49
Hina Gode da A:mone Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
* Isigiele 21:28-32, 25:1-7; A:imose 1:13-15; Sefanaia 2:8-11Hina Gode da A:mone fi ilia hou dawa:le, amane sia:i, “Isala:ili dunu da habila:? Ilia soge gaga:ma:ne, dunu da hame esalabala? Abuliba:le ilia da dunu fi amo da ogogosu ‘gode’ Moulegema nodone sia:ne gadosa, amo Ga:de soge esaloma:ne lamusa:, logo doasibala:? Be eso da misunu, amoga, Na hamobeba:le, moilai bai bagade La:ba amo ea fi dunu da gegemusa: ha lasu nabimu. Amasea, La:ba da mugului dagoi amola ea moilai fonobahadi sisiga:le diala amo laluga nei dagoi ba:mu. Amasea, Isala:ili fi dunu da ilia soge bu samogemu. Hesiabone fi dunu! Wele sia:ma! A:iai moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi. La:ba uda dilia! Didigia:ma! Wadela:i eboboi abula salawane, da:i dione didigia:ma! Udigili gagoudusa:ili hehenama! Dilia ogogosu ‘gode’ Moulege amola ea gobele salasu amola ouligisu dunu da gilisili gadili mugululi asi dagoi ba:mu. Dilia hohonosu dunu da abuliba:le hidale sia:sala:? Dilia gasa da fisilala. Dilia abuliba:le dilia gasa bagadeba:le, dunu eno da dilima beda:iba:le, dilima hame doagala:mu, amo dafawaneyale dawa:beba:le, sia:dalala:? Na da ilegeiba:le, beda:su da dilima sisiga:mu. Dilia da hobeamu. Dunu afae afae da hi esalusu gaga:ma:ne hobeamu. Amola dilia dadi gagui dunu bu gilisimusa:, dunu afae da hame ba:mu. Be amogalu fa:no agoane, Na da A:mone bu bagade gaguiwane hamomu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Idome fi ilima Se Ima:ne Fofada:i.
Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5Hina Gode Bagadedafa da Idome fi ilia hou dawa:le, amane sia:i, “Idome fi dunu da ilia noga:i asigi dawa:su fisibala:? Ilia fada:i sia:su dunu da ilima fada:ne sia:mu gogoleila:? Ilia asigiga dawa:digisu huluane da fisi dagobela:? Dida:ne dunu! Sinidigili, hobeama! Na da Iso egaga fi amo wadela:lesimu. Bai ilima se imunu eso ilegei da doaga:i dagoi. Dunu da waini fage faisia, ilia waini fage afae afae waini efega yolesisa. Amola wamolasu dunu da gasia masea, ilia hanai liligi fawane laha.
10 Be Na da Iso egaga fi huluanedafa fadegai dagoi. Amola Na da ilia wamoaligisu dedebosu huluane, amo ilia bu wamoaligimu hamedei ba:ma:ne, fadegai dagoi. Idome dunu fi huluane da wadela:lesi dagoi. Afae esalebe hame ba:sa. 11 Dilia guluba: mano huluane Na ouligima:ne yolesima! Dilia didalo uda! Mae dawa:ma! Na da dili noga:le ouligimu. 12 Dunu eno da wadela:i hou hame hamosu, amo da se iasu lai dagoi. Amaiba:le, dilia da abuliba:le se iasu hame ba:mu dawa:sala:? Hame mabu! Dilia da se iasu dafawane ba:mu. 13 Na Nisu da ilegei dagoi. Bosela da wadela:i hafoga:i soge agoane ba:mu. Dunu eno da amo beda:iwane fofogadigili ba:muba:le, ilia da ema oufesega:ne, amo ea dioba:le, gagabusu aligima:ne ilegemu. Moilai gagai fonobahadi amo huluane ema gadenene diala da mugululi dagole, eso huluane amaiwane dialebe ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
14 Na (Yelemaia) da amane sia:i, “Idome fi dunu! Hina Gode da nama sia:i dagoi. E da sia: adole iasu dunu amo fifi asi gala ilia dadi gagui wa:i gilisili, dilima doagala:musa: momagema:ne amo adomusa: asunasi. 15 Hina Gode da hamobeba:le, dilia da gasa hame ba:mu. Amasea, dunu eno da dilima hame nodomu. 16 Dilia gasa fi hou da dilima ogogoi dagoi. Dilisu da dunu eno da dilima beda:i amo dawa:sa. Be ilia da dilima bagade hame beda:i. Dilia fedege agoane gadodili goumi gafulu amoga buhiba ea esalebe hou defele esala. Be Hina Gode, da dilia dafama:ne hedofamu. Hina Gode da sia:i dagoi.”
17 Hina Gode da amane sia:i, “Na da Idome amo bagadewane wadela:lesimu. Amasea, dunu eno da baligili ahoasea, ilia da beda:iba:le bagadewane fofogadigimu.
18  Mui 19:24-25Sodame amola Goumola amola moilali ela sisiga:le diala, amo da wadela:lesi dagoi ba:i. Amo wadela:su defele da Idome fi ilima doaga:mu. Amo soge da eso huluane, dunu fi esalebe hamedei soge ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
