46
Ba:bilone dunu da Idibidi fi Dunu Hasali
Hina Gode da fifi asi gala ilia hou nama olelei. * Aisaia 19:1-25; Isigiele 29:1 - 32:32E da hidadea Idibidi fi ilia hou olelei. E da Idibidi hina bagade Nigou ea dadi gagui wa:i amo ilia hou olelei. Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da Yuda hina bagade Yihoiagimi ea ouligisu ode biyaduga, e da Gagimisi moilai bai bagade Iufala:idisi Hano gadenene amoga hina bagade Nigou ea dadi gagui wa:i amoga hasalasi. Hina Gode da amane sia:i, “Idibidi dadi gagui ouligisu dunu da amane wele sia:sa, ‘Dilia da:igene ga:su momagele, gegemusa: mogodigili masa.
Dilia hosi liligi momagele, ili da:iya fila heda:ma!
Dadalema! Ouli habuga figisima!
Dilia goge agei debema!
Dilia da:igene ga:su liligi gasisalima!’
“Be Na da adi ba:sala:?” Hina Gode da amane sia:sa. “Ilia da beda:iba:le sinidigisa. Ilia ha lai da ili fanana. Ilia da bagadewane beda:iba:le, mae beba:le hobeasa.
Be hedolodafa hehenasu dunu da baligili hobeamu hame dawa:. Dadi gagui dunu da hobeale masunu hamedei ba:sa. Gagoe (north) sogega, Iufala:idisi Hano gadenene, ilia da emo udagaguli dafasa.
Fi amo da Naile Hano defele heda:le ea bega: nabale aduga:le daha, amo fi da nowala:?
Amo fi da Idibidi. E da Naile Hano defele heda:le, ea bega: nabane aduga:le daha. Idibidi da amane sia:i, ‘Na da heda:le, osobo bagade dedebomu. Na da moilai amola amo ganodini esalebe dunu amo wadela:lesimu.
Hosi masa:ne sia:ma! Sa:liode masa:ne sia:ma! Dadi gagui dunu gadili asunasima! Ilia da Suda:ne amola Libia soge, ilia da:i ga:su gaguiwane maha. Amola dadia gegesu bagade dawa:su dunu Lidia sogega misi, amo asunasimu.’ ”
10 Wali eso da Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa Ea Eso. Wali eso E da dabemu. Wali eso E da Ea ha lai ilima se imunu. Fedege agoane, Ea gobihei da sadima:ne, Ea ha lai na dagomu. Amola sadima:ne, ilia maga:me manu. Wali eso, gagoe (north) soge Iufala:idisi Hano gadenene, Hina Gode Bagadedafa da gobele salasu hamomu.
11 Idibidi dunu! Manoma hogomusa:, Gilia:de sogega masa! Dilia manoma da udigili hamedei agoane ba:i dagoi. Dilia da uhimu da hamedei.
12 Fifi asi gala huluane da dilia gogosiasu ba:i, amo nabi dagoi. Dadi gagui afae afae da ea sama amoma emo udagaguli, ela gilisili osoboga dafasa.
Nebiuga:denese da Manebe
13  Yelemaia 43:10-13Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da Idibidi doagala:musa: manoba, Hina Gode da nama amane sia:i,
14 “Idibidi moilai bai bagade (Migidole, Memefisi amola Daha:banisi) amo ganodini ha:giwane amane olelema, ‘Dilila: gaga:ma:ne, momagema! Dilia huluane gegesu ganodini wadela:lesi dagoi ba:mu. 15 Dilia gasa bagadedafa dadi gagui dunu da abuliba:le dafabela:? Bai Hina Gode da ili fane legei dagoi. 16 Dilia dadi gagui dunu da emo udagaguli dafai dagoi. Ilia enoma enoma amane sia: daha, ‘Hedolo! Ninia ha lai amoga medole legesu mae ba:ma:ne, ninia fi dunu diasuga ahoa:di.’
17 Idibidi hina bagade ema amo gaheabolo dio asulima, ‘Sia: Bagade Hidasu Dunu, E da Hasalasisu Giadofai.’
18 Na, Hina Gode Bagadedafa, da Hina Bagade! Na da Gode Esala! Da:ibo Goumi da goumi huluane baligisa. Amola Gamele Goumi da hano wayabo bagade amoga bagade heda:i dagoi ba:sa. Amo defele, dilima doagala:su dunu ea gasa da dilia gasa bagadewane baligimu.
19 Dilia Idibidi fi dunu! Udigili hawa: hamomusa: masa:ne momagema! Memefisi moilai bai bagade da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini dunu esalebe hame ba:mu, agoai ba:mu galebe. 20 Idibidi da bulamagau aseme noga:idafa agoane ba:sa. Be gagoe (north) amoga gasonasu awinimi ema doagala:musa: manebe ba:sa.
21 Idibidi muni hawa: hamosu dadi gagui dunu amola da bulamagau mano fonobahadi defele, gasa hame ba:sa. Ilia da bu gegemusa: hame lelu. Ilia da sinidigili, hobea:i. Ilia wadela:mu eso da doaga:i dagoi.
22 - 23 Ha lai dadi gagui wa:i da manebe ba:loba, Idibidi da sania agoane soiya afia:i. Ilia ha lai da dunu amo da goaheiga ifa aba amola iwila bagade wadela:su, amo defele ilima doagala:sa. Ha lai dadi gagui da idimu hame gala. Ilia idi da danuba: wa:i ilia idi baligisa.
24 Idibidi dunu da gogosiasu ba:sa. Gagoe (north) fi dunu da ilima hasalasi dagoi. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
25 - 26 Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da amane sia:sa, “Na da Dibisi moilai bai bagade ea ogogosu ‘gode’ A:imone amola Idibidi fi huluane (ilia ‘gode’ amola hina bagade) ilima se bagade imunu. Na da Idibidi hina bagade amola dunu huluane ema fa:no bobogesa, amo lale, dunu amo da ili medole legemusa: hanai ilima imunu. Na da ili amo Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese amola ea dadi gagui wa:i ilima imunu. Be hobea, dunu da musa: Idibidi soge ganodini esalu, amo defele, dunu da bu amo ganodini esalumu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Ea Fi Dunu Gaga:mu
27  Yelemaia 30:10-11Hina Gode da amane sia:i, “Na fi dunu! Mae beda:ma! Dilia da soge sedaga amo ganodini udigili hawa: hamonana. Be amoga Na da dili gaga:le, fadegamu. Dilia da dilia sogedafa amoga buhagili, olofole esalumu. Amasea, dilia da gaga:iwane, mae beda:iwane, amo ganodini esalumu.
28 Na da dilima misini, dili gaga:mu. Na da fifi asi gala amoga Na da dili afagogoi dagoi, amo huluane wadela:lesimu. Be Na da dili hame wadela:lesimu. Na da dilima se imunu. Be amo se iasea, moloidafa se fawane imunu. Na, Hina Gode, Na da sia:i dagoi.”

*46:2: Aisaia 19:1-25; Isigiele 29:1 - 32:32

46:13: Yelemaia 43:10-13

46:27: Yelemaia 30:10-11