34
Gode da Ea Ha Lai Dunu ilima Se Imunu
Fifi asi gala dunu huluane! Misa! Osobo bagade liligi huluane amola dunu huluane amo ganodini esala! Misa amola nabima! Hina Gode da fifi asi gala huluane, amola ilia dadi gagui gilisisu huluane ilima ougi gala. E da ilima fofada:nanu, ili gugunufinisimusa: ilegei dagoi. Ilia bogoi da:i hodo da mae uli dogone, udigili dasama:ne amola gaha nabima:ne dialebe ba:mu. Amola goumi da maga:mega ulasi dagoi ba:mu. * Ma:diu 24:29; Maga 13:25; Luge 21:26; Wamolegei Sia: Olelesu 6:13-14Eso amola oubi amola gasumuni da goudane, osobo su agoane ba:mu. Mu amola da meloa bioi defele, bioi dagoi ba:mu. Gasumuni amola da figi o waini efe lubi dabe agoane sa:imu.
Aisaia 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5Hina Gode da gegemusa:, Hebene ganodini Ea gobihei momagei dagoi. E da Idome dunu ilima fofada:nanu, ili wadela:musa: ilegei dagoi. E da Ea gobiheiga amo dunu famu. Ea gobihei, da gobele salasu sibi mano amola goudi, ilia sefe amola maga:me agoane, Idome dunu ilia sefe amola maga:me amoga dedeboi dagoi ba:mu. Hina Gode da Bosela moilai bai bagade ganodini, amo gobele salasu hamomu. E da Idome soge ganodini, fane legesu hou bagadedafa hamomu. Idome dunu da sigua bulamagau, amola bulamagau gawali mano agoane dafane, osobo da maga:me amola sefe amoga dedeboi dagoi ba:mu. Amo esoga, Hina Gode da Saione gaga:mu, amola ea ha lai dunu ilima dabe imunu.
Idome soge hano da afadenene, bunumai edele agoane ba:mu amola osobo da bu “salafa” agoane hamomu. Soge huluane da bunumai edele agoane laluga ulagimu.
10  Wamolegei Sia: Olelesu 14:11, 19:3Hayoga amola gasia, amo soge da laluga nemu. Amola, mobi da mae fisili, eso huluane heda:lalumu. Soge da eso huluane wadela:lesi dagoi dialalalumu, amola amo ganodini, dunu da hamedafa lafiadalumu. 11 Gugunia amola ‘la:ifene’ sio fawane da amo soge ouligimu. Amola osobo bagade hame hahamoi esoga, amo soge da wadela:lesi agoane ba:i, amo defele Hina Gode da Idome soge bu wadela:lesimu.
12 Hina bagade amo soge ouligima:ne da hame ba:mu. Ouligisu dunu huluane da asi dagoi ba:mu. 13 Aya: gaga:nomei amola gagalobo fawane da hina bagade ilia diasu ganodini, amola gagoi moilai amo ganodini heda:mu. Sigua wa:me amola gugunia fawane amo ganodini esalebe ba:mu. 14 Sigua ohe fi da amo ganodini ahoanebe ba:mu, amola wadela:i a:silibu da ilila: wele sia:nanebe nabimu. Amola wadela:i uda a:silibu (yagono) da amoga helefima:ne misunu. 15 Gugunia da ilia bibi gaguli, oso legele, mano lalelegele, ilia mano ouligimu. Buhiba ilia da amogawi afae afae misini, gilisimu.
16 Hina Gode Ea buga amo ganodini idima. Amo esalebe ohe amola sio huluane esalebe ba:mu. Ilia afae afae da udigili hame esalumu be gawali da aseme lale fimu. Hina Gode da sia:i dagoi. Hisu da ela gilisimu. 17 Hina Gode Hisu da soge fifili, ilima defele imunu. Ilia da mae fisili amo soge ganodini esalumu. Amo da dunu hame be ilia sogedafa dialalalumu.

*34:4: Ma:diu 24:29; Maga 13:25; Luge 21:26; Wamolegei Sia: Olelesu 6:13-14

34:5: Aisaia 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5

34:10: Wamolegei Sia: Olelesu 14:11, 19:3