47
Hina Gode da Filisidini Soge Ea Hou Olelei
* Aisaia 14:29-31; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:5-7Idibidi hina bagade da Ga:isa moilai bai bagade amoga doagala:i. Be hidadea, Hina Gode da Filisidini fi ilia hou nama olelei. E da amane sia:i, “Ba:ma! Gagoe (north) sogega hano da heda:le, hano bagade heda:i defele dalebe ba:mu. Hano da soge huluane, liligi amola moilai amola dunu amogawi esala, amo huluane dedebomu. Dunu da ili fidima:ne wele sia:mu. Amola osobo bagade dunu huluane da ha:giwane dinanebe ba:mu.
Ilia da hosi ilia ahoa emo goba: heda:be agoai nabimu, amola sa:liode emo sisiga:iilia genena: genena:be nabimu. Eda da ilia mano gaga:musa: hame sinidigimu. Ilialobo da ilia afodili bodola:le gudusa.
Filisidini soge ea wadela:mu eso da doaga:i dagoi. Daia amola Saidone moilai bai bagade da ilima fidimusa: logo ga:i dagoi ba:mu. Na, Hina Gode, da Filisidini dunu (amo da Galidi oga amoga misi) amo huluane wadela:lesimu.
Ga:isa moilai bai bagade dunu huluane da da:i dioi bagade naba. Amola A:siegelone moilai bai bagade fi dunu da ouiya:le esala. Filisidini dunu eno huluane da habowali seda didigia:ma:bela:?
Dilia da amane wele sia:sa, ‘Hina Gode! Dia se iasu gobihei sedade da eso habowali seda hedofalaloma:bela:? Amo ea salasu ganodini, helefima:ne, salima!”
Be Na da amo gobihei hawa: hamoma:ne sia:i dagoiba:le, e da helefimu hamedei ba:sa. Na da ema e da A:siegelone dunu fi hano wayabo bagade bega: esala, ilima doagala:musa: sia:i dagoi.”

*47:1: Aisaia 14:29-31; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; A:imose 1:6-8; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:5-7