25
A:mone Fi da Se Bidi Lamu
* Yelemaia 49:1-6; Isigiele 21:28-32; A:imose 1:13-15; Sefanaia 2:8-11Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! A:mone fi ilima amane sisa:i lama! ‘Ouligisu Hina Gode Ea sia: nabima! E da amane sia:sa; Dilia da Na Debolo da ledo hamoi dagoi ba:beba:le, hahawane galu. Isala:ili soge da wadela:lesi dagoi, amola Yuda fi dunu da mugululi asi. Amo amola, dilia da hahawane ba:i. Dilia da amo hou hahawane ba:beba:le, Na da fi ilia da eso mabe la:di hafoga:i sogega esala, amo dilima hasalasima:ne, logo doasimu. Ilia da dilia soge ganodini ha wa:i fisisu hamone esalumu. Ilia da dilia ha:i manu fage legei amola bulamagau dodo maga:me lale manu. Na da La:ba moilai bai bagade wadela:lesili, e da bu ga:mele ea gisi moma:ne sogebi agoane ba:mu, amola A:mone soge huluane da sibi afugisu soge agoane ba:mu. Bai dilia da Na da Hina Gode dawa:ma:ne.’ ”
Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia da lobo fane, nodone soagala:la gagadoi. Dilia da Isala:ili soge fi amo higasu. Dilia da agoane hamobeba:le, Na da dili eno fifi asi gala ilima iagamu. Ilia da dilia liligi gegenana lamu. Na da dafawanedafa dili wadela:lesimu. Amasea, dilia da fi agoane hame ba:mu, amola dilia da soge hame gagui ba:mu. Amasea, dilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”
Moua:be Fi da Se Bidi Lamu
Aisaia 15:1 - 16:14, 25:10-12; Yelemaia 48:1-47; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Moua:be fi ilia da amane sia:i, ‘Yuda fi da hisu hame. Ilia da fifi asi gala huluane ili defele gala.’ Amaiba:le, eno fi dunu da moilai bai bagade amo da Moua:be ea alalo defei gaga:lala (amo da moilai bai bagade ida:iwane gala - Bede Yesimode, Ba:ile Mione, Giliada:ime) amo doagala:musa:, Na da logo doasimu. 10 Na da dunu fi eno ilia da eso mabe gusudili hafoga:i sogega esala, amo Moua:be amola A:mone gilisili hasalasima:ne, logo doasimu. Amasea, Moua:be da fidafa agoane bu hame ba:mu. 11 Na da Moua:be fi ilima se bidi imunu. Amasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”
Idome da Se Bidi Lamu
12  Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Yelemaia 49:7-22, Isigiele 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Idome fi dunu da Yuda dunu fi ilima nimi bagade dabe i. Ilia amo dabe iabeba:le, Na da ilima se imunusa: fofada:mu gala.
13 Na da wali sia:sa. Na da Idome fi ilima se bidi imunu. Na da dunu huluanedafa amola ohe huluane amogai esala, amo medole legemu. Soge huluane, amo Dima:ne moilai amoinini asili Dida:ne sogega doaga:le, dogo soge amo huluane Na da wadela:lesimu, amola dunu huluane da gegesu ganodini medole legei dagoi ba:mu.
14 Na da ilima sia:sea, Na fi dunu (Isala:ili fi) da Idome fi ilima dabe imunu. Ilia da Idome ilima gegemuba:le, Idome da Na ougidafa hou nabimu. Ilia da Na da ilima dabe i dagoi dawa:mu.” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
Filisidini Fi da Se Bidi Lamu
15  § Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:5-7Ouligisu Hina Gode da amane sia:i, “Filisidini fi dunu da ilia musa: ha lai dunu amoma nimi bagade dabe i. Ilia da ilia ha lai dunu bagade higa:iba:le, ili wadela:lesi dagoi. 16 Amaiba:le, Na da amane sia:sa. Na da Filisidini fi dunu doagala:le, ili huluane medole legele ebelemu. Dunu huluane Filisidini Umi amogai esala, amo Na da wadela:lesili ebelemu. 17 Na da gasa bagadewane ilima se dabe imunu. Ilia da Na ougi ba:mu. Amola ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”

*25:1: Yelemaia 49:1-6; Isigiele 21:28-32; A:imose 1:13-15; Sefanaia 2:8-11

25:8: Aisaia 15:1 - 16:14, 25:10-12; Yelemaia 48:1-47; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11

25:12: Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Yelemaia 49:7-22, Isigiele 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5

§25:15: Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:5-7