16
Gode Ea Ougi Hou Ofodo Ganodini Sali
Amalalu, na da sia: bagade Debolo Diasuga misini nabi. Sia: da a:igele dunuma amane olelei, “Masa! Gode Ea ougi hou ofodo fesuale ganodini sali, amo osobo bagadega sogasanasima!” A:igele age da asili, ougi amo ea ofodo ganodini sali, osobo bagadega sogasanasi. Nowa dunu da ilima ohe fi liligi ea dawa:digima:ne dedesu dialebe ba:i amola ea loboga hamoi agoaila liligi amoma nodone sia:ne gadoi, ilia da se bagade aiya bagohame madelai.
Amalalu, a:igele ageyadu da ea ofodo ganodini sali liligi hano wayabo bagade amoga sogasanasi. Amalalu, hano da afadenene bu bogoi dunu ea maga:me agoane hamoi. Menabo fi amola hano wayabo ganodini esalebe fi liligi huluane da bogogia:i dagoi.
Amalalu, a:igele osoda da ea ofodo ganodini sali liligi amo hano amola hano nasu amoga sogasanasi. Amalalu, hano huluane da maga:me hamoi. Na da a:igele amo da hano huluane ouligisa, amo ea sia: nabi, “Hadigi Gode! Di da esala amola esalu. Dia fofada:i amo da moloidafa. Amo osobo bagade dunu ilia Gode Ea fi dunu amola balofede dunu, amo ilia maga:me sogadigi. Amaiba:le, Dia da ilia moma:ne, ilima maga:me iaha. Ilia da ilia hou hamoi defele laha!” Amalalu, sia: amo da oloda amoga misi, na amane nabi, “Hina Gode Bagadedafa! Dia fofada:su da dafawane amola moloidafa!”
Amalalu, a:igele biyadu da ea ofodo ganodini sali liligi esoga sogadigi. Gode da dunu ilia esoga gia:ma:ne, logo hamoi. Gia:i bagadeba:le, ilia da nenana, Gode da amo se nabasu amoma ouligisu esala, amo ilia dawa:beba:le, Ema lasogoi. Be ilia da wadela:i hou hame yolesi, amola Gode Ea gasa bagade hou amoma hame nodoi.
10 Amalalu, a:igele bi da ohe fi liligi amo ea fisuga ea ofodo ganodini sali liligi sogasanasi. Ohe fi liligi amo ea fi huluane da gasi bagade ba:i. Ilia se bagade nababeba:le, ilisu gona:su gasonasu. 11 Ilia da se bagade nababeba:le amola aiya bagohame madelabeba:le, ilia Gode Hebene ganodini esala Ema gagabui. Be ilia wadela:i hou hame yolesi.
12 Amalalu, a:igele gafe da ea ofodo ganodini sali liligi amo hano bagade ea dio amo Iufala:idisi amoma sogasanasi. Gusugoe fi dunu ilia hina bagade ili amo hano degema:ne, hano da hedolowane hai dagoi ba:i. 13 Amalalu, na da nigima: a:silibu udiana amo da guama agoane ba:i. Ilia da hanome, ohe fi liligi amola ogogosu balofede dunu, amo ilia lafidili manebe ba:i. 14 Amo a:silibu da Fio liligi ilia musa: hame ba:su gasa bagade hamosu dawa:. Amo a:silibu udiana da asili, osobo bagade ouligisu dunu huluane, Gode Bagadedafa amo Ea ilegei esoga gegemusa: oule maha.
15 Yesu da amane sia:sa, “Nabima! Na da wamolasu dunu ea mabe agoane misunu. Nowa dunu da mae golale ea abula noga:le ouligisia, e da da:i nabadowane gogosiane hame ahoanumuba:le, hahawane ba:mu!” 16 Amalalu, a:silibu udiana da osobo bagade hina bagade dunu huluane, soge ea dio Hibulu sia:ga da Amagedone amoma gilisimusa: oule misi. 17 Amalalu, a:igele dunu fesu da ea ofodo ganodini sali liligi hisi amoga sogadigi. Sia: bagade da Fisu Debolo Diasu ganodini diala, amoga amane misi, “Dagoi galebe!”
18 Ha:ha:na yogi, gugelebe amola bebeda:nima bagade ba:i. Amo bebeda:nima da bebeda:nima musa: masu huluane baligi dagoi. Bebeda:nima bagadedafa. 19 Moilai bai bagade da fili, mogili, udiana agoane hamoi. Moilai bai bagade huluane soge huluane amo ganodini da mugului dagoi. Ba:bilone fi dunu ilia hou bu dawa:le, Gode da waini hano, amo Ea ougi bagade hou, amo Ea faigeleiga manusa:, Ba:bilone fi dunu ilima i. 20 Oga huluane da mugululi hamedafa ba:i. Goumi amola huluane da mugululi hamedafa ba:i. 21 Mugene bagadedafa, amo ea dioi defei da 50 gilogala:me agoane da muagadodi misini, dunu medosu. Se nabasu bagadedafa da doaga:beba:le, osobo bagade dunu da Godema gagabuli lasogoi.