28
Moloda Oga Amo Ganodini Esalu
Ninia bega: hahawane doaga:i. Amalalu, ninia da amo oga ea dio da Moloda nabi.
Amo soge fi dunudafa da ninima asigi hamoi. Gibu da muni dabeba:le, ninia anegagi nabi. Be ilia lalu didilalu, nini huluane bagadewane fidisu. Bolo da lalu ifa gilisili, laluga ligisilaloba, medosu sania da gia:i nababeba:le, amo lalu ifaga gadili misini, Bolo ea lobo gasonaloba besega gagui.
Dunudafa ilia da sania amo Bolo ea loboga gagulalebe ba:beba:le, gilisili amane sia: dasu, “Amabela:? Amo dunu da fasu dunu. Be e da fo amola hano gafului, amoga hame bogoi. Be wali Osobo Bagade Ouligisu Hou da e medole legemusa: dawa:lala!” Be Bolo da ea lobo fofoga:beba:le, sania da laluma sa:i. Amola Bolo da hame oloi.
Ilia da e da hedolowane fofale, dafane, bogomu, amo ba:musa: ouesalu. Be sedagawane ouesalu, hou hisu da hame doaga:beba:le, ilia asigi dawa:su afadenene, amane sia:i, “E da ‘gode’ agoane!”
Amo sogebi gadenene, oga ouligisu dunu, ea dio amo Babaliase, e da ifabi gagui galu. E da nini hahawane yosia:le, ninima eso udiana agoane aowai. Babaliase eda da asugi amola hagomo se oloiba:le, diaheda:su da:iya esalu. Bolo da ea diasu ganodini golili sa:ili, Godema sia:ne gadole, ea lobo ema ligisili, e uhinisi dagoi. Amo sia: nababeba:le, oloi dunu huluane amo oga ganodini esalu da Boloma misini, uhi dagoi ba:i. 10 Ilia da ninima liligi bagohame i. Ninia amo soge fisimusa: dawa:beba:le, ninia dusagai ganodini ilia ha:i manu amola liligi huluane, ninia ahoabe ouligima:ne defele ligisi.
Ninia Moloda Yolesili, Louma Moilai Bai Bagadega Doaga:i
11 Oubi udiana aligili, ninia da dusagai (amo da A:legesa:nadalia moilaiga misini, anegagi oubi ganodini Moloda oga amoga ouesalu. Dusagai ea dio amo da “ ‘gode’ Aduna Eso Afadafa Lalelegei.”) amo ganodini fila heda:le, yolesili asi. 12 Asili, ninia da Silagiusi moilai bai bagadega doaga:le, eso udiana ouesalu. 13 Yolesili asili, ninia Lidiame moilai bai bagadega doaga:i. Golale hahabe, fo da ga (south) mabe ba:beba:le, eso adunaga asili, Biudioli moilaiga doaga:i. 14 Amo moilaiga, ninia da eno Yesu Ea hou lalegagui dunu ba:i. Ilia da ninima sia:beba:le, nini da ili amola hi afadafa sigi esalu. Yolesili asili, ninia Louma moilai bai bagadega doaga:i. 15 Louma moilai bai bagadega, Yesu Ea hou lalegagui dunu da ninia doaga:be nababeba:le, Louma yolesili, mogili da A:biase Bidi Lama:ne diasu amola Ga Misi Dunu Diasu Udiana moilaiga nini yosia:la misi. Bolo da amo dunu ba:beba:le, Godema nodoi. Ea dogo da bagadewane denesi dagoi.
Bolo da Louma Moilai Bai Bagadega Gode Ea Sia: Olelesu
16 Ninia Louma moilaiga doaga:loba, Louma gamane dunu da sia:beba:le, Bolo da hisu diasu ganodini esalu. Dadi gagui dunu afadafa fawane da e sosodo aligisu.
