36
Belage da Debolo Diasu ganodini Gode Ea Sia: Bioi Meloa Idi
* 2 Hina bagade 24:1; 2 Hou Olelesu 36:5-7; Da:niele 1:1-2Yuda hina bagade Yihoiagimi (Yousaia egefe) ea ouligisu ode biyadu amoga, Hina Gode da nama amane sia:i, “Meloa bioi lale, amoga Na Isala:ili amola Yuda amola fifi asi gala huluane ilia hou huluane Na da dima adoi, amo dedema. Yousaia da hina bagade esalu, Na da degabo dima olelelalu, amogainini wali eso doaga:be hou. Amo huluanedafa dedema. Amabela:? Yuda fi dunu da wadela:su huluane Na da ilima ima:ne ilegei, amo nabasea ilia da wadela:i hou yolesili sinidigima:bela:? Amasea, Na da ilia wadela:i hou amola wadela:i hou hamobe gogolema:ne olofomu.”
Amaiba:le, na da Belage (Nilaia egefe) nama misa:ne sia:ne, Hina Gode Ea sia:i huluane ema olelei. Amola Belage da meloa bioi amoga dedei dagoi. Amalalu, na da Belagema amane sia:i, “Ilia da na Debolo Diasu ganodini golili masunu logo ga:i dagoi.
Be di da amoga masunu da defea. Amaiba:le, dunu da eso enoga ha:i mae nawane sia:ne gadosea, di amoga masa. Di dunu huluane nabima:ne, Hina Gode da nama sia:i liligi amola na di dedema:ne olelei, amo meloa bioi idima. