38
Yelemaia da Hafoga:i Hano Uli Dogoi amo Ganodini Esalebe Ba:i
1-3 Na da dunu huluane ilima Hina Gode ea sia:i amane olelei, “Nowa dunu da Yelusaleme ganodini ouesalea, e da gegesu o ha: bagade o olosu amoga bogomu. Be nowa da gadili ahoasea, Ba:bilone fi ilima e gagulaligima:ne olelesea, e da medole legei dagoi hame ba:mu. E da esalumu. Na da Hina Gode Ea sia:i eno ilima olelei, amane,” Na da moilai bai bagade amo Ba:bilone dadi gagui wa:i ilima imunu, amola ilia da huluane gesowale lale dagomu.” Siefadaia (Ma:da:ne egefe), Gedalaia (Ba:sie egefe), Yihuga:le (Sielemaia egefe) amola Ba:sie (Ma:legaia egefe) ilia da na sia: nabi dagoi.
Amalalu, ilia da hina bagadema asili, amane sia:i, “Amo dunu medole legemu da defea. E da amane sia: dalebeba:le, dadi gagui dunu da beda:su laha. Amola e da dunu huluane moilai ganodini esalebe, ilima ili beda:ma:ne sia:sa. E da dunu hame fidisa. E da ili se nabima:ne fawane hanai galebe.”
Hina bagade Sedegaia da amane adole i, “Defea! Dilia hanaiga ema hamoma! Na da dilia logo ga:musa: hame dawa:!” Amaiba:le, ilia da na gagulaligili, efega la:gili, hina bagade egefe Ma:legaia amo ea hano uli dogoi ganodini sanasi. Hano uli dogoi ganodini da hano hame dialu, fafu fawane dialebe ba:i. Amo ganodini na da bosona sa:i dagoi.
Be Ibedemilege (amo da Suda:ne soge gulusu danai dunu, e da hina bagade diasu ganodini hawa: hamonanu), ilia da na hano uli dogoi ganodini sanasi amo nabi. Amo esoga, hina bagade da Bediamini Logo Ga:su amoga fofada:su hamonanu.
Amaiba:le, Ibedemilege da amoga asili, hina bagadema amane sia:i, “Hina bagade! Amo dunu ilia da wadela:le hamoi. Ilia da Yelemaia amo hano uli dogoi amo ganodini sanasi. Amogawi, e da dafawane bogomu. Bai moilai bai bagade amo ganodini da ha:i manu hame gala.” 10 Amalalu, hina bagade Sedegaia da Ibedemilege ema e da dunu udiana oule asili, na bogosa:besa:le, hano uli dogoi amoga hiougili gadoma:ne sia:i. 11 Amaiba:le, Ibedemilege da amo dunu oule asili, hina bagade liligi ligisisu diasu amoga hea abula lale, efega la:gili nama sanasi. 12 E da na efega se nabasa:besa:le, amo hea abula na lobo haguduga ligisima:ne sia:i. Na da amo hamoi dagoi.
13 Amalalu, ilia da efega na hano uli dogoi yolesima:ne, hiougili gadoi. Fa:no na da hina bagade diasu gagoi amo ganodini gagili ga:i agoane esalebe ba:i.
Sedegaia da Yelemaia ea Fada:i Sia: Adole Ba:i
14 Eso enoga, hina bagade Sedegaia da, ilia na Debolo ea logo osoda amoga oule misa:ne sia:i. E da nama amane sia:i, “Na da dima adole ba:mu galebe. Di da dafawane sia: huluanedafa nama ima.”
15 Na da bu adole i, “Na da dafawane sia: huluanedafa dima sia:sea, di da na medole legemusa: sia:mu. Amola na da dima fada:i sia: adole iasea, di da amo sia: hame lalegagumu.”
16 Amaiba:le, hina bagade Sedegaia da wamowane nama amane sia:ne ilegei, “Na da Fifi Ahoanusu Gode E (amo Gode da esalusu ninima iasu) amo Ea Dioba:le agoane ilegesa. Na da di hamedafa medole legemu. Amola na da dunu amo di medole legemusa: hanai, amo ilia lobo da:iya di hame iasimu.” 17 Amalalu, na da Sedegaiama, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, amo Ea sia: alofele sia:i, “Di da Ba:bilone hina bagade ea ouligisu dunu amo di gagulaligima:ne ahoasea, di da hame bogomu amola amo moilai bai bagade laluga ulagi dagoi hame ba:mu. Di amola dia sosogo fi da mae bogole, esalebe ba:mu. 18 Be di da ilima bu gegesea, Ba:bilone dunu da Yelusaleme moilai bai bagade huluane lale, laluga ulagimu. Amola di da hobeale masunu hamedei ba:mu.” 19 Be hina bagade da nama bu adole i, “Na da ninia fi dunu amo da hohonone, Ba:bilone dadi gagui fidimusa: asi, ilima beda:i galebe. Amabela:? Ba:bilone dunu da na ilima ianu, ilia da nama se bagade imunu.”
20 Na da ema amane sia:i, “Ilia da di amo dunuma hame imunu. Dia Hina Gode Ea adole iasu nabima:ne, na da dima edegesa. Amasea, di da hahawane ba:mu, amola dia esalusu hame fisimu. 21 Be Hina Gode da na esala ba:su amo ganodini, di ilima gagulaligima:ne hame olesea, fa:no misunu hou nama olelei. 22 Na esala ba:su ganodini, na da uda huluane Yuda hina bagade diasu ganodini hame bogoi esalebe amo huluane Ba:bilone hina bagade ea dadi gagui ouligisu dunu ilima doaga:ma:ne, oule ahoanebe ba:i. Ilia da ahoasea, sia: dalebe nabima, amane, ‘Hina bagade ea dogolegei dunu ilia da ema ogogoi. Ilia da ea sia: banenesi dagoi. Amola e da wali fafuga bosona sa:i dagoiba:le, ea dogolegei ilia da e yolesi dagoi.”
23 Amasea, na da eno amane sia:i, “Dia uda amola mano huluane da Ba:bilone dunu ilima oule asi dagoi ba:mu. Amola ilia da di gagulaligimu. Ba:bilone hina bagade da di udigili hawa: hamosu hamoma:ne gagulaligimu, amola e da Yelusaleme laluga nene dagoma:ne ulagimu.”
24 Sedegaia da bu adole i, “Di da nama sia: dalebe amo eno dunuma maedafa olelema. Amasea, di da mae bogole, esalumu. 25 Eagene ouligisu dunu da na da dima sia: dalu nabasea, ilia da misini amola adi sia: dalula: adole ba:mu. Ilia da di da sia: huluane ilima adosea, di mae medole legema:ne ilegele sia:mu. 26 Be di amane sia:ma, ‘Na da Sedegaiama e da na bogoma:ne, bu gagili ga:i diasuga mae asunasima:ne edegenanoma:ne fawane sia:i.’ ” 27 Amalalu, ouligisu dunu huluane da nama misini, nama adole ba:i. Na da hina bagade Sedegaia ea nama sia:i liligi defele, ilima bu adole i. Ilia da eno hou hamoma:ne hame ba:i. Bai dunu eno da ania sia: dasu hame nabi.
28  * Isigiele 33:21Amola na da hina bagade diasu gagoi ganodini udigili hawa: hamosu dunu agoane hamonanebe ba:i. Ba:bilone dunu da Yelusaleme lai dagoiba:le fawane yolesi.

*38:28: Isigiele 33:21