5
Waini Sagai Gesami Hea:su
* Ma:diu 21:33; Maga 12:1; Luge 20:9Nabima! Na da gesami hea:mu.
Na da na dogolegei dunu amola ea waini sagai
amo hou olelemusa: gesami hea:mu.
Na dogolegei da waini sagai amo nasegagi agologa bugi dialu. E da osobo dogone, igi huluane lale fasi.
E da waini efe ida:iwane bugi.
E da amo sosodo aligimusa:, diasu gado gagagula heda:i.
E da waini fage dugimusa:, uli dogoi.
E da waini fage yoma:ne ouesalu.
Be waini fage huluanedafa da gamogai fawane ba:i. Defea! Dilia Yelusaleme amo ganodini esala dunu amola Yuda soge dunu! Na da Na waini sagai amoma fofada:muba:le, dilia fofada:su dunu agoane hamoma. Na da Na waini sagai baligiliwane noga:le ouligi. Na da waini fage noga:iwane hogoi helele, abuliba:le wadela:i gamogai waini fage fawane ba:bela:?
Amaiba:le, Na da Na waini sagai amoma agoane hamomu. Na da gagoi Na waini sagai amo sisiga:sa amo sigua ohe fi da udigili manusa: amola osa:gisimusa:, amo mugulumu. Na da gisi hame nomu. E da gagalobo heda:i dagoi ba:mu. Na da waini efe hame dadamumu amola osobo hame dogomu. Be aya: gaga:nomei amola gagalobo da osobo dedebomu da defea. Mu mobi da amo osoboga gibu mae ima:ne, Na da sia:mu.”
Isala:ili da Hina Gode Bagadedafa amo Ea waini sagai.
Yuda fi dunu amo da waini efe Ea sagai gala.
E da Yuda dunu da hou ida:iwane hamoma:ne dawa:i.
Be ilia da fane legesu hou fawane hamosu.
E da ilia moloidafa hou fawane hamoma:ne dawa:i.
Be ilia da moloi hou hame hamobeba:le,
eno dunu da se bagade nababeba:le, digini wele sia:su.
Gode da Wadela:i Hamosu Dunuma Se Bagade Imunu
Dilia da diasu eno diasu eno amola soge eno soge eno bidi labeba:le, eno dunu da dilia soge ganodini fimu da hamedei ba:sa. Amola dilisu da Yuda soge ganodini esalebe ba:mu. Gode da dilima se bagade imunu. Na da Hina Gode Bagadedafa amo Ea sia: nabi dagoi, amane, “Amo diasu noga:idafa amola bagadedafa da mugululi, wadela:lesi dagoi ba:mu. 10 Waini efe da soge ea defei da 10 hegade, amoga sagai dialebe da waini hano defei 8 lida fawane hamomu. Gagoma hawa: (oso) 180 lida amo bugi da faisia, gagoma ha:i manu defei 18 lida fawane ba:mu.”
11 Dilia da bogoma:ne se bagade nabimu. Dilia da hahabedafa adini manusa: wa:legadosa, amola dilia feloale hamoma:ne, daeya mae fisili adini naha. 12 Dilia lolo nasu amoga dilia da sani baidama amola ‘da:bolini’ (baidama) amola ‘faludi’ (fulabosu) dusa. Amola adini (waini hano) bagade naha. Be Hina Gode Ea hamonana dilia da hamedafa dawa:. 13 Amaiba:le, dilia da enoga afugili, mugululi asi dagoi ba:mu. Dilia ouligisu dunu da ha:beba:le, bogomu, amola dunudafa da hano hanaiba:le bogomu. 14 Fedege agoane, bogoi sogebi da dili manusa:, ha:i bagade gala. E da ea lafi bagadewane daga:sa. E da Yelusaleme ouligisu dunu amola sia: bagade dunudafa huluane gilisili da:gisa.
