21
Yesu da Hahawane Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Doaga:i
(Maga 11:1-11; Luge 19:28-40; Yone 12:12-19)
Yesu amola Ea ado ba:su dunu, ilia da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:musa: asili, Bedefage moilaiga doaga:i (Bedefage da Olife agolo soge ganodini galu). Yesu da Ea fa:no bobogesu dunu aduna, amo moilaiga asunasi. E amane sia:i, “Moilaiga doaga:sea, ali da dougi amola ea mano gidi bagelesi dialebe ba:mu. Elea bagei fadegale, Nama oule misa. Eno dunu da alia logo hedofamusa: gagabole sia:sea, ali agoane sia:ma, ‘Hina da amo dougi amola ea mano Ema hawa: hamomusa: lamu.’ Amo sia: nababeba:le, ilia da alia logo hame hedofamu.”
Amo hou da hemone balofede dunu ea sia: didili hamoi dagoi ba:i. * Segalaia 9:9Balofede dunu hemone amane sia:i,
“Saione moilai bai bagade fi ilima olelema!
Dawa:ma! Dilia Hina Bagade da manebe!
Ea hou da fonoboiwane.
E da dougi amola dougi ea mano,
amo da:iya fila heda:le manebe ba:mu.”
Amaiba:le, Yesu Ea ado ba:su dunu da Yesu Ea hamoma:ne sia:i hamoi. Ela da dougi amola ea mano oule misini, ela baligiga elea abula amoga dedeboi. Amalalu, Yesu da fila heda:i. Dunu bagohame da ilia abula fadegale, logoga ligisi. Eno da ifa amoda damuni, logoga ligisisi. Gesami Hea:su 118:25-26Yesu da amo da:iya asili, dunu bagohame Yesuma bisili, eno bagohame ea baligia fa:no bobogele, huluane gilisili bagadewane nodone wele sia:i, “Da:ibidi Egefe Ema nodone sia:ma! Gode Ea Dioba:le misi Dunu da Gode Ea hahawane dogolegesu hou bagade ba:mu da defea! Godema nodone sia:ma!”
10 Yesu da Yelusaleme moilai bai bagadega golili daloba, dunu huluane da bagadewane fofogadigi. Ilia amane sia:i, “Go da nowala:?”
11 Ea oule misi dunu gilisi ilia da bu adole i, “Go da balofede dunu, Yesu. E da Na:salede moilai Ga:lili soge ganodini amodili misi.”
Yesu E Debolo Diasu Doga:i
(Maga 11:15-19; Luge 19:45-48; Yone 2:13-22)
12 Yesu E da Debolo Diasu ganodini golili sa:ili, bidi lasu dunu huluane sefasi. E da su afadenesu dunu ilia fafai amola sio bidi lasu dunu ilia fisu delegili fafasi dagoi.
13  Aisaia 56:7; Yelemaia 7:11E amane sia:i, “Gode Sia: Dedei Buga ganodini agoane dedei diala, ‘Gode da amane sia:i, Dunu huluane da Na diasu da sia:ne gadosu diasu ilia da sia:mu.’ Be dilia da amo Diasu, wamolasu dunu ilia wamoaligisu diasu agoane hamosa.”
14 Si dofoi amola emo gasuga:igi dunu da Debolo Diasu amo ganodini Ema misi. E da amo dunu uhinisi dagoi. 15 Gobele salasu dunu amola sema olelesu dunu da amo gasa bagade hou amola mano ilia Debolo Diasu ganodini Yesuma amane wele sia:nanu, “Da:ibidi Egefe Ema nodoma!” amo ba:beba:le, ilia da mi hanai galu. 16  § Gesami Hea:su 8:2Ilia da Yesuma amane adole ba:i, “Di da ilia nodosu sia: nabala:?”
Yesu E bu adole i, “Na naba! Dilia Gode Sia: dedei idibela:? Amo sia: da agoane dedei diala,
‘Di da mano amola mano dudubudafa ilima nodone sia:ma:ne olelei dagoi.’ ”
