba:i. Ilia da hano wayabo daiya ba:su agoane, amo ea bega: sani baidama (amo Gode da ilima i), amo gaguiwane lelu. Ilia gilisili Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese amola Sibi Mano, ela gesami hea:lalu amane,
“Hina Gode Bagadedafa! Di da gasa bagade ida:iwane hou hamosa.
Di da fifi asi gala huluanema Hina esala.
Dia hou da noga:idafa amola dafawanedafa.
Hina Gode! Nowa da Dima hame beda:ma:bela:?
Dunu huluane Dia gasa bagade hou olelemu da defea.
Di fawane da hadigi gala.
Dunu huluane da Dia defele fofada:su hou ba:beba:le,
dunu fifi asi gala huluane da misini, Dima nodone sia:ne gadomu.”
Amalalu, na da Debolo Diasu Hebene ganodini gagui amo doasibi ba:i. Amola Gode Ea Abula Diasu (amo ganodini Gode da esala) amo Debolo ganodini dialebe ba:i.
A:igele dunu fesuale gala amo da se nabasu fesuale gala gagui, amo da Debolo Diasu fisili gadili manebe ba:i. Ilia da ahea:ya:i abula sali amola ilia bida:igiga gouli bulu idiniginisi ba:i.
Amalalu, esalebe liligi biyaduyale gala, amo afadafa da gouliga hamoi ofodo fesuale gala amo a:igele dunu lobofaseleyale gala ilima i. Amo ofodo ganodini, eso huluane Esalalala Gode amo Ea ougi hou nabaiwane ba:i. Gode Ea gasa amola hadigi, amoga mobi heda:beba:le, Debolo Diasu da nabaiwane ba:i. Debolo Diasu ganodini masunu da hamedeiwane ba:i. Se nabasu fesuale gala amo a:igele fesuale gala gaguli misi liligi huluane da dagobeba:le fawane, bu ganodini masunu ba:mu galebe.