17 Eso udiana aligili, Bolo da Yu ouligisu dunu amo soge ganodini esalu, amo fofada:musa: misa:ne sia:i. Ilia da gilisibiba:le, e da ilima amane sia:i, “Na fi Isala:ili dunu! Na da ninia sema amo ninia aowalali olelei liligi, amo na da hamedafa wadela:lesi. Be Yelusaleme Yu fi dunu ilia hanaiba:le, Louma gamane dunu da na se dabe iasu diasu ganodini sali. 18 Louma gamane dunu ilia da nama fofada:nanu, na hou ganodini se imunusa: fofada:mu liligi hame ba:beba:le, na se dabe iasu diasu logo doasimusa: dawa:i galu. 19 * Asunasi Dunu Ilia Hou 25:11Be Yu dunu da na se dabe iasu diasu logo doasimu higa:iba:le, ougiwane bu fofada:i. Amaiba:le, na da Louma gamane ouligisudafa fofada:mu, amo logo fawane ba:i. Be na da na fi dunu ilima diwaneya udidimu hamedei galebe. 20 Amaiba:le, na da dili ba:mu amola dilima sia: sa:imusa:, dawa:i galu. Na da Dunu amo E hobea misunu Isala:ili dunu ilia da dafawane hamoma:beyale dawa:lusu, amo Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, na da amo sia:inega la:gi dagoi!”
21 Yu ouligisu dunu ilia da Boloma bu adole i, “Yudia soge fi dunu ilia da dia hou olelema:ne, ninima meloa hamedafa dedei. Amola ninia fi dunu da amo sogega misini, di da wadela:le hamoi, amo da hame sia:i. 22 Be dunu huluane da dia gilisisu (Yesu Ea fa:no bobogesu fi) ilima halalewane sia:beba:le, ninia dia hou nabimu hanai gala!”
23 Amaiba:le ilia amola Bolo da fofada:mu eso ilegele, amo esoga dunu bagohame da Bolo ea esalebe diasuga misi. Hahabe muni olelesa asili, amoganini gasi, e da Gode Ea Hinadafa Hou ilima olelei. Ilia da Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:ma:ne, e da Mousese ea Sema amola balofede dunu ilia dedei, amo ilima olelei. 24 Mogili da ea sia: nababeba:le, dafawaneyale dawa:i galu. Be eno da higabeba:le, dafawaneyale hame dawa:i. 25 Amaiba:le, ilia fisili asili, mogisu sia: gilisili sia: dasu. Be Bolo da hidadea sia: afadafa fawane sia:i galu, amane, “Dafawane! Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da ninia aowalalima Aisaia ea lafidili dafawane sia:i. 26  Aisaia 6:9-10sE amane sia:i, ‘Masa! Amo dunuma agoane sia:ma.
Dilia da gega nabalumu be hamedafa dawa:mu.
Dilia da siga hogoi helelalumu be hame ba:mu.
27 Bai amo dunu ilia asigi dawa:su da igi agoai gala.
Ilia ge ilisu ga:i dagoi.
Ilia si ilisu da dofoi dagoi.
Agoane hame hamoi ganiaba,
ilia si da ba:la:loba,
ilia ge da nabana:noba,
ilia asigi dawa:su da dawa:la:loba,
amola ilia da Nama sinidigili,
Na da ili uhinisila:loba, Gode da sia:sa.’
28 Bolo da sia: dagomusa: amane sia:i, “Dilia noga:le dawa:ma! Gode da Ea Sia: Ida:iwane gala amo osobo bagade dunuma gaga:su sia:, Dienadaile dunuma iasi dagoi. Dienadaile dunu da nabimu!” 29 Bolo da amo sia: sia:beba:le, Yu dunu da gilisili sia:ga gegenanu, yolesili asi.
30 Amalalu, ode aduna amoga Bolo da amo diasu ganodini esalu. Amogawi esaloma:ne, e da bidi i. Amola dunu huluane amo da ema gousa:musa: mabeba:le, e da hahawane yosia:su. 31 E da mae beda:iwane, Gode Ea Hinadafa Hou amola Hina Gode Yesu Gelesu Ea hou gasawane amola halegalewane olelelalu.
Sia: Ama Dagoi

*28:19: Asunasi Dunu Ilia Hou 25:11

28:26: Aisaia 6:9-10s