39
Yelusaleme da Dafai
Oubi nabuane gala, Yuda hina bagade Sedegaia ea ouligisu ode sesegeyale amoga, Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese amola ea dadi gagui wa:i huluane da misini, Yelusaleme amoma doagala:i. Eso sesegeyale, oubi biyadu amola hina bagade Sedegaia ea ouligibi ode gidayale amoga, Ba:bilone dunu ilia da Yelusaleme ea gagoi dobea amo fili mugului.
(Ilia da Yelusaleme amoma hasalasili, Ba:bilone hina bagade ea eagene ouligisu dunu bagade da sogebi Dogoa Logo Ga:su amoga misini lelu. Mogili ilia dio da Naiga:le Sialisa, Sa:maga Nibou, Sasigimi amola Naiga:le Sialisa eno.)
Hina bagade Sedegaia amola ea dadi gagui dunu huluane da ilima doaga:mu hou ba:beba:le, ilia da gasia moilai bai bagadega hobeale masunu dawa:i. Ilia da hina bagade ea ifabi amoga asili, amola logo holei amo da dobea aduna ea disisu diala, amoga asili, Yodane Fago amoga doaga:musa: hobea:i. Be Ba:bilone dadi gagui wa:i da ilima fa:no bobogele, ilia da umi soge Yeligou moilai bai bagade gadenene amoga Sedegaia gagulaligili, hina bagade Nebiuga:denesema afugili asi. Nebiuga:denese da Libala moilai bai bagade Ha:ima:de soge amo ganodini esalebe ba:i. Amogawi, e da Sedegaia ema fofada:nanu, ema se ima:ne sia:i. E da Libala moilai bai bagadega Sedegaia ba:ma:ne, egefe huluane medole lelegei. Amola e da Yuda eagene ouligisu dunu huluane medole lelegei. Amalalu, ea sia:beba:le, ilia da Sedegaia ea si aduna duga:le fasili, e sia:inega la:gili, Ba:bilone sogega afugili asi. Amola Ba:bilone dunu da Yelusaleme hina bagade diasu amola dunu ilia diasu huluane laluga ulagi. Ilia da Yelusaleme gagoi dobea huluane mugululi, wadela:lesi dagoi. Amalalu, dadi gagui wa:i ouligisu bagade Nebiusala:ida:ne, e da dunu huluane Yelusaleme ganodini esalu amola Yuda dunu huluane amo da hohonone, Yuda hina bagade yolesili ema hobea:i, e da amo huluane gagulaligili, Ba:bilone sogega udigili hawa: hamoma:ne oule asi.
10 Be e da liligi hamedafa gagui dunu amo Yuda soge ganodini bu esaloma:ne, logo doasi. Amola e da amo dunuma waini sagai amola soge i.
Ilia da Yelemaia Masa:ne Logo Doasi
11 Be hina bagade Nebiuga:denese da dadi gagui wa:i ouligisudafa Nebiusala:ida:ne ema amane sia:i, 12 “Yelemaia amo hogola masa. Amola e noga:le ouligima. Ema se mae ima, be ea hanai amo hamoma.” 13 Amaiba:le, Nebiusala:ida:ne amola eno ouligisu bagade dunu amo Nebiusia:saba:ne amola Naiga:le Sialisa, amola Ba:bilone hina bagade ea eagene ouligisu dunu huluane, 14 ilia da hina bagade diasu gagoi amoga na lale, Gedalaia (Ahaiga:me egefe amola Sia:ifa:ne ea aowa) amo na ouligima:ne, ema oule asi. Gedalaia da na ouligili, na da na diasuga hahawane doaga:ma:ne, ouligimu ilia sia:i. Amaiba:le, na da dunu fi ilia esalebe ganodini esalu.
Hina Gode da Ibedemilege Gaga:musa: Sia:i
15 Na da musa: hina bagade diasu gagoi gagili ga:i diasu agoane amo ganodini esaloba, Hina Gode da nama amane sia:i, 16 “Dia Ibedemilege (Suda:ne dunu) ema ‘Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da amane sia:sa, ‘Na sia:i defele, Na da amo moilai bai bagadega hahawane bagade gagui hou hame imunu. Be Yelusaleme da wadela:lesi dagoi ba:mu. Amola amo hou da doaga:sea, di, Ibedemilege da amo ba:mu. 17 Be Na, Hina Gode, Na da di gaga:mu amola dunu (ilima dia da beda:i) ilia da di hame gagulaligimu. 18 Na da di gaga:mu amola di da hame medole legei dagoi ba:mu. Di da esalumu. Bai di da Na hou dafawaneyale dawa:beba:le, lalegagui dagoi. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.’ ”