17
Gode da Silia fi amola Isala:ili Fi ilima Se Imunu
* Yelemaia 49:23-27; A:imose 1:3-5; Segalaia 9:1Hina Gode da amane sia:i “Dama:sagase da moilai bai bagadedafa agoane bu hame ba:mu. E da wadela:lesi dagoi, isu legesu agoane ba:mu. Silia moilai bai bagade huluane da wadela:lesi dagoiba:le, amo ganodini fa:no ahoanu dunu da hamedafa esalumu. Sibi amola bulamagau fawane da amo ganodini gisi manu, amola amo enoga sefasimu da hamedei ba:mu. Isala:ili fi amo gaga:mu da hamedei ba:mu, amola Silia hina bagade da Dama:sagase moilai bai bagade ganodini hame ba:mu. Silia dunu bagahamedafa esalebe da Isala:ili dunu defele, gogosia:i dafawane ba:mu. Na, Hina Gode Bagadedafa, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da amane sia:i, “Isala:ili fi da wali gasa bagade. Be eso da misunu, amoga ilia gasa da ebelei dagoi ba:mu, amola ilia bagade gagui hou da afadenene, hamedafa gagui agoane ba:mu. Isala:ili da gagoma ifabi Lefa:ime soge ganodini amoga gagoma da faili, hedofale, nabado agoane dialebe agoane ba:mu. Dunu bagahame fawane esalebe ba:mu. Isala:ili soge da olife ifa amoga fage huluane da fai dagoi, be ifa gadodili fage afae afae o dudu amoda amoga fage afae afae dialebe, ea dunu fi da agoaiwane ba:mu. Na, Isala:ili Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Amo eso da doaga:sea, Isala:ili dunu da ilia Hahamosu dunu, Hadigi Isala:ili Gode Ema sinidigili, E da ili fidima:ne Ema adole ba:mu. Ilia da wali ‘oloda’ ilia loboga hamoi (amo da ogogosu uda ‘gode’ liligi A:sela dawa:digisu liligi amola amoga gabusiga: manoma gobemusa: hamoi) amoga dafawaneyale dawa:sa. Be amo esoga ilia da amo hou fisimu.
Amo eso da doaga:sea, noga:le gaga:i moilai da fisi dagoi ba:mu. Amola Haifa:ide amola A:moulaide dunu da musa: Isala:ili dunuma hobea:iba:le, ilia moilai bai bagade da fisi dagoi amola wadela:lesi dagoi ba:i, amo defele, Isala:ili moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi ba:mu.
10 Isala:ili fi dunu! Dilia da Gode, dilia Gaga:su dunu, E da igi bagadedafa agoane dili gaga:sa, amo dilia da gogolei. Be Ema mae dawa:le, dilia da ga fi ogogosu ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadomusa:, sema ifabi bugisa. 11 Be fedege agoane, amo bugi da hahabe dilia bugi amo ganodini sono heda:le, fage legela:loba, dilia da fage faimu hame ba:la:loba. Be bidi hamosu amola maedafa uhima:ne se nabasu fawane ba:mu.
Gode da Ea Ha lai Dunu Fi ili Hasanasimu
12 Gasa bagade dunu fifi asi gala da gasa bagade fili, gegemusa: manebeba:le, hano wayabo bagade ea gafului bagade sia: defele naba. 13 Ilia da hano gafului foga ahoabe defele manebe, be Gode da gagabole sia:beba:le, ilia da sinidigili hobeasa. Ilia da osobo su o gisi bioi, foga mini asi, amo ea ahoabe defele ba:sa. 14 Daeya ilia manebeba:le, dunu huluane da beda:i bagade. Be hahabe doaga:sea, ilia da asi dagoi ba:mu. Nowa da ninia soge wadela:lesili, liligi huluane lamusa: dawa:sea, da agoaiwane wadela:lesili hamedafa ba:mu.

*17:1: Yelemaia 49:23-27; A:imose 1:3-5; Segalaia 9:1