42
Ilia da Yelemaia Ili Fidima:ne Sia:ne Gadomusa: Adole Ba:i
Amalalu, Youha:ina:ne (Galia egefe), A:salia (Housia:ia egefe), dadi gagui ouligisu dunu amola eno dunu bagade amola fonobahadi, da nama misini, amane sia:i, “Ninia adole ba:su nabima! Nini fidima:ne, Hina Godema sia:ne gadoma! Nini huluane da mae bogole esaloma:ne, amo fidima:ne Ema sia:ne gadoma! Musa: ninia da bagohame esalu. Be wali di da ba:loba, ninia da bagahame esala. Hina Gode da ninima logo olelema:ne amola ninia hamomu olelema:ne, Ema sia:ne gadoma.”
Na da ilima bu adole i, “Defea! Dilia adole ba:i defele, na da ninia Hina Godema sia:ne gadomu. Ea sia:i liligi huluane, na da mae wamolegele, huluane dilima olelemu.”
Amalalu, ilia da nama amane sia:i, “Ninia da Hina Gode ba:ma:ne, dafawanedafa ilegesa. Ninia da hamoma:ne sia:i huluane amo Hina Gode da dima sia:mu liligi, amo huluanedafa ilima fa:no bobogemu. Ninia da dia nini fidima:ne Hina Godema sia:ne gadoma:ne adole ba:sa. Amo sia: ninia hahawane ba:sea o da:i dioiwane ba:sea, ninia da mae dawa:le, Hina Gode Ea sia: nabawane hamomu. Amasea, ninia da hahawane ba:mu.”
Hina Gode da Yelemaia ea Sia:ne Gadosu amoma Dabe Adole i
Eso nabuane aligili, Hina Gode da nama sia:i. Amaiba:le, na da Youha:ina:ne amola dadi gagui ouligisu dunu e sigi esalu, amola dunu eno huluane ilima gilisima:ne sia:i. Na da ilima amane sia:i, “Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, Ema dilia da na Ema adole ba:musa: asunasi, E da amane sia:i, 10 ‘Dilia da amo soge ganodini esaloma:ne hanai galea, Na da dilia fi gaguia gadomu - hame mugulumu. Na da dili bugimu amola hame fadegale fasimu. Na da dilima wadela:su iabeba:le, da:i diosa. 11 Dilia Ba:bilone hina bagade ema beda:su hou yolesima. Na da dili amola nini esala. Amola ea gasa amoga dili se mae nabima:ne, Na da dili gaga:mu 12 Bai Na da asigi amola gogolema:ne olofosu dawa:. Na da hamobeba:le, Ba:bilone hina bagade da dilima asigimu, amola dilia sogedafa amoga buhagima:ne, logo doasimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.’
13-15 Be dilia dunu amo da Yuda soge ganodini esalebe, Hina Gode Ea sia: amola amo soge ganodini bu esalumu amo mae higama. Agoane mae sia:ma, ‘Hame mabu! Ninia da asili, Idibidi sogega masunu. Bai amogawi ninia da gegesu hame ba:mu, amola gegemusa: ha lasu hame nabimu, amola hame ha:mu.’ Dilia da amane sia:sea, amasea Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da amane sia:sa, ‘Dilia da Idibidi sogega esaloma:ne masunu hanai galea, 16 gegesu (amoga dilia da beda:i) amo da dilima doaga:mu amola ha:i bagade (amoga dilia da beda:i) amo dilia ba:mu. Amasea, dilia Idibidi soge ganodini bogogia:mu. 17 Dunu huluane amo da Idibidi sogega masunu hanai gala, amo huluane da gegesu o ha:i bagade o olosu amoga bogogia:i dagoi ba:mu. Dunu afae esalebe da hame ba:mu. Bai Na da ilima wadela:su bagade iasimu.’
18 Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da amane sia:sa, ‘Na da Na ougi bagade amo Yelusaleme fi dunu ilima sogadigi. Amo defele, dilia da Na sia: mae nabawane Idibidi sogega ahoasea, Na da Na ougi bagade dilima sogadigimu. Dilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. Dunu eno da dili higamu amola dilia dio amoga gagabusu aligima:ne ilegemu. Dilia da amo soge bu hamedafa ba:mu.’ ”
19 Amalalu, na da eno amane sia:i, “Hina Gode da dili Yuda soge ganodini hame mugululi asi esalebe dunu dilima dilia Idibidi sogega mae masa:ne sia:i dagoi. Amaiba:le, na da dilima sisasu iaha. 20 Dilia da bogoma:ne giadofasu hamonana. Dilia da nama na da Hina Godema dili fidima:ne sia:ne gadoma:ne sia:i. Amola dilia da Ea sia:i liligi huluane amoma fa:no bobogema:ne dafawane ilegele sia:i. 21 Amola wali, na da dilima sia: huluane adoi dagoi. Be dilia sia: huluane amo Hina Gode da na dilima alofele iasima:ne asunasi, amo nabimu higasa. 22 Amaiba:le, amo bu dawa:ma! Dilia da Idibidi sogega esaloma:ne masunu hanai gala. Be amo ganodini dilia da gegesu o ha:i bagade o olo bagade amoga bogogia:i dagoi ba:mu.”