21
Aisaia da Esala Ba:su amo ganodini Ba:bilone Dafai Dagoi Ba:i
Amo sia:ne iasu da Ba:bilone soge fi ilia hou olelesa. Ba:bilone wadela:su liligi da soge amoma dunu da beda:i, amoga sisiga:su fo agoane manebe ba:mu. Na da esala ba:su amo ganodini, se nabasu hou misunu amola hohonosu hou amola soge wadela:mu hou ba:i dagoi. Ila:me dadi gagui dunu! Doagala:ma! Midia dadi gagui dunu! Moilai bai bagadega doagala:ma! Ba:bilone fi ilia hamobeba:le, dunu bagohame da se bagade nabi. Be Gode da ilia hou hedofamu.
Na esala ba:su amo ganodini liligi ba:beba:le, se bagade nabi amola beda:i bagade ba:i. Amo se nabasu da uda da mano lalelegesea se naba, amo defele ba:i. Na dialuma da feloasa. Na da bagade beda:iba:le, yagugusa. Na da daeya doaga:ma:ne, bagade hanai galu. Be daeya doaga:loba, beda:i fawane ba:i.
Na esala ba:su ganodini, na da lolo nabe momagei dagoi ba:i. Misi dunu fima:ne, debea da fa:si dagoi. Ilia da hahawane ha:i amola waini hano naha esalebe ba:sa. Hedolodafa, sia: bagade naba, “Dadi gagui ouligisu! Dilia da:igene gaga:su liligi momagema!”
Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Sosodo aligisu dunu ilegele asunasima! E da ea ba:i liligi sia:ne iasima:ne sia:ma. E da dunu aduna aduna hosi amoga fila heda:le, amola dunu dougi amola ga:mele amo da:iya fila heda:le, manebe ba:sea, e da ili ha:giwane ba:ma:ne sia:ma.”
Sosodo aligisu dunu da amane wele sia:sa, “Hina! Na da na sosodo aligisu sogebi amoga mae fisili, eso amola gasi ganodini lelu.”
* Wamolegei Sia: Olelesu 14:8, 18:2Amalalu, hedolowane ilia da manebe goea! Dunu aduna aduna, hosi da:iya fila heda:le, manebe. Sosodo aligisu dunu da sia:ne iaha amane, “Ba:bilone da dafai dagoi. Loboga hamoi ‘gode’ liligi amoga ilia da nodone sia:ne gadoi, da mugululi, osoboga dafane wadela:lesi dagoi dialebe ba:sa.
10 Na fi dunu! Isala:ili fi! Dilia da widi defele, dabi dagoi ba:sa. Be wali na da sia: ida:iwane gala, amo na da Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili dunu ilia Gode, amoma nabi, na da dilima olelei dagoi.
Idome Sia:ne Iasu
11 Amo sia: da Idome soge ea hou olelesa. Dunu afae Idome sogega esala da nama amane adole ba:sa, “Sosodo aligisu! Gasi da habogala dagoma:bela:? Amo se nabasu da habogala dagoma:bela:, nama adoma!
12 Na da bu adole iaha, “Hahabe da mabe. Be gasi da bu misunu. Di da nama bu adole ba:musa: dawa:sea, defea, bu adole ba:ma:ne misa.”
Ala:ibia Sia:ne Iasu
13 Amo sia: da Ala:ibia soge ea hou olelesa. Dilia Dida:ne fi dunu, dilia da abula diasu Ala:ibia hafoga:i soge ganodini esala! 14 Hano hanai dunu da dilima masea, hano ilima ima. Dima sogega fi dunu! Mugululi asi dunu da dilima doaga:sea, ha:i manu ilima ima. 15 Ha lai dunu da dunu eno gobihei amola dadi amoga medole legemusa: dawa:lala. Amaiba:le, dunu da gegesu amoma beda:iba:le, gadili hobeasa.
16 Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Ode afadafa fawane da gidigisia, Gida fi ilia gasa bagade hou da ebelei dagoi ba:mu. 17 Gida fi oulali gagui dunu, ilia nimi gasa hou da eno Gida dunu ilia hou baligisa, be bagahame fawane esalebe ba:mu. Na, Isala:ili Hina Gode da sia:i dagoi.”

*21:9: Wamolegei Sia: Olelesu 14:8, 18:2