37
Sedegaia da Yelemaiama Adole Ba:i
* 2 Hina bagade 24:17; 2 Hou Olelesu 36:10Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da Yehoiagini (Yihoiagimi egefe) amo fadegale, ea ouligisu sogebi amo Sedegaia (Yousaia egefe) ema i. Be hina bagade Sedegaia amola ea eagene ouligisu dunu amola Yuda dunu huluane da Hina Gode Ea sia: nama i, amo hame nabasu.
Yuda hina bagade Sedegaia da Yihuga:le (Sielemaia egefe) amola gobele salasu dunu Sefanaia (Ma:iasia egefe) amo nama na da ninia fi fidima:ne, Hina Godema sia:ne gadoma:ne sia:musa: asunasi. Amo esoha, na da gagili ga:i diasu ganodini hame salabe ba:i. Be na da udigili dunu ilia esalebe ganodini ahoasu. Ba:bilone dadi gagui wa:i da Yelusaleme amoma doagala:lalu. Be ilia da Idibidi dadi gagui wa:i da Idibidi alalo giadofai amo nababeba:le, ilia da sinidigili hobea:i. Amalalu, Hina Gode, Isala:ili ilia Gode, da nama sia:i. E da na Sedegaiama amane sia:ma:ne sia:i, “Idibidi dadi gagui wa:i da di fidimusa: manebe. Be ilia da sinidigili, ilia sogega buhagimu.
Amasea, Ba:bilone dunu da bu misini, Yelusaleme amoma gegenanu, laluga ulagimu. Na, Hina Gode, da dima sisasu iaha. Dilia ogogole Ba:bilone dunu da bu hame misunu mae dawa:ma. Bai ilia da dafawane bu misunu. 10 Amola dilia da Ba:bilone dadi gagui wa:i huluane hasali ganiaba, amola Ba:bilone fa:ginisi dunu fawane ilia abula diasu ganodini diasa:ili esala ganiaba, amo dunu da wa:legadole, dilia moilai bai bagade laluga nene dagoma:ne ulagila:loba.”
Ilia da Yelemaia Gagulaligili, Gagili Ga:i Diasu ganodini Sali
11 Ba:bilone dadi gagui wa:i da Yelusaleme doagala:su yolesili, hobea:i. Bai ilia da Idibidi dadi gagui da doagala:musa: ahoanebe nabi. 12 Amaiba:le, na da Yelusaleme yolesili, na soge (na fi ilia soge la:idi sogebi) Bediamini soge bagade amo ganodini diala, amo lamusa:, na da masunu dawa:i galu. 13 Be na da Bediamini Logo Holei amoga doaga:loba, dadi gagui ouligisu amoga hawa: hamonanu (ea dio da Ailaidia [Sielemaia egefe amola Ha:nanaia ea aowa]) e da na logo ga:le, nama amane sia:i, “Di da hohonone, Ba:bilone fi amoga masunu galebe!” 14 Be na da bu adole i, “Hame mabu! Na da hohonone dili yolesimu hame dawa:!” Be Ailaidia da na sia: hame nabi. E da na gagulaligili, eagene ouligisu dunu ilima hiouginana asi. 15 Ilia da nama bagadewane ougi amola ilia sia:beba:le, ilia da na fananu, sia: dedesu dunu Yonada:ne amo ea diasu ganodini sali. Bai ilia da ea diasu gagili ga:i diasu agoane hamoi dagoi.
16 Na da uli dogoi sesei osobo hagudu amo ganodini salabe ba:i. Amo ganodini na da eso bagohame esalu.
17 Fa:no, hina bagade Sedegaia da na ema misa:ne sia:i. E da wamowane, nama amane adole ba:i, “Hina Gode da ninima sia: adole iasibala:?” Na da bu adole i, “Sia: galaiou! Di da Ba:bilone hina bagade amo ea loboga gagulaligi ba:mu.” 18 Amalalu, na da amane adole ba:i, “Di da na gagili ga:i diasu ganodini sali dagoi. Be na da adi wadela:i hou, dima o dilia eagene ouligisu dunu ilima o Yuda fi dunu ilima hamobela:?
19 Dia balofede dunu da wali habila:? Ilia da ogogole, Ba:bilone hina bagade da dima amola ninia soge amoma hame doagala:mu sia:i. 20 Amola wali, hina bagade, dia na sia: nabima:ne, na edegesa! Dia na gagili ga:i diasu amo Yonada:ne ea diasu ganodini amoga mae asunasima. Di agoane hamosea, na da amogawi dafawane bogomu.”
21 Amaiba:le, hina bagade Sedegaia da ilia da na hina bagade diasu gagoi amo ganodini gagili ga:i diasu agoane esaloma:ne, logo ga:sima:ne sia:i. Na da amogawi esalu. Eso huluane ilia da agi ga:gi afadafa (agi ga:gi hamosu diasuga lai) nama ianu, agi ga:gi huluane Yelusaleme ganodini galu huluane dagobeba:le fawane yolesi.

*37:1: 2 Hina bagade 24:17; 2 Hou Olelesu 36:10