19 Laione wa:me da Yodane Hano bega: iwila amo yolesili, bulamagau ha:i manu mola:ya:i gisi soge amoga manebe, amo defele, Na da Idome dunu ilia sogega misini, ili hobeama:ne sefasimu. Amasea, Na da ouligisu dunu amo fi ouligima:ne ilegemu. Nowa da Na agoanela:? Nowa da Nama doagala:ma:bela:? Nowa ouligisu dunu da Nama ha lai hamoma:bela:? 20 Amaiba:le, Na ilegebe nabima! Na da Idome soge fi dunu amola Dima:ne moilai bai bagade dunu ilima se imunu. Ilia mano amola da ga hiougiligai dagoi ba:mu. Amola dunu huluane da amo hou beda:iwane fofogadigili ba:mu.
21 Idome soge da dafasea, ha lasu bagade nababeba:le, osobo bagade da igugumu. Amola, Agaba Hano Adobo da sedadewane diala. Be beda:ma:ne ha lasu da bagadeba:le, ilia amola da amo sia: nabimu. 22 Buhiba da ea ougia ilua:le, gududili wa:le ahoa, amo defele, ha lai dunu da Bosela doagala:mu. Amo esoha, uda da mano lamu gadenesea beda:i, amo defele Idome dadi gagui dunu da beda:mu.”
Hina Gode da Dama:sagase Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
23  § Aisaia 17:1-3; A:imose 1:3-5; Segalaia 9:1Hina Gode da Dama:sagase fi ilia hou dawa:le amane sia:i, “Ha:ima:de amola Aba:de moilai bai bagade dunu da da:i dioi sia: nababeba:le, da:i dione dawa:lala. Hano wayabo bagade ea gafului da sa:iboso amoga heda:sa, amo defele da:i dioi da ilima heda:beba:le, ilia da helefimu hame dawa:. 24 Dama:sagase fi dunu da gasa hame amola beda:iba:le, hobeale asi dagoi. Uda da mano lamu gadenesea, se naba amola hahawane hame ba:sa, amo defele ilia da hamosa. 25 Musa: Dama:sagase moilai bai bagade da bagade ba:i amola hahawane dialu. Be wali, amo ganodini, dunu esalebe da hame ba:sa. 26 Amo esoga Na da ema se iasea, ea ayeligi dunu da ea logo ganodini medole legei dagoi ba:mu, amola ea dadi gagui wadela:lesi dagoi ba:mu. 27 Na da Dama:sagase ea gagoi dobea laluga ulagimu amola hina bagade Beneha:ida:de ea diasu laluga ulagimu. Na, Hina Gode Bagadedafa, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Gida Fi amola Ha:iso Moilai bai bagade Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
28 Hina Gode da Gida fi amola soge amo da Ha:iso fi ilia ouligi (amo soge Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da hasalalu lai) ilima amane hamoma:ne sia:i, “Gida fi ilima doagala:ma! Amo gusudili fi wadela:lesima! 29 Ilia abula diasu amola sibi fi wa:i amola ilia diasu abula amola ilia liligi huluane abula diasu ganodini diala, amo lama! Ilia ga:mele amola lama! Amola fi dunu ilima, ‘Beda:su da dilima sisiga:sa’ olelema!
30 Ha:iso dunu! Na da dilima sisasu iaha! Wamoaligimusa:, sedagawane hobeama! Ba:bilone hina bagade, Nebiuga:denese, da dilima doagala:ma:ne ilegei dagoi. E da amane sia:sa, 31 ‘Defea! Amo dunu fi da hahawane gaga:i dagoi, ilisu dawa:sa. Be ninia da ilima doagala:mu. Ilia moilai da logo ga:su hame gala amola hame gagili sali agoane ba:sa.’
32 Ilia ga:mele amola laigebo huluane lale dagoma! Na da la:idi huluane amoga amo fi ilia dialuma hinabo dunumuni dadamuni, afagogomu. Amola la:ididili la:ididili, amoga ilima wadela:lesisu iasimu. 33 Na da Ha:iso amo hafoga:i soge agoane eso huluane dialoma:ne hamomu. Sigua wa:me fawane da amo ganodini esalebe ba:mu. Amo ganodini, eso huluanedafa, dunu fi da hame esalebe ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Ila:me fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
34 Sedegaia da Yuda soge hina bagade ouligisu hou lai. Amogalu, Hina Gode Bagadedafa da hou amo E da Ila:me fi ilima ilegei, amo nama olelei. 35 E amane sia:i, “Dadi gagui dunu ilia hamobeba:le, Ila:me da gasa lai. Be Na da dadi gagui dunu huluane medole legemu. 36 Na sia:beba:le, fo bagade da la:idi huluane amoga Ila:me wadela:ma:ne misunu. Na da ea fi dunu fifi asi gala huluanedafa amo ganodini esaloma:ne, afagogomu. 37 Na hamobeba:le, Ila:me fi dunu da ilia ha lai amo da ili medole legemusa: hanai, ilima bagade beda:mu. Na da ougi bagadeba:le, Na da dadi gagui wa:i ili huluane wadela:lesima:ne, ilima asunasili, dunu afae esalebe hame ba:mu. 38 Na da ilia hina bagade amola ouligisu dunu huluane wadela:lesimu. Amasea, amogawi, Na da Na fisu gaguli, ili ouligimu. 39 Be fa:nodafa, Na da Ila:me dunu ilia bu hahawane gaguiwane buhagima:ne, logo doasimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”

*49:1: Isigiele 21:28-32, 25:1-7; A:imose 1:13-15; Sefanaia 2:8-11

49:7: Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5

49:18: Mui 19:24-25

§49:23: Aisaia 17:1-3; A:imose 1:3-5; Segalaia 9:1