19
Gode da Idibidi Dunu Fi ilima Se Imunu
* Yelemaia 46:2-26; Isigiele 29:1-32.32Idibidi fi ea hou olelema:ne, sia:ne iasu da amane gala. Hina Gode da hehenane, mumobi amoga fila heda:le, Idibidi sogega manebe ba:sa. E manebeba:le, Idibidi ‘gode’ loboga hamoi liligi da beda:iba:le, yagugusa. Amola Idibidi fi dunu huluane da bagade beda:i. Hina Gode da amane sia:sa, “Na da hamobeba:le, Idibidi soge ganodini hisu gobele gegebe bagade ba:mu. Sama da ea sama amoma gegemu amola sosogo fi amo ganodini yolali da yolalia gegemu. Idibidi moilai bai bagade da eno Idibidi moilai bai bagade amoma gegemu amola hina bagade da eno hina bagade amo Idibidi soge ouligima:ne ludumu. Na da Idibidi dunu ilia ilegesu amo wadela:mu, amola ilia dogo denesi amo bu da:i dioma:ne hamomu. Ilia da ilia ‘gode’ loboga hamoi amola ilia gesami dasu amola bogoi a:silibu, amo ili fidima:ne adole ba:mu. Amola Na da Idibidi dunu, amo nimi bagade hame asigi gasa fi hina bagade ilima ouligima:ne, ilima imunu. Na, Hina Gode Bagadedafa, da sia:i dagoi. Naile Hano da hale, gebewane sa:ili, hafoga:i dagoi ba:mu. Hano ea logo huluane da gebewane hale, gaha bagade nabimu. Saga: amola gagalobo da biomu. Ha:i manu Naile Hano bega: sagai da biole, hafoga:le, foga gaguli asi dagoi ba:mu. Nowa da Naile Hano amoga menabo hiougili bidi lasu, da gogonomomu amola dimu. Bai ilia dimani amola menabo gasa:su da hamedei. Nowa da abula amunasu da baligili se nabimu. 10 Abula amunasu dunu amola noga:i hawa: hamosu dunu da wadela:lesi dagoi ba:mu.
11 Soua:ne moilai bai bagade ouligisu dunu, ilia da gagaoui. Idibidi soge baligili bagade dawa:su dunu da gagaoule sia:ne iaha. Ilia da hina bagade ema ogogole, ilia da hemone bagade dawa:su amola hemone hina bagade dunu iligaga fi dunu esala, amo sia:sa. Be amo da noga:i hame hou. 12 Idibidi hina bagade! Dia bagade dawa:su sia:ne iasu dunu da habila:? Amabela:? Ilia da Hina Gode Bagadedafa E da Idibidi amoma ilegei dawa:beba:le, dima adoma:bela:? 13 Soua:ne moilai bai bagade amola Memefisi moilai bai bagade ilia ouligisu dunu da gagaoui dunu. Ilia da Idibidi fifi asi amo bisili ouligima:ne ilegei. Be ilia da udigili Idibidi dunuma ogogoi. 14 Hina Gode da ilia asigi dawa:su olelebeba:le, ilia da ogogosu sia:ne iasu. Amaiba:le, Idibidi dunu fi da giadofale fawane hamosa. Amola ilia da adini ba:i dunu defele, feloale, ea isosu amoga sadenane dafasu agoane hamosa. 15 Dunu afae Idibidi soge ganodini, bagade gagui o hamedafa gagui, amo Idibidi fidima:ne hamedafa dawa:.
Idibidi Fi da Hina Godema Nodone Sia:ne Gadomu
16 Eso da doaga:mu amoga Idibidi fi dunu da uda defele beda:iwane ba:mu. Ilia da Hina Gode Bagadedafa Ea lobo ilua:le ilima se ima:ne lelebe ba:sea, ilia da beda:iba:le yagugumu. 17 Idibidi dunu da eso huluane Hina Gode Bagadedafa da ilima se ima:ne ilegei, amo dawa:sea, ilia da Yuda fi dunu ilima bagadewane beda:mu.
18 Amo eso doaga:sea, Hibulu sia:dafa da Idibidi moilai bai bagade biyaduyale ganodini sia: dalebe nabimu. Dunu amo moilai bai bagade ganodini esalebe, da sia: dafawanedafa sia:sea, ilia da Hina Gode Bagadedafa amo Ea Dioba:le sia:mu. Moilai afae amo biyaduyale ganodini amoga ilia da “Eso Moilai Bai Bagade” dio asulimu.
19 Amo eso doaga:sea, Hina Godema nodoma:ne, ‘oloda’ da Idibidi soge ganodini gagui dialebe ba:mu, amola igi duni bugi Godema modale ligiagai da Idibidi alalo legei amoga dialebe ba:mu.
20 Oloda amola duni bugi ele da Hina Gode Bagadedafa da Idibidi soge ganodini esala, amo dawa:digima:ne olelesu liligi agoane ba:mu. Amola, Idibidi soge fi da enoga se nababeba:le, Hina Godema ili fidima:ne wele sia:sea, E da fidisu dunu ili gaga:ma:ne, ilima asunasimu.
21 Hina Gode da Ea hou amo Idibidi dunuma olelemu. Amasea, ilia da Ea hou dafawaneyale dawa:mu, amola Ema sia:ne gadomu, amola Ema gobele salasu amola hahawane dogolegele iasu amo Ema gaguli misunu. Ilia da moloidafa hamoma:ne, Ema ilegele sia:mu, amola ilia ilegei noga:le hamomu. 22 Hina Gode da Idibidi dunu ilima se imunu. Amasea, E da ili uhinisimu. Ilia da Ema sinidigisia, E da ilia sia:ne gadosu nababeba:le, ili uhinisimu.
23 Amo eso da doaga:sea, logo bagade amo Idibidi amola Asilia amo disimusa: ba:mu. Amo soge aduna, ela fi dunu da amo logoga udigili ahoanebeba:le, ela fi dunu da gilisili Hina Godema nodone sia:ne gadomu. 24 Amo eso da doaga:sea, Isala:ili fi amola Idibidi fi amola Asilia fi ilia da defele ba:mu. Amola amo fi udiana, ilia hou hamobeba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane da hahawane ba:mu. 25 Hina Gode Bagadedafa da ilima hahawane bagade ilegemu. E da amane sia:mu, “Na fi Idibidi dunu! Na da dilima hahawane bagade ilegemu. Asilia fi dunu! Na da dili hahamoi dagoi. Amola dilia, Isala:ili fi dunu. Dilia da Na ilegei fidafa. Dilia huluane, dilima Na da hahawane dogolegele hamoma:ne ilegei dagoi.”

*19:1: Yelemaia 46:2-26; Isigiele 29:1-32.32