17 Amalalu, Yesu da yolesili asili, Bedani moilaiga golamusa: asi.
Yesu da Figi Ifa Wadela:lesi
(Maga 11:12-14,20-24)
18 Golale, hahabe, Yesu da Yelusaleme moilaiga bu doaga:musa:, logoga ahoanoba, ha:i nabi. 19 E da figi ifa logo bega: ba:beba:le, ha:i manu faimusa:, figi ifa baia doaga:i. Be dulu hame ba:i, lubi fawane ba:i. Amaiba:le, Yesu da amo figi ifa amoma amane sia:i, “Di da hobea dulu bu hamedafa legemu.” Amalalu, figi ifa da hedolodafa bioi dagoi ba:i.
20 Amo hou ba:beba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da fofogadigili amane sia:i, “Figi ifa da abuliba:le hedolowane bioila:?”
21  ** Ma:diu 17:20; 1 Golidia 13:2Yesu E bu adole i, “Na dilima dafawane sia:sa! Dilia da mae asaboiwane dafawaneyale dawa:sea, dilia da Na waha hou amo figi ifaga hamoi, dilia amola da hamomusa: dawa:mu. Eno amola dilia sia:beba:le, amo agolo da mugululi, hano wayabo bagadega bu dialebe ba:mu. 22 Dilia da dafawaneyale dawa:beba:le sia:ne gadosea, dilia adole ba:su liligi huluane lamu.”
Nowa da Yesuma Hina Bagade Hou Ilegebela:?
(Maga 11:27-33; Luge 20:1-8)
23 Yesu da Debolo Diasu gagoi ganodini golili sa:ili, Ea sia: olelelaloba, gobele salasu dunu amola Debolo Diasu ouligisu dunu da Yesuma misini, amane adole ba:i, “Di da amo hou hamoma:ne, nowa da ilegebela:? Di da nowa ea sia:beba:le, agoane hamosala:?”
24 Yesu E bu adole i, “Na amola da dilima adole ba:su afadafa gala. Dilia da Nama noga:le bu adole iasea, Na amola da Na hamosu ilegesu dunu dilima olelemu. 25 Yone Ba:bodaise e da hanoga fane salasu hou hamoma:ne, nowa ilegebela:? Gode da ilegebela:? O osobo bagade dunu ilegebela:?”
Amo sia: nababeba:le, ilia gilisili logo hogosa agoane sia: dasu, “Ninia da adi sia:ma:bela:? Ninia Gode Ea adoiba:le sia:sea, E da ninima ‘Dilia abuliba:le Yone ea sia: dafawaneyale hame dawa:bela:?’ sia:mu galebe. 26 Be ninia da ‘Osobo bagade dunu adoiba:le’ sia:sea, ninia da eno dunu ilia adi hamosayale beda:mu. Ilia da Yone Ba:bodaise da balofede dunu dawa:beba:le, ninima ougimu.” 27 Amaiba:le, ilia da Yesuma amane sia:i, “Ninia hame dawa:!”
Amalalu, Yesu E amane sia: i, “Na amola da nowa Ea ilegeiba:le Na gasa bagade hou hamosa, amo Na da dilima hame olelemu.”
Dunu ea Mano Aduna Fedege Sia:
28 Yesu E amane sia:i, “Dilia adi dawa:bela:? Osobo bagade dunu da dunu mano aduna esala. Eda da ea magobo manoma amane sia:i, ‘Nagofe! Wahadafa na ifabi ganodini hawa: hamomusa: masa!’ 29 Be magobo mano da bu adole i, ‘Na higa:i!’ Be fa:no amo mano ea asigi dawa:su afadenene, e asili hawa: hamoi. 30 Amalalu, eda da ea mano enoma hawa: hamomusa: masa:ne sia:i. Ea mano da amane sia:i, ‘Defea! Na da hahawane masunu,’ Be e da hamedafa asi. 31 Nowa mano da eda ea sia: nabawane hamobela:?”
Ilia bu adole i, “Magobo mano da eda ea sia: nabi.”
