56
Fifi Asi Gala Huluane Dunu Mogili da Gode Ea fi amo Ganodini Esalebe Ba:mu
Hina Gode da Ea fi dunu ilima amane sia:sa, “Moloidafa hou mae fisima! Molole hamoma! Bai Na gaga:su doaga:mu da gadenei. Amola Na Moloidafa hou da gadenenewane ba:mu. Na da nowa dunu da Sa:bade eso sema noga:le hamosa amola amo hame wadela:sa, ilima hahawane dogolegele imunu. Amola nowa dunu da wadela:i hou hame hamosea, ema amola Na da hahawane dogolegele hamomu.
Ga fi dunu da Hina Gode Ea fi dunu ilima gilisisia, e da “Na da Gode Ea fi dunu gilisili Ema nodone sia:ne gadomu da hamedei. Bai Hina Gode da na logo hedofai, “amo sia:mu da noga:i hame. Amola gulusu danai dunu, e da mano lamu hamedeiba:le, Gode Ea fi amo ganodini esalumu da hamedei, amo dawa:mu da noga:i hame. Be Hina Gode da gulusu danai dunu ilima amane sia:sa, “Di da Nama nodomusa:, Sa:bade eso sema noga:le nabawane hamosea, amola Na hahawane ba:ma:ne, Na gousa:su noga:le hamosea, dia dio da Na Debolo ganodini amola Na fi amo ganodini hamedafa gogolei ba:mu. Amola dunu da dunu mano amola uda mano esala, amo ea dio da hame gogolei ba:mu. Be dia dio da baligiliwane hame gogolei ba:mu.
Amola ga fi dunu da Hina Gode Ea fi dunu ilima madelagisia, amola Hina Godema asigiba:le, Ea hawa: hamosea, amola Sa:bade eso dawa:le, Ea gousa:su amola noga:le hamosea, ilima Hina Gode da amane sia:sa, * Ma:diu 21:13; Maga 11:17; Luge 19:46“Na da dili, Na hadigi sema agolo, amo Saione amoma oule misunu. Na da Na sia:ne gadosu diasua, dilima hahawane dogolegesu hou imunu. Amola dia gobele salasu liligi di da Nama ima:ne ‘oloda’ da:iya ligisisa, amo Na da hahawane lamu. Na Debolo da fifi asi gala huluane ilia sia:ne gadosu diasu hamoi dagoiba:le, ilia da amo dio (Fifi Asi Gala Huluane Sia:ne Gadosu Diasu) asulimu.
Hina Gode Ouligisudafa da Ea fi (Isala:ili) musa: mugululi asi, amo buhagima:ne, oule misi dagoi. Amola E da eno dunu ilima gilisima:ne oule misunu ilegele sia:i dagoi.
Hina Gode da Isala:ili Ouligisu Dunu ilima Diwaneya Udidisa
Hina Gode da ga fifi asi gala ilima ilia da sigua ohe fi defele, Ea fi na dagoma:ne, misa:ne sia:i dagoi. 10 E da amane sia:sa, “Isala:ili fi sosodo ouligisu dunu da Na fi dunu ilima sisasu imunu da defea galu. Be ilia huluane da si dofoi dunu agoai. Ilia da asigi dawa:su hame gala. Ilia da sosodo aligisu wa:me agoai mae yayale olobolalebe agoane. Ilia da udigili golale, simasia ba:lumusa: fawane. Ilia golamusa: bagade hanai.
11 Ilia da uasu wa:me agoai. Sadimu da hamedei. Ilia da asigi dawa:su hamedafa gala. Dunu huluane afae afae da hi hanaiga hamosa, amola hi gagui fidima:ne fawane hamosa.
12 Ilia da adini ba:su dunu agoane amane sia:sa, “Defea! Ninia waini hano lale manu, amoga sadimu da defea. Wali eso da hahawane bagade eso, be aya da wali eso baligimu.”

*56:7: Ma:diu 21:13; Maga 11:17; Luge 19:46