Oubadaia
(Da:i Sia: - Obadiah; Modu – Obadaia; Bisini – Obadia)
Hidadea Sia:
Oubadaia buga fonobahadi da Yelusaleme moilai bai bagade dafai (Y.H.M. 586) amo fa:no dedei. Idome dunu fi da Isala:ili ilima ha lai esalu. Ilia da Iso amo egaga fi esalu. Idome dunu da Yelusaleme dafai amo hahawane ba:i. Ilia da Yelusaleme ea liligi wamolai amola Yu dunuma ha lai dunu amo fidisu. Oubadaia da Gode Ea ougi ilima olelei. Gode da Idome fi ilima se bagade imunu, amo E da olelei. Idome amola eno fi huluane Isala:ili fi ilima ha lai da Gode Ea ougi bagade ba:mu amola eno fi da ilima osa:le heda:mu, amo Oubadaia da olelei.
Sia: dedei diala
1 Idome da Gode Ea Se Iasu Ba:mu...Sia:alalo 1 - 14
2 Hina Gode Ea Eso...Sia:alalo 15 - 21
1
Oubadaia
Gode Ea Idome Fi Se Nabasimusa: Sia:i
Oubadaia da amo ba:la:lusu olelei. Amo ganodini, Ouligisudafa Hina Gode da
Idome dunu fi ilima doaga:mu hou olelei.
Hina Gode da Idome Fi ilima se imunu sia:i
Hina Gode da Ea sia:ne iasu dunu fifi asi gala dunu huluane
ilima asunasi dagoi.
Amola ninia da Ea sia:ne iasu nabi dagoi.
“Momagema! Ninia da Idome fi doagala:musa: ahoa:di!”
Hina Gode da Idome fi ilima amane sia:sa, “Na dilia nimi hou fonobonesimu,
amola dunu huluane ilia da dilima higale ba:mu.
Dilila: gasa fi hou amoeawane dilila: ogogoi.
Dilia bisili moilai bai bagade da igiga gagili sali
amola goumia gadodafa gagui.
Amaiba:le dilila: da amane sia:sa,
‘Nowa ea da ninia fi muguluma:bela:? Hame mabu!’
Be Na da dilima sia:sa,
‘Dilia da buhiba ea hou agoane, ifa balu da:iya gado mu
amola gasumuni amo gadenene gagula heda:i sia:sa,
Be amomane dili da Na hiougili sanasimu amola mugululi fasimu.
Amola wamolasu dunu da gasia misini, liligi hi hanai
amo fawane ladisa, be oda ea hame hanai amo da yolesisa.
Amola dunu huluane ilia waini fage hawa: ladisia, ilia oda yolesisa.
Be dilima ha lai dunu da dili huluane gugunufinisi dagoi.
Iso egaga fi dilia!
Dilia muni amola liligi noga:i huluane da enoga gegene lai dagoi.
Amola osobo bagade fi dunu ilia dilima saga hamoi amoeawane dilima ogogoi.
Ilia da dilia sogega dili sefasi dagoi.
Amola dilima olofoiwane esalu dunu da wali dilima osa:le heda:i dagoi.
Amola dilia saga hamoi, ali gilisili ha:i nasu,
ilia da dili famusa: sanigei agoane gala.
Ilia da dili hou amane olelesa, ‘Ilia musa: bagade dawa:su hou da habila:?’
Na da eso afaega, Idome fi se nabasimu.
Amo esoga Na da ilia bagade dawa:su dunu fane legemu
Amola Na da ilia dawa:lai hou amo huluane dogale fasimu.
Dima:ne osobo dogone fi da gegesu bagade dawa:,
be amomane ilia da beda:mu.
Amola Idome ea dadi gagui dunu huluane bogogia:i dagoi ba:mu.”
Idome Fi Ilia Se Iasu Lai amo ea Bai
10 Hina Gode da bu agoane sia:sa,
“Dilia da dilia sosogo fi dunu (Ya:igobe egaga fi dunu)
amo ilia liligi wamolale, ili medole legeiba:le,
dilia da gugunufinisi dagoi ba:mu.
