11
Yesi egaga Fi Amodadafa
* Wamolegei Sia: Olelesu 5:5, 22:16Da:ibidi ea hina bagade fi da ifa amo da abi dagoi agoane ba:sa.
Be amoda gaheabolo da ifa bai amoga heda:sa,
amo defele, Amoda da Da:ibidi egaga fi amo ganodini ba:mu.
Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala
da amo Amoda Ea dogo ganodini aligila sa:i esalebe ba:mu.
Gode Ea A:silibu da dawa:su bagade
amola ida:iwane gala Ema imunu.
E da dunuma fada:i sia: amola gasa bagade hou imunusa: dawa:.
E da Gode Ea hanai amo dawa:beba:le, hahawane hamomu.
E da dabuagado hou ba:sea o dunu eno ilia sia:beba:le hame fofada:mu.
2Desalounia 2:8Be moloidafa hou, amoga E da hame gagui dunu fidima:ne fofada:mu.
E da sia:sea, dunu da se iasu ba:mu,
amola wadela:i hamosu dunu da bogosu ba:mu.
Ifisia 6:14E da moloidafa hou,
amola hou ida:iwane
amoga Ea dunu ouligimu.
§ Aisaia 65:25Gasonasu wa:me (wufi) amola sibi ilia da hahawane olofole gilisili esalumu.
Lebade da goudi mano amola gilisili diasa:imu.
Bulamagau mano amola laione wa:me ea mano da gilisili ha:i manu,
amola mano fonobahadi da ili ouligimu.
Bulamagau amola bea ilia da gilisili ha:i manu.
Amola ilia mano da gilisili olofole diasa:imu.
Laione da bulamagau defele, gisi manu.
Mano dudubu da gasonasu saya:be gadenene hedesea,
se hame nabimu.
** Haba:gage 2:14Gode Ea sema goumi amo Saione amoga
da wadela:mu liligi amola wadela:i hou hamedafa ba:mu.
Amola hano wayabo bagade da hano amoga nabai gala,
amo defele osobo bagade da Hina Gode Ema dawa:digisu hou
amoga nabaiwane ba:mu.
Mugululi Asi Dunu da Buhagimu
10  †† Louma 15:12Amo esoga Yesi ea Difi da fifi asi gala dunu huluane ilima dawa:digima:ne olelesu hahamoi agoane ba:mu. Fifi asi gala dunu huluane da Ema gilisili, Ema nodosu imunu. 11 Amo esoga, Hina Gode da Ea gasaga, Ea fi mugululi asi dunu amo ga sogega esala, amo Asilia, Idibidi, Ba:dalosi, Giusi, Ila:me, Ba:bilone, Ha:ima:de, hano wayabo bagade bega: esala dunu amola hano wayabo bagade oga amo ganodini esala dunu, amo huluane E da Isala:ili sogega bu oule misunu. 12 Hina Gode da fedege agoane, dawa:digisu eso gosa:gisu gaguia gadomu. Amoga E da fifi asi gala ilima amane olelemu. E da mugululi asi Isala:ili amola Yuda fi dunu amo osobo bagade bega: mugululi asi, amo bu gilisilala, amo ilima olelemu. 13 Isala:ili fi da Yuda fi ilima bu hame mudamu amola Yuda fi da Isala:ili dunuma bu hame ha lamu. 14 Ela da gilisili Filisidini dunu fi eso dabe la:ididili esala amoga doagala:mu, amola dunu fi ilia eso mabe la:idili esala amo ilia liligi suguli lamu. Ilia da Idome dunu fi amola Moua:be fi ili hasalimu. Amola A:mone fi dunu da ilima beda:iba:le, ilia sia: nabawane hamomu.
15  ‡‡ Wamolegei Sia: Olelesu 16:12Hina Gode da Suese Adobo hafoga:lesimu amola Iufala:idisi Hano hafogama:ne, e da gia:i bagade fo iasimu. Amasea, hano fonobahadi fesuale fawane ba:mu. Amola, dunu huluane ilia asabole degemusa: dawa:mu. 16 Amola mugululi asi dunu Asilia soge ganodini mae bogole esala, amo da logo bagade ilia sogedafa bu masa:ne, logo dialebe ba:mu. Ilia musa: fi da Idibidi yolesi, hobeamu logo bagade ba:i. Amo defele ilia da ba:mu.

*11:1: Wamolegei Sia: Olelesu 5:5, 22:16

11:4: 2Desalounia 2:8

11:5: Ifisia 6:14

§11:6: Aisaia 65:25

**11:9: Haba:gage 2:14

††11:10: Louma 15:12

‡‡11:15: Wamolegei Sia: Olelesu 16:12