64
Di da mu gadelale, afafane, osobo bagadega sa:imu da defea. Agoane hamosea, goumi da Di ba:sa ganiaba, beda:iba:le ilia da ugugula:loba. Hano da gia:i laluga bubunuma heda:sa, amo defele ilia da ugugula:loba. Misa! Dia ha lai dunu ilima Dia gasa bagade hou olelema. Fifi asi gala da Dia manebe ba:sea uguguma:ne, misa.
Musa: Di da dunu beda:ma:ne, gasa bagade musa: hame dawa:i hou hamosu. Goumi da Di ba:beba:le, bagadewane beda:iba:le, ugugui. * 1 Golidia 2:9Gode! Di da gasa bagade amola nowa dunu da Dima fa:no bobogesea, Di da e fidima:ne gasa bagade hou hamosa. Dunu huluane da Gode Diwane hamedafa ba:i amola Dia hou defele hamedafa nabi. Nowa dunu da moloi hou hamosa amola Dia hanai hamosa, amo Di da hahawane ba:sa. Di da ninima ougi galu be amo mae dawa:le, ninia da wadela:i hou hamonanu. Ninia da Dia ougi mae dawa:le, musa: amola fa:no wadela:i hou hamonanu.
Ninia huluanedafa da wadela:i hou hamosu dunu. Ninia hou noga:idafa da ledo abula agoai ba:sa. Ninia da ifa lubi biole nonoboi amola foga mini ahoabe agoai ba:sa.
Dunu afae da Dima sinidigili, sia:ne gadobe hame ba:sa. Dunu afae da Dia fidisu lala mabe hame ba:sa. Ninia wadela:i hou hamobeba:le, Dia da nini Di mae ba:ma:ne, wamoaligi dagoi.
Be Hina Gode! Di da ninia Ada. Ninia da osobo fawane, be Di da osoboga hamoi ofodo hahamosu dunu. Di da nini hahamoi dagoi. Amaiba:le, ninima mae baligiliwane ougima. Eso huluane ninia wadela:i hou mae dawa:ma. Ninia da Dia dunu fi. Ninima asigili, gogolema:ne olofoma. 10 Dia sema moilai bai bagade, ilia da hafoga:i wadela:i soge agoai ba:sa. Yelusaleme da dunu hame esalebe wadela:lesi dagoi ba:sa. 11 Amola ninia Debolo (amo da sema amola noga:idafa sogebi amo ganodini ninia aowalali da Dima nodosu) amo da laluga nene, wadela:lesi dagoi. Sogebi huluane amoma ninia da asigi galu, amo da mugululi, wadela:lesi dagoi.
12 Hina Gode! Di da amo hou huluane amoma hame asigibela:? Di da ouiya:le esaloma:bela:? Di da ninima se iasu baligiliwane ima:bela:?

*64:4: 1 Golidia 2:9