41
* 2 Hina bagade 25:25Oubi fesu amo odega, Isama:iele (Nedanaia egefe amola Ilisiama ea aowa [Ilisiama da hina bagade ea fi dunu amola hina bagade ea eagene ouligisu dunu afae galu]) e da Misiba moilaiga Gedalaia gousa:musa: asi. Ilia huluane da gilisili ha:i nanoba, Isama:iele amola dunu nabuane ea sigi misi amo, ilia gegesu gobihei sedade duga:le gadole, Gedalaia medole legei. Amola Isama:iele da Isala:ili dunu huluane Misiba amoga Gedalaia sigi esalu, amola Ba:bilone dadi gagui dunu amogawi esalu, amo huluane medole lelegei.
Aya esoga, dunu huluane da Gedalaia ea medole lelegei amo hame nabi galu,
dunu 80agoane da Siegeme amola Siailou amola Samelia amoga misini, Misiba amoga doaga:i. Ilia da mayabo waga:ne, abula gadelale, ilisu da:i fa:ginisiwane misi. Ilia da gagoma amola gabusiga: manoma amo Debolo diasuga gobele salimusa: gaguli manebe ba:i. Amalalu, Isama:iele da Misiba amoga digini, ili gousa:musa: asi. E da ilima doaga:le, amane sia:i, “Sama misa! Gedalaia ba:musa: misa!” Ilia da Misiba moilai amo ganodini golili sa:ili, Isama:iele amola ea fa:no bobogesu dunu da hedolowane ili medole lelegele, ilia bogoi da:i hodo amo hano uli dogoi ganodini sanasisi.
Be amo gilisisu ganodini, dunu nabuane gala ilia da Isama:ielema ha:giwane edegei, “Nini mae medole legema! Ninia da widi, bali, olife susuligi amola agime hano, soge ganodini wamolegei diala.” Amaiba:le, e da amo dunu hame medole legei.
Hano uli dogoi amo ganodini Isama:iele da dunu e medole legei amo ilia da:i hodo ha:digi, amo da uli dogoi bagade. Musa:, Isala:ili hina bagade Ba:iasia da Yuda hina bagade A:isa ema doagala:beba:le, A:isa da amo uli dogoma:ne sia:i. Isama:iele da amo uli dogoi, bogoi dunu ilia da:i hodo ha:digi amola uli dogoi da nabai ba:i.
10 Amalalu, e da hina bagade ea idiwi huluane amola Misiba dunu (amo Ba:bilone dadi gagui ouligisu Nebiusala:ida:ne da Gedalaia ema ouligima:ne sia:i) amo huluane afugili, ili udigili hawa: hamoma:ne, A:mone sogega hiouginana asi.
11 Youha:ina:ne amola Yuda dadi gagui ouligisu dunu ema sigi esalu, ilia da Isama:iele ea wadela:i hou amo nabi dagoi. 12 Amaiba:le, ilia da ilia fa:no bobogesu dunu gagadole, ema fa:no bobogele, hano wayabo Gibione moilai bai bagade gadenene amoga Isama:ielema doagala:i. 13 Dunu amo da Isama:iele da gagulaligi ilia da Youha:ina:ne amola ea dadi gagui ouligisu dunu ba:beba:le, hahawane bagade ba:i.
14 Ilia da sinidigili, ilima hehenai. 15 Be Isama:iele amola ea dunu godoane gala da Youha:ina:nema hobeale, A:mone sogega hobea:i.
16 Amalalu, Youha:ina:ne amola ea dadi gagui ouligisu dunu da dadi gagui dunu amola uda amola mano amola gulusu danai dunu amo Isama:iele da udigili hawa: hamomusa: lai, amo ouligi. 17 - 18 Ilia da Ba:bilone fi ilima bagade beda:i galu. Bai Ba:bilone hina bagade da Gedalaia amo Yuda soge ouligima:ne ilegei dagoi, amola Isama:iele da Gedalaia amo medole legei dagoi. Amaiba:le, ilia da Ba:bilone dunu ilima hobeamusa:, Idibidi sogega masusa: asi. Logoga ahoanoba, ilia da Gimiha:me moilai, Bedeleheme gadenene, ouesalu.

*41:1: 2 Hina bagade 25:25