14
Sibi Mano amola Ea Fi
Amalalu, na da Sibi Mano Saione Goumi da:iya lelebe ba:i. E sigi lelebe, dunu l44,000 gala amo Ea Dio amola Ea Ada Dio, ilia odagiga dedei ba:i. Amalalu, na nabaloba, sia: muagadodi misi, amo da gasa bagade hano nawa:li amola gasa bagade gu gelebe, amaiwane gala. Sia: da sani baidama dusa dunu ilia sani baidama dulalawane agoane nabi. Dunu l44,000 ilia da Fisu, esalebe liligi amola asigilai dunu, amo ilia midadi gesami hea:sa lelu. Amo gesami da gaheabolo gesami amola hea:be dunu fawane da amo gesami dawa:. Gode da dunu huluane afafane, amo dunu 144,000 ilegele, bidi lai dagoi. Amo dunu da uda hame lai. Ilia da uda gilisili hamedafa golai. Ilia Sibi Mano da habidili ahoa Ema fa:no bobogesa. Gode da amo dunu Hima amola Sibi Manoma imunusa:, eno osobo bagade dunu ilima afafane ilegei dagoi. Ilia da ogogosu hamedafa dawa:i. Ilia da ida:iwanedafa hamoi dagoi.
A:igele Udiana Gala
Amalalu, na da a:igele dunu eno muagado gadodilidafa hagili ahoanebe ba:i. E da Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala amo dunu fifi asi gala, sia: hisu, fi hisu amola ouligisu hisu, amo huluanema olelela ahoa. E da ha:giwane wele sia:i, “Godema beda:ma amola E da ida:iwaneba:le, Ema nodoma! Bai dunu fifi asi gala dunu Ema fofada:su eso da doaga:i dagoi. Gode da Hebene, osobo bagade, hano wayabo bagade amola hano nasu huluane hamoi. Ema nodone sia:ne gadoma!”
Eno a:igele da amo a:igele fa:no bobogele, amane ha:giwane wele sia:i, “Uda da dafai dagoi. Ba:bilone Bagade uda da dafai dagoi. E da sia:beba:le, dunu huluane da ea gasa bagade adini mai dagoi. Amo da fedege agoane, ilia wadela:i uda lasu hou hamosu!”
A:igele osoda da eno aduna bisili asi, elama fa:no bobogelalebe ba:i. E ha:giwane amane wele sia:i, “Nowa da ohe fi liligi amo amola ea loboga hamoi agoaila liligi, elama nodone sia:ne gadole amola ea dawa:digima:ne dedesu amo ea odagi o lobo amoga dedei ba:sea, 10 amo dunu ilia da fedege agoane Gode Ea waini hano manu. Amo waini hano da Gode Ea se dabe iasu ougi hou. E da amo gasa bagade waini hano Ea ougi faigelei ganodini sogasali. Dunu huluane amo ilia Gode Ea ougi waini hano nasea, ilia lalu salafa hamoi amo ganodini, hadigi a:igele dunu amola Sibi Mano ilia midadi, se dabe iasu bagade ba:mu. 11 Ilima se dabe iasu ima:ne lalu, amo ea mobi da mae yolesili eso huluane heda:lala. Nowa da ohe fi liligi amola ea loboga hamoi agoaila liligi, amoma nodone sia:ne gadosa amola e dawa:digima:ne dedesu ilia lai dagoi, ilia da mae helefili se nabalumu.” 12 Amaiba:le, Gode Ea fi dunu amo ilia Gode Ea hamoma:ne sia:i fa:no bobogesa amola Yesu Ea hou lalegagusa, ilia mae yolesili Gode Ea hawa: hamonanumu da defea.
13 Amalalu, sia: muagadodi misi, na da amane nabi, “Agoane dedema! ‘Dunu ilia da wali amola fa:no, Hina Gode Ea hawa: hamobeba:le bogosea, hahawane bagade ba:mu!’ ” Gode Ea A:silibu da bu adole i,
“Dafawane! Ilia hawa: hamobeba:le bidi lamu.
Ilia da gasa bagade hawa: hamosu yolesili, helefisu ba:mu.”
Osobo Bagade Wadela:i Hamosu Dunu Ha:i Manu agoane Gamisu
14 Amalalu, na da ahea:ya:i mu mobi amo da:iya, dunu agoai ba:su liligi fila heda:lebe ba:i. Ea dialuma da:iya gouli habuga dialebe amola ea lobo ganodini wagebi gobihei ba:i. 15 Amalalu, a:igele dunu eno amo Debolo Diasu ganodini gadili manebe ba:i. E da dunu amo da mu mobi fila heda:i, amoma amane ha:giwane wele sia:i, “Defea! Eso da doaga:beba:le, dia wagebi gobiheiga ha:i manu gamima! Osobo bagade ha:i manu da yoi dagoi.”
16 Amalalu, dunu da mu mobiga fila heda:i, amo da ea gobiheiga yoi ha:i manu osobo bagadega fai.
17 Amalalu, a:igele dunu eno, e amola da wagebi gobihei gagui, da Debolo Diasu Hebene ganodini, amoga misi.
18 Amalalu, a:igele dunu eno amo da lalu ouligisu dunu, e da oloda yolesili, misini, e da a:igele wagebi gobihei gagui amoma ha:giwane wele sia:i, “Waini fage da yoiba:le, dia gobiheiga waini sagaiga waini fage gamima!” 19 Amaiba:le, a:igele da ea gobiheiga fananu, waini fage fadegale, Gode Ea ougi bagade waini hano emo osa:gisu amo ganodini sanasi. 20 Amalalu, Gode da amo waini fage Ea waini hano emo osa:gisu amo ganodini osa:gilalu, maga:me bagade amo ea seda defei da 300 gilomida amola ea lugudu defei da gadenene 2 mida, Gode Ea waini osa:gisu amoga misi.