65
Gode da Odoga:be Dunu ilima Se Iaha
* Louma 10:20Hina Gode da amane sia:i, “Na da Na fi dunu ilia sia:ne gadosu amoma adole imunusa: momagele esalu, be ilia da Nama hame sia:ne gadoi. Ilia da Na hogoi helele, ba:mu, Na da dawa:i galu. Be ilia da hame hogoi helei. Na da eso huluane Isala:ili fi fidimusa: ouesalu, be ilia da Nama hame sia:ne gadoi. Be Na da ilima adole imunusa:, “Na da wea! Na da dili fidimu!” amo sia:ma:ne momagele esalu.
Louma 10:21Na fi dunu da higale, wadela:i hou hamosa, amola ilia hanaiga fawane ahoa. Be Na da eso huluane ili hahawane aowamusa: ouesalu. Ilia da mae gogosiane, Na ougima:ne hamonana. Ilia da sema ifabi ganodini, ogogosu ‘gode’ liligi ilima gobele salasu hou hamosa. Amola ogogosu ‘gode’ ilia oloda da:iya, gabusiga: manoma gobesisa. Gasia, ilia da magufu gelabo amola bogoi uli dogoi amoga bogoi a:silibu ilima sia: sa:imusa: ahoa. Ilia da gebo huna bobodole gobei amo ogogosu ‘gode’ma gobele salimusa: hamoi, amo naha. Amalalu, ilia da eno dunuma amane sia:sa, “Gadenene mae misa! Nini mae digili ba:ma! Bai ninia da sema hadigi hamoi dagoi.” Na da agoaiwane dunu bagade higa:i. Na ilima ougi da lalu bagade amo da ha:ba:domu hame gala, agoaiwane gobesisa.
Na da amo dunu ilima se iasu ilegele dedei dagoi. Na da ilia wadela:i hou hame gogolemu be dabe ilima imunu. Ilia da wadela:i hou hamoiba:le, amola ilia aowalali dunu da wadela:i hamoiba:le, Na da ilima dabe imunu. Ilia da ogogosu ‘gode’ ilia agolo da:iya gagui sia:ne gadosu sogebi amoga gabusiga: manoma gobesi amola Na Dio wadela:lesi. Amaiba:le, ilia wadela:i hou hamoi amo defele, Na da ilima dabe imunu.”
Hina Gode da amane sia:sa, “Dunu da waini fage noga:i amo udigili hame wadela:lesisa. Be amo lale, ilia da waini hano hamosa. Na amola da Na fi huluanedafa hame gugunufinisimu. Be mogili da Nama fa:no bobogebeba:le, Na da ili gaga:mu.
Na da Isala:ili dunu amo da Yuda fi amo ganodini esala ilima hahawane hamomu. Iligaga fi da Na goumi soge gagumu. Na ilegei fi dunu amo da Na hawa: hamonana, amo da amo sogega esalumu. 10  Yosiua 7:24-26Ilia da Nama nodomu. Amola ilia da ilia sibi amola bulamagau gisi moma:ne Sielone Umi gududili gala amola Bidi Hamosu Fago gusudili gala amoga oule masunu.
11 Be dilia mogili da Na hou fisiagale, Na sema agolo Saione higasa amola ogogosu ‘gode’ Ga:de amola Meni (amo da hahawane doaga:su hou amola udigili manebe hou ilia da sia:sa) amoma fa:no bobogesa. Be hou hisu da dilima doaga:mu. 12 Dilia da se nabawane bogomu. Bai Na da wele sia:beba:le, dilia da hame bu adole i, amola Na da sia:beba:le, dilia da nabimu higa:i. Be dilia da Na sia: mae nabima:ne amola wadela:i hou hamoma:ne, ilegei dagoi. 13 Amaiba:le, Na dilima amane sia:sa, ‘Nowa da Nama nodone sia:ne gadosea, amola Na sia: nabasea, da ha:i manu amola hano moma:ne defele ba:mu. Be dilia da ha:mu amola hano hanamu. Ilia da hahawane esalumu be dilia da gogo sia:su ba:mu. 14 Ilia da hahawaneba:le, gesami hea:mu. Be dilia da se bagade nababeba:le, dinanawane wele sia:mu. 15 Na ilegei fi dunu da dilia dioba:le, gagabusu aligima:ne sia:mu. Na, Hina Bagade Ouligisudafa, da dili medole lelegemu. Be nowa da Nama fa:no bobogesea, Na da ilima dio gaheabolo asulimu.
16 Nowa Isala:ili soge ganodini esala dunu da Nama hahawane dogolegele iasu adole ba:sea, Na, Dafawane Hamosu Gode, da ema hahawane dogolegele iasu imunu. Nowa da dafawane sia:musa: dawa:sea, e da Dafawane Hamosu Gode, amo Ea Dioba:le, dafawaneyale sia:mu. Musa: bidi hamosu da bu hame ba:mu, gogolei dagoi ba:mu.”
Gode Ea Gaheabolo Hahamosu
17  § Aisaia 66:22; 2 Bida 2:13; Wamolegei Sia: Olelesu 21:1Hina Gode da amane sia:sa, “Na da osobo bagade gaheabolo amola mu gaheabolo hahamomu. Musa: hamoi hou da gogolei dagoi ba:mu. 18 Na gaheabolo liligi hamomuba:le, dilia eso huluane hahawane bagade ba:mu da defea. Gaheabolo Yelusaleme Na da hamomu amo ganodini da hahawane hou fawane ba:mu amola ea fi dunu da hahawane bagade ganumu. 19  ** Wamolegei Sia: Olelesu 21:4Na Nisu da Yelusaleme amola ea fi dunu ba:sea, hahawane ba:mu. Amo ganodini da disu amola fidima:ne wele sia:su bu hame ba:mu. 20 Mano ilia dudubusu esoga da bu hame bogomu amola dunu huluane ilia ode ilegei defele esalumu. Nowa da ode 100 esalebe ba:sea, amo dunu da da:i hame, ayeligi fawane ilia da sia:mu. Be nowa da ode 100 amoga hame doaga:sea, e da Na se iasu lai dagoi, ilia da dawa:mu. 21 - 22 Dunu da ilia diasu gaguli, amo ganodini eno dunu hame be ilisu da esalumu. Ilia da waini efe sagale, eno dunu ilima hame imunu be ilisu fawane da amo waini hano manu. Na dunu da ifa agoane, ode bagohame esalumu. Ilia da hawa: hamobeba:le, liligi lasea, ilisu da amo liligi hahawane gagumu. 23 Ilia hawa: hamosu da hahawane hehenane, didili hamoi dagoi ba:mu. Amola ilia mano da gugunufinisisu hame ba:mu. Na da mae fisili, eso huluane iligaga fi amo hahawane fidilalumu. 24 Ilia da Nama sia:ne gadolala, sia:ne gadosu da hame dagosea, Na da hedolowane ilia sia:ne: gadosu adole ba:i liligi ilima imunu. 25  †† Aisaia 11:6-9Wufi wa:me amola sibi mano da gilisili ha:i manu. Laione wa:me da bulamagau defele gisi manu amola gasonasu sania da gasonasea, dunu da bu hame bogomu. Na sema agolo Saione, amo ganodini da wadela:i liligi o wadela:lesisu liligi hamedafa ba:mu.”

*65:1: Louma 10:20

65:2: Louma 10:21

65:10: Yosiua 7:24-26

§65:17: Aisaia 66:22; 2 Bida 2:13; Wamolegei Sia: Olelesu 21:1

**65:19: Wamolegei Sia: Olelesu 21:4

††65:25: Aisaia 11:6-9