Amaiba:le Yesu da ilima amane sia:i, “Na dilima sia:sa! Su lidisu dunu amola aheda:i uda ilia dilima baligili asili, Gode Ea Hinadafa Hou amoma bisili doaga:mu. 32  †† Luge 3:12, 7:29-30Yone Ba:bodaise da logodafa dilima olelemusa: misi. Be dilia da ea sia: dafawaneyale hame dawa:i. Be su lidisu dunu amola aheda:i uda ilia da dafawaneyale dawa:i. Dilia da amo dunu ilia hou ba:loba, hame sinidigi amola Yone ea sia: dafawaneyale hame dawa:i.”
Waini Bugi Hawa: Hamosu Dunu Fedege Sia:
(Maga 12:1-12; Luge 20:9-19)
33  ‡‡ Aisaia 5:1-2Yesu E amane sia:i, “Fedege sia: eno nabima! Eso afaega, soge gagui dunu da waini sagai. E da amo noga:le gagole, waini dulu dugisu diasu hamomusa: uli dogoi. Amo bugi noga:le sosodo aligima:ne e da sedade diasu gado gagagula heda:i. E da ea waini sagai ouligima:ne, eno ouligisu dunu ilima i. Amalalu, E da soge badilia asi
34 Waini faimu eso doaga:loba, e da ea hawa: hamosu dunu, ilia amo waini sagai ouligisu dunuma ea dabe edegema:ne asunasi. 35 Be waini sagaiga ouligisu dunu da ea hawa: hamosu dunu ba:loba, ilia da amo gasawane gaguli, afadafa ilia fegasuga fai, eno ilia medole legei, eno ilia igiga medoi. 36 Amalalu, waini sagai hina da eno hawa: hamosu dunu ilima asunasi. Be waini bugi ouligisu dunu da ilia musa: hou amo dunu ilima bu hamoi. 37 Fa:nodafa, e da ea manodafa asunasi. E amane dawa:i, ‘Ilia da na manodafa hahawane ba:mu.’ 38 Be waini sagai ouligisu dunu da ilia hina ea mano ba:beba:le, amane sia:i, ‘Defea! Hina ea mano manebe! Ninia da e medole legemu. Amasea, waini sagai amo, ninia fawane da gagulaligimu.’ 39 Amaiba:le, ilia amo mano gasawane gaguli, gadili ha:digili, fane legei dagoi. 40 Amo waini sagai ea hina da doaga:sea, e da amo ouligisu dunu ilima adi hamoma:bela:?” 41 Ilia da bu adole i, “E da wadela:i ouligisu dunu fi medole lelegemu. Amasea e da ea waini sagai eno ouligisu dunu (noga:i dunu ilia da gamisu eso amoga ea bidi defele ema imunu) amo dunuma imunu.”
42  §§ Gesami Hea:su 118:22-23Yesu E amane sia:i, “Dilia da Gode Sia: Dedei hame idibela:?
‘Diasu gagusu dunu da igi afae higa:i.
Be amo igi da mimogo hamone, igi eno huluane baligi dagoi.
Gode Hi da amo hou hamoi dagoi.
Ninia da amo hou nodoiwane ba:sa.’
43 Amaiba:le, Na da dilima sia:sa! Gode da Ea Hinadafa Hou diliga samogene, eno noga:i ouligisu dunu ilia hou dulu legema:ne defele gala, ilima imunu. 44 Nowa da amo igi da:iya dafasea, ea da:i da dadega:le fofonobomu. Be nowa amo igi da ema fana dasea, ea da:i hodo da amo igiga gagoudai dagoi ba:mu.”
45 Gobele salasu amola Fa:lisi dunu da Yesu Ea fedege sia: da ili hou olelei, amo dawa:beba:le, 46 ilia da Yesu afugili gagumusa: dawa:i galu. Be dunu huluane da Yesu da balofede dunu dawa:beba:le, Fa:lisi amola gobele salasu dunu da beda:iba:le yolesi.

*21:5: Segalaia 9:9

21:9: Gesami Hea:su 118:25-26

21:13: Aisaia 56:7; Yelemaia 7:11

§21:16: Gesami Hea:su 8:2

**21:21: Ma:diu 17:20; 1 Golidia 13:2

††21:32: Luge 3:12, 7:29-30

‡‡21:33: Aisaia 5:1-2

§§21:42: Gesami Hea:su 118:22-23