9
Hina Gode da Isala:ili ea Gadenene Na:iyado Fi ilima Fofada:nanu Se Dabe Imunu
* Aisaia 17:1-3; Yelemaia 49:23-27; A:imose 1:3-5Hina Gode Ea sia:ne iasu da agoane: E da Ha:idala:ge soge fi amola Dama:sagase moilai bai bagade fi ilima se dabe ima:ne ilegei. Isala:ili fi huluane ilia da Gode Ea:. Be Silia soge bisilua moilai bai bagade amola da Gode Ea:. Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1 - 28:26; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14Ha:ima:de (ea alalo da Ha:idala:ge soge bega: gala) amola Daia amola Saidone (amo moilai bai bagade ili ganodini da bagade dawa:su hawa: hamosu dunu esala), ili amola da Ea:.
Daia moilai bai bagade dunu ilia da ilia moilai bai bagade gagili sali. Amola ilia da silifa amola gouli bagadedafa gilisibiba:le, gouli amola silifa ilia idi da osobo gulu idi defele ba:sa. Be Hina Gode da Daia ea gagui huluane samogele lamu. E da Daia ea gagui huluane amo hano wayabo bagadega galagamu. Amola Daia moilai bai bagade da laluga nei dagoiba:le, hamedafa ba:mu.
Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Sefanaia 2:4-7A:siegelone moilai bai bagade fi da amo ba:le, beda:mu. Ga:isa moilai bai bagade fi da amo ba:beba:le, se bagade nabimu. Egelone moilai bai bagade fi amola da se nabimu amola ilia dafawane hamoma:beyale wadela:lesi dagoi ba:mu. Ga:isa moilai bai bagade da ea hina bagade fisi ba:mu. Amola A:siegelone da ma:bui ba:mu. Dunu amo da eda fi hisu amola eme fi hisu ela gilisili mano da A:siedode moilai bai bagade ganodini esalumu. Hina Gode da amane sia:sa, “Na da gasa fi Filisidini dunu ilia hou asabomu. Amasea, ilia da hu amo ganodini da maga:me diala, amo hame manu. Amola Filisidini hame bogoi, esalea, da Na fi dunuma gilisimu. Amola ilia da fi eno Yuda fi amo ganodini esalebe defele ba:mu. Amola Yebiusaide fi da Na fi ilima gilisi, amo defele, Egelone fi da Na fi ilima madelagimu. Na da Na soge sosodo aligimu. Amola ha lai dadi gagui wa:i amo Na soge mae baligili masa:ne, ilia logo ga:simu. Gasa fi ouligisu dunu da Na fi bu mae banenesima:ne, Na da hamomu. Ba:i Na da Na fi dunu ilia se nabasu ba:i dagoi.”
Hobea Misunu Hina Bagade
§ Ma:diu 21:5; Yone 12:15Saione dunu, dilia! Nodoma! Nodoma!
Yelusaleme dunu dilia! Nodoiba:le, ha:gi wele sia:ma!
Ba:ma! Dilia Hina Bagade da dilima mana!
E da hasalawene manebe!
Be amowane, E da asabole amola dougi da:iya fila heda:le manebe!
E da dougi ea mano amo da:iya fila heda:le maha!
10  ** Gesami Hea:su 72:8Hina Gode da amane sia:sa,
“Na da gegesu ‘sa:liode’ amo Isala:ili sogega fadegale fasimu.
Amola Na da gegesu hosi Yelusaleme amoga fadegale fasimu.
Gegesu dadi da wadela:lesi dagoi ba:mu.
Dilia Hina Bagade da hamobeba:le, fifi asi gala huluane da olofosu ba:mu.
E da hano wayabo bagade la:idi bega: diala asili
hano wayabo bagade eno la:idi bega: diala
amo dibiga soge huluane amo ouligimu.
E da Iufala:idisi Hano asili osobo bagade bega: huluane amo soge dibiga huluane ouligimu.”
Hina Gode da Ea Fi dunu Buhagima:ne Oule Misunu
11  †† Gadili Asi 24:8Hina Gode da amane sia:sa,
“Dilia Yuda amola Isala:ili fi dunu!
Dilia da mugululi asili,
fedege agoane hafoga:i uli dogoi ganodini udigili hawa: hamonana.
Be Na da dilia hahawane udigili laloma:ne, dilia logo doasimu.
Bai Na dilima gousa:su hamoi da gobele salasu maga:me amoga ilegei.
12 Dilia mugululi asi dunu! Dilia gagili sali diasuga buhagima!
Dilia da wali dafawane hamoma:beyale dawa:su gala!
Na da wali dilima sia:sa!
Dilia da se nabi dagoi.
Be wali Na da dilima hahawane dogolegele bidi imunu.
(Amo bidi ea defei da dilia se nabasu defei amo adunawane baligimu.)
13 Na da dilia ha lai dunu ilima gegemusa:, fedege agoane
Yuda dunu dadi gagui ea oulali hamomu
amola Isala:ili dunu dadi agoane hamomu.
Na da Galisi dunu ilima gegemusa:,
Saione dunu amo gegesu gobihei agoane hamomu.”
14 Hina Gode da Ea fi dunu dabuagadodili ahoanebe ba:mu.
E da Ea dadi gala:sea, haha:na digagala:be agoai ba:mu.
Ouligisudafa Hina Gode da dalebede dumu.
E da mulu ga (south) amoganini mabe, amo ganodini mogodigimu.
15 Hina Gode Bagadedafa da Ea fi dunu gaga:mu.
Amola ilia da ilima ha lai dunu wadela:lesimu.
Ilia da gegesu ganodini, adini ba:i dunu agoane ha:gi wele sisia:mu.
Ilia da ilima ha lai dunu ilia maga:me masa:ne fa:ginisisimu.
Ilima ha lai dunu ilia maga:me da maga:me
amo da oloda da:iya ofodoga sogadigi, amo agoai a:imasunu.
16 Amo esoha doaga:sea, sibi ouligisu dunu da ea sibi wa:i wadela:sa:besa:le gaga:sa,
amo defele, Hina Gode da Ea fi dunu gaga:mu.
Hina bagade ea habuga nina: hamoma:ne, igi noga:i da nenemegibi defele,
Hina Gode Ea fi dunu da fedege agoane nenemegimu.
17 Isala:ili soge da noga:idafa amola isisima:goidafa ba:mu.
Ayeligi fi dunu da soge ea gagoma
amola waini hano nabeba:le, gasa lamu.

*9:1: Aisaia 17:1-3; Yelemaia 49:23-27; A:imose 1:3-5

9:2: Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1 - 28:26; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14

9:5: Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Sefanaia 2:4-7

§9:9: Ma:diu 21:5; Yone 12:15

**9:10: Gesami Hea:su 72:8

††9:11: Gadili Asi 24:8