SEFANAIA
(Da:i Sia:-Zephaniah; Modu – Sepanaia; Bisini – Sefanaia)
Hidadea Sia:
Gode Sia: Alofesu dunu (balofede) Sefanaia da ode 630 Y.H.M. agoane amoga amola fa:no, e da fa:no misunu hou olelei. E da sia: olelelalu, hina bagade Yousaia da Godema nodone sia:ne gadosu hou (Isala:ili dunu da amo fisi) amo bu hahamoi. Sefanaia ea olelesu da Yuda dunu da ogogosu ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadobeba:le, ilia da Gode Ea se iasu ba:mu, e sia:i. Se nabasu amola soge wadela:mu da misunu, e sia:i. Amola Hina Gode da eno fifi asi gala ilima se bagade imunu, e sia:i. Yelusaleme moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi ba:mu, be fa:no da bu hahamoi dagoi ba:mu. Amola amo esoha, asaboi moloidafa hamosu dunu fi da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini esalebe ba:mu.
Sia: Dedei
1 Hina Gode Ea Fofada:su Eso...Sia:alalo 1:1-2:3
2 Isala:ili ilia Na:iyado fi da Wadela:lesi
Dagoi Ba:mu...Sia:alalo 2:4-15
3 Yelusaleme da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
be bu Hahamomu...Sia:alalo 3:1-20
1
Sefanaia
* 2 Hina bagade 22:1 - 23:30; 2 Hou Olelesu 34:1 - 35:27Eso amoga hina bagade Yousaia (A:mone ea mano) da Yuda soge ouligisu, amo esoha Hina Gode da Sefanaiama sia:ne i. (Sefanaia da Giusai amalu Gedalaia amalu A:malaia amalu hina bagade Hesigaia amo ilia egaga fi dunu esalu.)
Hina Gode Ea Fofada:su Eso
Hina Gode da amane sia:i, “Na da osobo bagadega esalebe liligi huluane gugunufinisisimu. Na da dunu fi huluane, ohe fi, sio amola menabo huluane wadela:lesimu. Wadela:i hamosu dunu huluane dafama:ne, Na da wadela:lesimu. Na da dunu fi huluane wadela:lesisia, dunu afae esalebe da hame ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
Na da Yelusaleme moilai bai bagade fi amola Yuda soge fi huluane ilima se bagade imunu. Na da ilia Ba:ilema nodone sia:ne gadosu hou huluane gugunufinisimudafa. Amasea, dunu huluane da Na hou hame lalegagui gobele salasu dunu (amo da Ba:ilema hawa: hamosa) amo gogolele, bu hamedafa dawa:mu. Na da nowa dunu da diasu da:iya gado heda:le, eso amola gasumuni amola oubi amoma nodone sia:ne gadosa, amo fi huluane wadela:lesimu. Amola nowa da Nama nodone sia:ne gadosa, amola ilia lafidili Nama molole fa:no bobogemu sia:sa, be gilisili ogogosu ‘gode’ Moulege ea dioba:le sia:sa, amo amola Na da wadela:lesimu. Amola nowa dunu da Nama fa:no bobogelalu bu wadela:i hou amoma sinidigili, amola Nama Na ouligisu amola hou olelesu hame adole ba:sa, amo amola Na da wadela:lesimu,” Hina Gode da amane sia:i.
Hina Gode Ea Fofada:su Eso amoga E da osobo bagade fi wadela:lesimu amo da gadenesa. Amaiba:le, dilia huluane Ea midadi ouiya:le esaloma. Hina Gode da Ea fi dunu gobele salasu hou defele, medole legemu. E da ha lai dunu amo Yuda soge liligi huluane gegenana lama:ne hiougi dagoi. Hina Gode da amane sia:sa, “Amo medole legesu esoga, Na da eagene hawa: hamosu dunu, amola hina bagade ea mano, amola nowa da ga fi ilia sia:ne gadosu hou hamonana, amo huluane ilima se imunu. Na da nowa dunu da hame lalegagui agoane nodone sia:ne gadosa, amola ilia ouligisu dunu ea diasu wamolai liligi amoga nabama:ne wamolasa amola medole legesa, amo dunu huluane ilima Na da se bagade imunu.
10 Hina Gode da amane sia:sa, “Amo esoga dilia da Yelusaleme moilai bai bagade Menabo Logo Ga:su amoga dibi sia: bagade nabimu. Yelusaleme moilai bai bagade gaheabolo la:idiga, dilia da didigia:su nabimu. Amola agolo damana agolo agebe ea ga: defele nabimu. 11 Amo nabasea, dilia moilai bai bagade hagudu la:idi esalebe dunu, didiga:ma amola dima! Bai dilia bidi lasu dunu huluane da bogogia:i dagoi.
12 Amasea, amo esoga, Na da gamali lale, Yelusaleme ganodini hogomu. Nowa dunu da hahawane hi hou da defele dawa:lebe, amola ilisu da, ‘Hina Gode da hamedei. E da hawa: hamomu hame dawa:,’ amane sia:sa, amo huluanema Na da se imunu. 13 Ilia gagui liligi wamolai dagoi ba:mu, amola ilia diasu wadela:lesi dagoi ba:mu. Ilia da diasu ili gagubi amoga hamedafa fifi ahoanumu, amola ilia waini efe sagabe amo ea waini hano hamedafa nanamu.”
14 Hina Gode Ea eso bagade da doaga:mu gadenesa. Amola gadeneidafa amola hedolowane doaga:mu. Amo eso da se nabasu bagadedafa ba:mu. Amola nimi bagade dadi gagui dunu da lobo healeiba:le, didigia:mu. 15 Amo eso da ougi ha lasu eso, se nabasu amola bidi hamosu eso, wadela:lesisu amola mugulusu eso, amoga da gasi bagade amola alaloyo amola hadigi da bunumai mumobiga dedebomu. 16 Amo esoha gegesu ‘dalabede’ wesu bagade nabimu, amola gegesu dunu ilia halasu fawane nabimu. Ilia da moilai bai bagade gagili sali amola diasu sedade gado gagagula heda:i amoma doagala:beba:le, halasu bagade nabimu.
17 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da se nabasu bagadedafa dunu fifi asi gala huluane ilima imunu. Amaiba:le, ilia da si dofoi dunu agoane ahoanumu. Ilia da Nama wadela:le hamoiba:le, ilia maga:me da hano agoane sogadigimu, amola ilia bogogia:le, ilia da:i hodo da udigili osoboga dasagia:ma:ne dialumu.”
18 Amo esoha, Hina Gode da Ea ougi bagade hou olelesea, ilia silifa amola gouli gagui amo da ili hame gaga:mu. Osobo bagade huluane da Gode Ea ougi lalu agoane amoga wadela:lesi dagoi ba:mu. E da hedolodafa dunu huluane osobo bagade amoga esalebe, amo ilia esalusu dagolesimu.

*1:1: 2 Hina bagade 22:1 - 23:30; 2 Hou Olelesu 34:1 - 35:27