40
Yelemaia da Gedalaia ea Diasuga Esalu
Ba:bilone dunu da na amola Yelusaleme dunu amola Yuda fi dunu huluane (amo ilia da Ba:bilone sogega udigili hawa: hamomusa: oule ahoasu) nini huluane sia:inega la:gili, La:ima moilaiga oule asi. Amogawi, Ba:bilone dadi gagui ouligisudafa amo Nebiusala:ida:ne, e da na sia:ine fadegale, na hahawane masa:ne sia:i. Amalalu, Hina Gode da nama sia:i.
Ba:bilone dadi gagui ouligisudafa da na la:idili oule asili, nama amane sia:i “Dia Hina Gode da amo soge wadela:lesima:ne sia:i. Amola wali amo hou E da magagili ilegei, E da hamoi dagoi. Dia fi dunu da Hina Godema wadela:le hamobeba:le amola Ea sia: hame nababeba:le, amo hou da doaga:i dagoi. Wali di udigili masa:ne amo sia:ine dia fesua la:gi amo na da fadegala. Di da Ba:bilone sogega na sigi masusa: dawa:sea, defea, misa. Amasea, na da di ouligimu. Be dia amoga masunu higasea, guiguda: esaloma. Difa! Dia hanaiga hamoma!” Na da bu hame adole iabeba:le, Nebiusala:ida:ne da amane sia:i, “Ba:bilone hina bagade da Gedalaia (Ahaiga:me egefe amola Sia:ifa:ne ea aowa) amo Yuda moilai ouligima:ne ilegei dagoi. Di Gedalaiama buhagima. Di da ea diasuga esalumu da defea. O dia hanaiga fawane ahoanoma.” Amalalu, e da nama hahawane iasu i. Amola ha:i manu ianu, na masa:ne logo doasi.
Na da Misiba moilai, Gedalaia ea diasuga esalomusa: asi. Amola na da dunu fi hame mugululi asi soge ganodini esala, ilima gilisili esalu.
Yuda Soge Ouligisu Gedalaia
(2 Hina 25:22-24)
* 2 Hina bagade 25:22-24Yuda dadi gagui ouligisu mogili, amola dadi gagui dunu mogili, da Ba:bilone dunu ili gagulaligimusa: hame asi. Ilia da nabi amo Ba:bilone hina bagade da Gedalaia, Yuda soge amola hame gagui dunu huluane amo da Ba:bilone sogega hame mugululi asi, ilima ouligima:ne ilegei dagoi. Amaiba:le, Isama:iele (Nedanaia egefe) amola Youha:ina:ne (Galia egefe) amola Sila:ia (Da:nahiumede egefe) amola Ifai (Nidoufa dunu) egefelali, amola Ya:ia:sanaia (Ma:iaga soge dunu) amola ilima fa:no bobogesu dunu da Misiba moilaiga Gedalaia ba:musa: asi. Gedalaia da ilima amane sia:i, “Na dilima dafawane sia:sa. Mae beda:ma! Ba:bilone dunu dili gagulaligisa:besa:le, amoga mae masa. Be guiguda: amo moi dogole noga:le fili, Ba:bilone hina bagade ea hawa: hamosa esaloma. Amasea, dilia da hahawane esalumu. 10 Na nisu da Misiba guiguda: esalumu. Amola Ba:bilone dunu da guiguda: masea, na da dilia alofele iasu dunu agoane ba:mu. Be dilia ha:i manu bugili, waini hano, ifa fage amola olife susuligi noga:le lama. Amola hahawane dilia diasudafa amo ganodini esaloma.”
11 Isala:ili fi dunu amo da Moua:be soge amola A:mone soge amola Idome soge amo ganodini esaloba, da Ba:bilone hina bagade da Isala:ili dunu mogili Yuda soge ganodini esaloma:ne amola Gedalaia ouligima:ne, logo doasi dagoi amo nabi.
12 Amaiba:le, ilia da soge amoga ilia da afagogoi ba:i, amo yolesili, Yuda sogega buhagi. Ilia da Gedalaia, Misiba moilaiga esalu, ema buhagi. Amogawi, ilia da waini amola ifa fage bagohame faili gagadoi.
Ilia Gedalaia Medole Legei
(2 Hina 25:25-26)
13 Amo fa:no, Youha:ina:ne amola dadi gagui amo da Ba:bilonega hame asi, ilia ouligisu dunu da Gedalaia, Misiba moilaiga esalu, ema misi. 14 Ilia da ema amane sia:i, “A:mone hina bagade Ba:ialaise da Isama:iele di medole legemusa: asunasi dagoi.” Be Gedalaia da ilia sia: dafawaneyale hame dawa:i. 15 Amalalu, Youha:ina:ne da ema wamowane sia:i, “Na da Isama:iele ema asili medole legemusa:, dia na logo doasima. Dunu huluane e fasu dunu hame dawa:mu. E da di medole legemu da defea hame. Amai hamoi ganiaba, Yu dunu amo dima gilisi da bu afagogoi dagoi ba:mu. Amola se nabasu amola wadela:su da dunu huluane Yuda soge ganodini esalebe ilima doaga:mu.” 16 Be Gedalaia da bu adole i, “Amo hou mae hamoma! Dia Isama:iele ea hou nama olelebe da ogogosa.”

*40:7: 2 Hina bagade 25:22-24