Amola eno dunu da eso huluane mae fisili dili higale ba:mu.
11 Ga fi dunu da Yelusaleme moilai bai bagade logo ga:i fi,
amola Yelusaleme dunu fi ilia muni lale, momogili ilia fi dunuma sagoi.
Be dilia da Yelusaleme fi ilima mae asigili, udigili la:ididili lelebe ba:i.
12 Dilia da dilia diolalali Yuda soge ganodini esala se nababeba:le
hidale habosesele ba:i. Amo da defea hame galebe.
Ilia da gugunufinisi ba:loba, dilia da ilima asigimu da defea galu.
Amola ilia da se nababeba:le, hame ofesega:mu da defea galu.
13 Dilia da Na fi dunu ilia se nabasu amoma asigimu da defea galu,
amola amo se nabasu babeba:le hahawane hame hamomu galu.
Amola dilia da ilia liligi bagade agui da amo esoga hame wamolamu galu.
14  * Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Ma:lagai 1:2-5Na fi dunu da ilia ha lai ilima beda:iba:le, hobea:i dagoi.
Be dilia da logo sasagulufai dogoa amo dunu gagumusa: lelu.
Amo da defea hame galebe. Na fi dunu da se bagade nabi.
Be dilia da mae asigili, ili afugili ilia ha lai dunuma i dagoi.
Amo amola da defea hame gala.
Hina Gode Ea Osobo Bagade Fifi asi gala ilima Fofada:mu
15 Eso da gadenesa.
Na da osobo bagade fifi asi gala huluane ilima fofada:mu eso da gadenesa.
Idome! Dia adi hamoi amo defele, amo hou dima doaga:mu.
Dia adi i amo defele dima doaga:mu.
16 Fedege agoane, Na fi dunu ilia Na sema agolo da:iya,
gamogai hano faigeleiga nawene, se iasu bagadedafa lai dagoi.
Be dunu fifilai ilima sisiga:le diala,
ilia se iasu da Na fi ilia se nabi amo bagade baligimu.
Ilia da se nabasu faigelei nanu, amasea ilia da alalolesili,
bu hamedafa ba:mu.
Isala:ili Ilia da Hasalasu Hou Ba:mu
17 Be dunu mogili da Saione Goumia gaga:i dagoi ba:mu.
Amola amo goumi da hadigi sogebi agoane ba:mu.
Isala:ili soge da Ya:igobe ea fi ili gaguma:ne ilegei dagoi.
Amaiba:le, ilia da amo soge lalegagumu.
18 Amola Ya:igobe ea fi amola Yousefe ea fi ilia nimi da lalu nei agoai ba:mu.
Ilia da Iso ea fi amo bisili gegesea, da samaso bioi ulagi nebe agoane nemu.
Amola Iso egaga fi dunu afae esalebe da hamedafa ba:mu.
Na, Hina Gode, Na da sia:i dagoi.
19 Yuda fi gagoe (south) esala ilia da Idome soge amo ganodini fimu.
Amola Yuda fi goumi soge guma:goe esala amo da Filisidia soge lamu.
Isala:ili dunu da gegene Ifala:ime soge amola Samelia soge lamu.
Bediamini fi da gegene, Gilia:de soge lamu.
20 La:di gagoe (north) Isala:ili fi ilia mugululi asi dunu huluane,
ilia da sinidigili, Founisia fi amo hasalasili, gagoe (north) asili,
ilia soge amogainini Sa:lefa:de moilai amo ganodini fifi lamu.
Amola Yelusaleme mugululi asi dunu,
Sadisi moilai bai bagade esala yolesili,
gegene amola ga (south) Yuda moilale gagai huluane gegene lamu.
21 Amola Yelusaleme dunu amo da hasalasu dawa:,
ilia da Idome fi bisili gegena masunu amo soge amo ilia da lamu,
amola ilia amo ouligimu.
Amola Hina Gode Hisu da ilia Hina Bagade hamone, ili ouligimu.
Sia: ama dagoi

*1:14: Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; A:imose 1:11-12; Ma:lagai 1:2-5