Youna
(Da:i Sia:-Jonah; Modu-Iona; Bisini-Jona)
Hidadea Sia:
Youna buga da balofede dunu Youna amo ea hou olelesa. Gode da ema hawa: hamosu olelei be e da hame nabasu hou hamoi. Ninefe da bisili moilai bai bagade Asilia soge ganodini amola Asilia fi da Isala:ili fi ilima bagadewane ha lai esalu. Youna da Ninefe moilai bai bagadega masunu higa:i. Bai e da Ninefe dunuma hame asigi galu amola Gode da amo moilai bai bagade hame wadela:lesimu e da dawa:i galu. Gode da e masa:ne se iasili, e da adola asi, be fa:no Gode da Ninefe fi ilima se hame iabeba:le, Youna da mi hanane higale ba:i.
Amo buga da Gode da Ea hahamoi liligi huluane amoma Hina Bagadedafa esala amo olelesa. Be bai bagade amo ganodini da Gode da dafai dunuma bagade asigisa amola E da gogolema:ne olofosu dawa:. Dunu mogili da Gode Ea fa:no bobogesu fi ilima ha lai esala. Be Gode da amo dunu amola ilima asigisa. E da amo dunu mae wadela:lesili, gogolema:ne olofomu amola gaga:musa: dawa:lala.
Sia: Dedei Diala:-
1 Gode da Younama Wei amola
Youna ea Hame Nabasu Hou...Sia:alalo 1:1-17
2 Youna da Godema Sinidigi amola
Gode da Youna Gaga:i...Sia:alalo 2:1-10
3 Youna da Gode Ea Sia: amo
Ninefe Fi ilima olelei...Sia:alalo 3:1-10
4 Ninefe Fi da Gode Ea
Gogolema:ne Olofosu Ba:i...Sia:alalo 4:1-11
1
Youna
Youna da Godema hobeale masunusa: dawa:i, be Gode da Ema bu sinidigima:ne wele sia:i
Youna da Hobeale Asi
* 2 Hina bagade 14:25Eso afaega, Hina Bagade Gode da Youna, (Amidai ea mano) ema sia:i. E amane adoi, “Di Ninefe moilai bai bagade fi amoga asili, gasa gala ilima amane sisia:ma, ‘Na ba:loba da dili wadela:i hou bagohame hamosa’ ia adoma.” Be Youna da Hina Gode yolesili, Dasase moilai bai bagade fi amoga hobeale masunusa: dawa:i. Be amomane E da Yoba moilai amoga asi, amola E asili ba:loba, dusagai bagade amo da Dasase moilai bai bagade (Siba:ini soge ganodini) amoga ahoanebe ba:i. Amanoba, e da ea masunu muni ianu, dusagai hawa: hamosu dunu gilisili amoga fila heda:i. E da Gode yolesili hobeale masunusa: dawa:i Be Youna amola dunu oda ilia gilisili fila heda:le ahoanoba, Hina Gode Hi da isu amola fo amola gibu amo i, amola hano da bagade gafululi amola da dusagai amo gadenene agoane, gela sa:imu agoai ba:i.
Amabeba:le, dusagaiga hawa: hamosu dunu ilia bagadewane beda:ne, ilia ‘gode’ liligi ilima fidima:ne sia:ne gadoi. Amola ilia liligi dusagai ganodini dialu amo huluane ladili hanoa ga galagai. Be ili amo hawa: hamonanoba da Youna e dusagai amo ganodini, sesei amo ganodini sima dialu.
Be dusagai ouligisu dunu ea da Youna ba:le amane sia:i, “Abuliba:le di sima dianabela:? Di waha wa:legadole di fidima:ne dia Godema sia:ne gadoma, amola da nini huluane hanoga gela sa:imu galebe. Na dawa:loba da dia Godema sia:ne gadosea, amola Ea ninima asigili fidima:bela: amola ninia da hame bogoma:bela:?”
Amalu dusagaiga hawa: hamosu dunu ilia gilisili sia: sa:i amola bai hogoi, “Nowa da bai mubala:le amola goe hou doaga:ma:ne amola ninia gadenenewane se nabimu galebe. Ninia amo hou dawa:ma:ne ganisano sagamu.” Hogole ba:loba Youna e da afuda:i ba:i, amola ea dio dialebe ba:i. Amabeba:le, ilia ema amane sia:i, “Dia amola ninima goe hou hamoi amo se nabasu bai amo ninima adole ima. Dia da goe guda: adi hamobela:? Amola di da habidili fi dunula:? Dia da habidili fi dunu amola dia sosogo fi da habigala?”
Amola Youna amane adole i, “Na da Hibulu sosogo fi amoga, amola na da Hina Gode Bagade Hebene ganodini esalebe, amoma fa:no bobogesa amola Ema sia:ne gadosa. E da osobo bagade amola hano huluane hamoi.” 10 Amola Youna e da dusagaiga hawa: hamosu ilima amane adole i, “Na da Hina Bagade Ema hobeale ahoa.”
Be amo sia: nababeba:le, dusagaiga hawa: hamosu ilia bagadewane fofogadigili amola bagade beda:gia:i, amola ilia da ema amane sia:i, “Amo hou dia da abuliba:le hamobela:? (E da Godema hobeale asi ilima adoiba:le, ilia da amo hou dawa:i dagoi).
11 Be fo amola isu da mae yolelewane, bagade manu, amabeba:le ilia ema adole ba:i. “Adi hamonanea da fo amola isu amola yolema:bela:?”
12 Youna da amane sia:i, “Dilia da na hanoga ha:digisia, da fo amola isu amola da yolemu. Na dawa:, amo da na baiga agoane hamosa.” 13 Be amomane dusagaiga hawa: hamosu dunu ilia da gasa fili, hano bega: ganodini doaga:musa: ha:giwane
sua:lala asi, be amomane ahoa ba:loba hamedeidafa ba:i. Be fo amola isu da bu bagade misi.
14 Amabeba:le, ili da Godema gasa gala bagadewane sia:ne gadoi, ili fidima:ne, amola ilia amane sia:i, “Hina Gode! Nini bagade beda:i galebe. Be ninia goe dunu ha:digisia, Dia nini mae se nabasima amola mae medole legema. Hina Gode! Di fawane da Dia hanaiga hamoi. 15 Amanoba, ilia Youna ouga:ne hanoa galagai, be amane hamobeba:le, fo amola isu amola hano gafului huluane fisi dagoi. 16 Amo hou ba:beba:le, ilia amola da Hina Godema beda:ne amola nodone gobele salasu hou amola, Ema dafawane fa:no bobogemu sia:i. 17  Ma:diu 12:40Be Hina Gode da hamoma:ne sia:beba:le, menabo bagade afae amo da Youna e da:gi, amola Youna da menabo ea hagomo ganodini esaloba, eso udiana amola gasi udiana amola ha:digi.

*1:1: 2 Hina bagade 14:25

1:17: Ma:diu 12:40