2
Sefanaia da Yuda Dunuma Godema Sinidigima:ne Sia:sa
Dilia da hame gogosiasu fi! Dilia asigi dawa:su moloma!
Dilia da gisi a:le fasi defele amo biosa:besa:le, amola Hina Gode Ea gia:i bagade ougi hou dilima doaga:sa:besa:le, dilia asigi dawa:su moloma! Hina Godema sinidigima! Soge ganodini asaboi dunu amo da Gode Ea hamoma:ne sia:i nabawane hamosa, dilia Hina Godema sinidigima! Moloidafa hamoma amola Hina Gode ba:ma:ne, dilia hou fofonoboma! Amabela? Dilia da amo esoga, Hina Gode da Ea ougi hou ba:ma:ne olelesea, se nabasu hame ba:mu.
Isala:ili Na:iyado Sisiga:le Fi da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
* Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Segalaia 9:5-7Ga:isa amola A:segelone moilai bai bagade ela ganodini dunu afae esalebe hame ba:mu. Asedode moilai bai bagade dunu da eso afaega esomogoa gadili sefasi dagoi ba:mu. Egelone moilai bai bagade dunu fi da gadili sefasi dagoi ba:mu.
Dilia Filisidini dunu amo da hano wayabo bagade bega: esala! Dilia amola da wadela:lesi dagoi ba:mu. Hina Gode da dilima se nabasu imunusa: ilegei dagoi. E da dili huluane wadela:lesili, dilia dunu afae esalebe hame ba:mu. Dilia soge huluane hano wayabo gadenene da dunu hame esalebe, moifufu sogebi fawane ba:mu. Amogawi sibi ouligisu dunu ilia diasu amola sibi gagoi amo fawane dialebe ba:mu.
Amola Yuda fi hame bogoi esalebe dunu da misini, dilia soge lale fimu. Ilia sibi amola bulamagau wa:i da amogawi afugisimu. Amola dunu da A:segelone moilai bai bagade diasu ili ganodini golamu. Amola ilia Hina Gode da ili ouligimu, amola ilia da bu hahawane bagade gaguiwane fifi lalumu.
Aisaia 15:1 - 16:14; 25:10-12; Yelemaia 48:1 - 49:6; Isigiele 21:28-32; 25:1-11; A:imose 1:13-15Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Moua:be amola A:mone fi dunu da Na fi dunu ilima gadele sia:su, amola ilima dafama:ne sia:su amola ilia soge lama:ne hidale nodone sia:su, Na da nabi dagoi. Mui 19:24Na da Isala:ili fi ilia Fifi Ahoanusu Godedafa! Amola Na da dafawanedafa amane ilegele sia:sa. Na da Sodame amola Goumola moilai bai bagade wadela:lesi, amo defele Na da Moua:be amola A:mone wadela:lesimu. Ilia sogega da sali dogosu gelabo bagohame ba:mu amola wadela:lesi dagoiba:le bu hahamomu da hamedei ba:mu. Wadela:i gisi da amo soge dedebomu. Na fi dunu (Isala:ili fi) amo da hame bogoi esalebe, da Moua:be amola A:mone ilia liligi amola ilia soge gegene lamu.”
10 Moua:be amola A:mone fi dunu da gasa fili, Hina Gode Bagadedafa amo Ea fi dunu ilima gadele bagade sia:i. Amaiba:le, ilia da se iasu bagade ba:mu. 11 Hina Gode da ili bagade beda:ma:ne hamomu. E da osobo bagade ogogosu ‘gode’ liligi huluane dafawane wadela:lesimu. Amasea, fifi asi gala dunu huluanedafa da ilia soge afae afae ganodini, Ema nodone sia:ne gadomu.
12  § Aisaia 18:1-7Amola Hina Gode da Idioubia fi dunu medole legemu.
13  ** Aisaia 10:5-34; 14:24-27; Na:ihame 1:1 - 3:19Hina Gode da Ea gasaga, amo Asilia soge wadela:lesimu. E da Ninefe moilai bai bagade wadela:lesimu. Amo da dunu hame esalebe, mugului dagoi, hano hamedene hafoga:i soge agoane ba:mu. 14 Amasea, amoga da bulamagau, sibi wa:i amola ohe fi hisu hisu ilia fawane esalebe ba:mu. Ea mugulubi amo ganodini da baou esalumu. Ilia da diasu logo holei gelabodili gugumuni imunu. Ninefe moilai bai bagade dobea fei dolo ifa da hiougili fasi dagoi ba:mu. 15 Ninefe fi dunu ilisu da gasa bagade amola hahawane gaga:i dagoi ilisu dawa:sa. Ilia moilai bai bagade da osobo bagade moilai bai bagade huluane baligi dagoi ilisu dawa:sa. Be ilia moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ea sogebi da dunu hame esalebe hamedei soge agoane ba:mu, amola amo ganodini sigua ohe fi fawane esalebe ba:mu. Dunu huluane da amo sogebi bobaligisia, fofogadigili hagamu.

*2:4: Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Segalaia 9:5-7

2:8: Aisaia 15:1 - 16:14; 25:10-12; Yelemaia 48:1 - 49:6; Isigiele 21:28-32; 25:1-11; A:imose 1:13-15

2:9: Mui 19:24

§2:12: Aisaia 18:1-7

**2:13: Aisaia 10:5-34; 14:24-27; Na:ihame 1:1 - 3:19