9
Hina Gode Ea Se Dabe Imunusa: Fofada:su
Na da Hina Gode oloda dafulili lelebe ba:i. E da amane hamoma:ne sia:i, “Debolo duni bugi amo gadodili, amo Debolo ea bai yaguguma:ne fama! Ilia da mugululi, dunu ilia dialumaga sa:ima:ne, fima! Na da dunu hame bogoi amo huluane gegesu ganodini fane legemu! Dunu afae da hobea:i dagoi hame ba:mu. Ilia da uli dogone, gudu sa:ili, bogoi sogega doaga:sea, Na da ili hogole ba:mu. Ilia da muagado heda:sea, Na da ili ba:mu. Ilia da Gamele Goumi gadodili da:iya wamoaligisia, Na da ili hogoi helele lamu. Ilia da hano wayabo bagade hagududafa amoga Na ili mae ba:ma:ne, wamoaligisia, Na da gasonasu ohe bagade hano wayabo bagade ganodini esala, amo ili gasomoma:ne sia:mu. Ilima ha lai da ili ga sogega mugululi ahoasea, Na da amo dunu ili fane legema:ne sia:mu. Na da ili mae fidili, udigili wadela:lesimu fawane ilegei dagoi.
Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da osobo bagade digili ba:sea,
osobo bagade da yagugusa.
Dunu huluane amogai esala da didigia:mu.
Osobo bagade da Naile Hano defele, gado heda:sa amola gudu daha.
Hina Gode da Ea diasu muagado ganodini gagusa.
E da mu dedebosu agoane osobo bagadega figisisa.
E da hano wayabo bagade amo ea hano misa:ne sia:sea,
osobo bagade da:iya sogadigisa.
Ea Dio da Hina Godedafa!
Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili fi dunu! Na da Suda:ne dunu ilima asigisa, dilima asigisu defele. Na da dili Idibidi sogega oule misi, amo defele Na da Filisidini dunu Galidi sogega gadili oule misi amola Na da Silia dunu Ge sogega gadili oule misi.
Na, Ouligisudafa Hina Gode, da wadela:i hamosu Isala:ili dunu fi amo ba:lala. Na da ili osobo bagadega bu hame ba:ma:ne dafawanedafa ili wadela:lesimu. Be Ya:igobe ea fi huluanedafa Na da hame wadela:lesimu. Dunu eno bagahame da esalumu.
Na da wadela:musa: sia:ne, na da Isala:ili dunu amo gagoma gasa:le legesu ganodini igugusa amo defele ili igugumu. Na da wadela:i dunu fadegamusa:, ili fifi asi gala huluane amo ganodini Isala:ili dunu igugumu. 10 Wadela:i hamosu dunu Na fi amo ganodini huluane da gegesu ganodini fane legei dagoi ba:mu. Amo wadela:i dunu da mae dawa:iwane amane sia:sa, “Hina Gode da ninia se nabasu mae ba:ma:ne, eso huluane nini gaga:mu.”
Isala:ili da Bu Hahamoi Dagoi Ba:mu
11  * Asunasi Dunu Ilia Hou 15:16-18Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da misunu, amoga Na da Da:ibidi ea hina bagade hou amola ea fi (wali amo da diasu mugului dagoi agoane ba:sa) amo bu hahamomu. Na da ea dobea bu hahamomu amola amo fi da ilia musa: hou defele ba:mu. 12 Amasea, Isala:ili dunu da Idome soge la:di diala amo hasalimu amola soge fi musa: Na gagui amoga hasalasimu,” Hina Gode E da amo hamomusa: amane sia:sa.
13 Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da misunu
amoga widi amola gagoma amola ha:i manu huluane da hedolowane heda:le,
yoi hamobeba:le, huluane faimu da hamedei ba:mu.
Waini fage da hedolowane legele, yoi hamobeba:le,
huluane amoga waini hamomu da hamedei ba:mu.
Goumiga waini hano ea hedai da ula agoane dadadisa ahoanebe ba:mu.
Agologa waini hano da hano nawa:li agoane ahoanebe ba:mu.
14 Na da Na fi dunu ilia sogega bu oule misunu.
Ilia moilai bai bagade wadela:lesi amo ilia da bu hahamomu.
Amola ilia da amo ganodini esalumu.
Ilia da waini efe sagamu amola amoga waini hamoi manu.
Ilia da ifabia sagamu amola amo ea ha:i manu fai manu.
15 Na da Na fi amo soge Na da ilima i,
amoga Na da Na fi bu bugimu.
Enoga bu fadegamu da bu hamedafa ba:mu.”
Dilia Hina Gode da sia:i dagoi.
Sia: ama dagoi

*9:11: Asunasi Dunu Ilia Hou 15:16-18