20
Balofede Dunu da Da:i Nabadoba:le, Dawa:digima:ne Olelesu Hahamoi.
Asilia hina bagade amo Sagone da hamoma:ne sia:beba:le, Asilia dadi gagui dunu hinadafa da Filisidini soge moilai amo A:siedode doagala:i. Be musa: Hina Gode da Aisaia (A:imose egefe) amo e da ea emo salasu amola ea eboboi abula gisa:ma:ne sia:i. Aisaia da amo sia: nabalu, ode udiana ganodini da:i nabado, amola emo salasu mae salawane udigili lalu, amalalu Asilia da doagala:i. Asilia dadi gagui dunu ilia da A:siedode moilai bai bagade suguli labeba:le, Hina Gode da amane sia:i, “Na hawa: hamosu dunu Aisaia da da:i nabado amola emo salasu mae salawane, ode udiana ganodini udigili lalu. Amo da hou amo Idibidi amola Sudane amoma doaga:mu, dawa:digima:ne olelesu gala. Asilia hina bagade da amo soge fi aduna ilima hasanasili, ela fi dunu da:i nabado agoane ga oule masunu. Mano amola da:i hamoi, ilia da da:i nabado amola emo salasu mae salawane masunu. Ilia gumisisu da hame dedeboiba:le, Idibidi fi dunu da bagade gogosiamu. Nowa dunu da Sudane fi ilima fa:no bobogei, amola Idibidi fi amo ilia hou gaguia gadoi galea, ilia defawaneyale dawa:su hou wadela:lesi dagoi ba:mu, amola ilia da da:i diomu. Amo eso da doaga:sea, dunu amo da Filisidini soge ganodini, hano wayabo bagade bega: esalebe da amane sia:mu, “Ninia da Idibidi dunu amola Sudane dunu, ilia da Asilia hina bagade nini mae hasanasima:ne, gaga:musa: dawa:i galu. Be wali, ninia da habodane esaloma:bela:?”