63
Hina Gode da Fifi Asi Gala ilima Hasanasimu
* Aisaia 34:5-17; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5“Dunu amo da Bosela moilai bai bagade Idome soge ganodini manebe da nowa dunula:? Dunu amo da maga:me abula amoga gasisa:lili, gasawane mogodigili manebe da nowa dunula:? Amo da Hina Gode, gasa bagade gaga:musa: esala. E da Ea hasalasu hou sisia:musa: maha.
Ea abula da abuliba:le maga:me agoane gala. E da dunu amo da waini hano hamoma:ne waini fage ososa:gisa amo ea abula agoai ba:sa.
Wamolegei Sia: Olelesu 14:20, 19:13-15Hina Gode da amane adole iaha, “Na da fifi asi gala waini fage agoane ososa:gi dagoi. Amola dunu afae da Na fidimusa: hame misi. Na da ilima ougiba:le, ili ososa:gi amola ilia maga:me da Na abula damana adagala:le ledo hamoi. Na dawa:i da eso amoga Na da Na fi gaga:musa: amola ilia ha lai ilima se imunusa:, amo ilegei eso da doaga:i dagoi. Aisaia 59:16Be dunu afae da Na fidimusa: hame esala amo ba:loba, Na da bagade fofogadigi. Be Na ougiba:le gasa lai dagoi, amola Na fawane da hasanasi dagoi. Na da ougili, fifi asi gala ilima ososa:gi, amola ili goudane wadela:lesi. Na da ilia esalusu maga:me osoboga sogadigi.”
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Asigisa
Na da Hina Gode Ea mae fisili asigidafa hou olelemu.
E da nini bagadedafa fidibiba:le, na da Ema nodosa.
E da Isala:ili fi dunu ilima hahawane hou bagade hamosu.
Bai E da mae fisili asigilala,
amola E da gogolema:ne olofosu dawa:.
Hina Gode da amane sia:i, “Ilia da Na fi dunu. Ilia da Nama hame ogogomu.” Amaiba:le, E da ili bu se mae nabima:ne, ili gaga:i. A:igele dunu da ili hame gaga:i, be Hina Gode Hisu da ili gaga:i. E da ilima asigiba:le amola ili gogolema:ne olofomusa: dawa:beba:le, ili gaga:i. E da musa: mae fisili, ili ouligisu. 10 Be ilia da Ea sia: higa:iba:le, Ema odoga:beba:le, E da da:i dioi galu. Amaiba:le, E da ilima ha laiwane hamoi amola ilima gegei.
11 Be fa:no ilia da musa: hou bu dawa:i. Ilia da Mousese, Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu, amo ea hou bu dawa:i, amola ilia da amane adole ba:i, “Hina Gode amo da musa: Ea fi dunu ouligisu dunu hanoga mae na dagoma:ne gaga:i, E da wali habila:? Hina Gode Ea A:silibu Mousesema i, amo da habila:? 12 § Gadili Asi 14:21- 13 Hina Gode da Ea gasaga, Mousese fidi. E da hano wayabo bagade afafane, Ea fi hahawane masa:ne, logo fodoi. Amo hamobeba:le, dunu huluane Ea gasa bagade Dio dawa:i galu. Amo Hina Gode da habila:?”
Hina Gode da Ea fi oule ahoabeba:le, ilia da sigua hosi defele, dafasu hame dawa:i galu. 14 Dunu da bulamagau amo nasegagi fago amoga oule ahoasea, ilia da helefisu ba:sa. Amo defele, Hina Gode da Ea fi dunu ilima helefisu i. E da Ea fi dunu oule asi, amola Ea hamobeba:le, ilia da Ea Dioba:le nodosu.
Fidisu amola Gogolema:ne Olofosu Sia:ne Gadosu
15 Hina Gode! Di da Hebene soge amo ganodini hadigi amola moloidafa esala. Ninia hou ba:ma! Di da ninima asigibala:? Dia gasa bagade hou da habila:? Di da ninia hou gogolema:ne olofoma:bela.? Ninima mae higa:ma! 16 Di da ninia ada! Ninia aowalali amo A:ibalaha:me amola Ya:igobe amola da nini hame dawa:, be Di, Hina Gode, da ninia ada amola Di da eso huluane nini gaga:su. 17 Ninia da eso huluane Dia logo fisimusa: dawa:lala. Be Di da abuliba:le ninia logo hame ga:sisala:? Ninia da sia: mae nabawane, Di higasa amo ninia hamoma:ne, Di abuliba:le ninia hou agoane hamosala:? Hina Gode! Di bu misa! Bai mogili ninia da Dia hawa: hamosa. Ninia mogili da eso huluane Dia fi esalu. Di ninima bu misa!
18 Ninia ha lai dunu ilia da nini, Dia hadigi fi dunu, gadili sefasi dagoi. Ilia da Dia Debolo amoga ososa:gi dagoi. 19 Be Di da ninima hamedafa ouligi, amo defele Di hamosa. Amola ninia da Dia fi dunu hame esalu, amo defele Dia da nini ba:sa.

*63:1: Aisaia 34:5-17; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5

63:3: Wamolegei Sia: Olelesu 14:20, 19:13-15

63:5: Aisaia 59:16

§63:12: Gadili Asi 14:21