15 Dunu huluane da gogosiasu bagade ba:mu, amola gasa fi dunu huluane da bu hou fofonoboi dagoi ba:mu. 16 Be Hina Gode Bagadedafa da hou moloidafa fawane hamonanebeba:le, E da amoga Ea gasa bagade hou olelesa. E da Ea fi dunuma fofada:su noga:i hamonanebeba:le, Ea hadigi hou olelesa. 17 Yelusaleme mugului amo ganodini, sibi mano da gisi manu. Amola, goudi mano da gisi manu.
18 Dilia da bogoma:ne, se iasu bagade ba:mu. Dilia da dilia wadela:i hou amoma afafamu hamedei agoane ba:sa. 19 Dilia da amane sia:sa, “Hina Gode da hedolowane nini ba:ma:ne Ea sia:i liligi hamomu da defea. Isala:ili dunu ilia Hadigi Gode Ea ilegei hou hamomu da defea. Ninia da Ea dawa:i liligi ba:mu hanai gala.”
20 Dilia da se bagade nabimu. Dilia da giadofale, wadela:i hou da hou noga:iwane, amola hou ida:iwane da wadela:i hou, dilia giadofale sia:sa. Dilia da gasi sinidigili, hadigi hamosa amola hadigi dedebole, bu gasi hamosa. Dilia da gamogai liligi sinidigili, hedai hamosa amola hedai liligi bu gamogai agoane hamosa.
21 Dilia da bogoma:ne se nabimu. Dilia da gasa fili, dilisu da bagade dawa:su dunu agoane dawa:.
22 Be dilia da bogoma:ne, se iasu ba:mu. Dilia baligili dawa:su hou da adini nasu fawane. Dilia da waini amola adini hahawane amola nimi bagadewane gilisili bibiagosa. 23 Be eno dunu da dilima hano suligisu iabeba:le, dilia da wadela:i bagade hamosu dunu ilia halegale masa:ne, se iasu diasu logo doasisa. Amola moloidafa dunu ilima ogogole fofada:sa. 24 Amaiba:le, gisi amola bioi gisi da sesenesa, amola laluga nesa, amo defele dilia difi da dasamu amola dilia falegai da bione, foga gaguli asi dagoi ba:mu. Bai dilia da Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili dunu fi ilia Hadigi Gode, amo Ea olelesu ninima, dilia da higale hame nabi. 25 Hina Gode da Ea fi dunuma ougi gala. E da ilima se ima:ne, Ea lobo ilua:i dagoi. Goumi huluane da ugugumu, amola dunu da bogole, ilia da:i hodo da isu agoane udigili moilai bai bagade logo ganodini dialebe ba:mu. Be amoha Hina Gode Ea ougi da gia:iwane dialebe ba:mu. E da eno se ima:ne, Ea lobo da bu ilua:i dagoi ba:mu. 26 Hina Gode da fifi asi gala sedagawane esala ilima dawa:ma:ne hahamosu hamosa. Ilia da osobo bagade bega: amoga misa:ne Hina Gode da hosa. Amola ilia da hedolodafa manebe ba:sa. 27 Ilia da helebe hame ba:sa. Dunu afadafa da hame dafasa. Ilia da hamedafa diaha. Ilia bulu da hame hoholigisa:. Ilia emo salasu la:gisu afae da hame fi.
28 Ilia dadi da agei dagoi amola ilia oulali da gegemusa: momagei. Ilia hosi emo da igi agoane ga:nasi bagade. Amola ilia sa:liode wagebi emo da foga ononosu defele ahoa.
29 Ilia dadi gagui dunu da laione wa:me amo ilia da ohe medole legele, enoga samogesa:besa:le wamolegemusa: gaguli ahoana, gesenesa, amo defele ilia da wele sia:sa.
30 Amo eso doaga:sea, ilia da Isala:ili wadela:musa:, hano wayabo ea gafului fugala:sa defele, bagade wele sia:mu. Isala:ili soge ba:ma! Gasi amola se nabasu fawane gala. Hadigi da gasi amoga dedeboi dagoi.

*5:1: Ma:diu 21:33; Maga 12:1; Luge 20:9