43
Ilia da Yelemaia amo Idibidi Sogega Oule Asi
Na da sia: huluane amo ilia Hina Gode da na ilima alofele iasima:ne asunasi, amo dunu fi ilima olelei dagoi. Amalalu, A:salaia (Housia:ia egefe) amola Youha:ina:ne (Galia egefe) amola gasa fi dunu huluane da nama amane sia:i, “Di da ogogosa! Ninia Hina Gode da di nini Idibidi sogega esaloma:ne mae masa:ne sia:musa:, di hame asunasi. Belage (Nilaia egefe) da di ninima hohonoma:ne, nenege degei dagoi. Bai e da Ba:bilone dunu da gasawane nini banenesili, nini medole legemu o Ba:bilone sogega afugili mugululi masunu, e da amo hanai galebe.”
Amaiba:le, Youha:ina:ne amola dadi gagui ouligisu dunu amola fi dunu huluane da Hina Gode Ea sia:i (amo da ilia Yuda soge ganodini esaloma:ne) amo hame nabasu.
* 2 Hina bagade 25:26Amalalu, Youha:ina:ne amola dadi gagui ouligisu huluane, da dunu huluane Yuda soge ganodini esalu, amola dunu eno musa: fifi asi gala amoga afagogole buhagi, amo huluane Idibidi sogega oule asi. Ilia da dunu amola uda amola mano amola hina bagade ea idiwi ilia, dunu huluanedafa Nebiusa:la:ida:ne da Gedalaia ouligima:ne yolesi, na amola Belage amola, ilia huluanedafa Idibidi sogega oule asi. Ilia da Hina Gode Ea sia:i mae nabawane, Idibidi sogega asili, Daha:banisi moilai bai bagadega doaga:i.
Amogawi, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dia igi bagade ladili, Isala:ili dunu ba:ma:ne, laga osoboga hamoi ga:i (bricks) logo fa:i amo Felou ea hina bagade diasu midadi gala, amoga uli dogone salima. 10 Amasea, Isala:ili dunu ilima amane sia:ma, ‘Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da amane sia:sa, Na da Na hawa: hamosu dunu Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese ema misa:ne sia:mu. Na da ea hina bagade fisu amo igi hagudu uli dogoi ganodini gala, amo da:iya gagumu. E da ea hina bagade dedebosu abula diasu amo da:iya gagumu. 11 E da misini, Idibidi fi ilima doagala:mu. Amola nowa da bogoma:ne ilegei, e da medole legemu. Nowa da udigili hawa: hamoma:ne ilegei, e da afugili oule masunu. Nowa da gobiheiga sone medole legema:ne ilegei, e da gobiheiga medole legemu. 12 E da Idibidi ogogosu ‘gode’ ilia debolo diasu amo laluga ulagimu. E da ilia debolo ulagili, ilia ‘gode’ gagulaligimu. Sibi ouligisu dunu da ea abula amoga imu fifidili fasisa. Amo defele, Ba:bilone hina bagade da Idibidi soge liligi huluane fadegale, hasalalu masunu. 13 E da sema dawa:ma:ne igi duni bugi Hilioubalisi moilai bai bagade Idibidi soge ganodini gala, amo wadela:lesimu, amola Idibidi dunu ilia ogogosu ‘gode’ ilia debolo amo laluga ulagimu.

*43:5: 2 Hina bagade 25:26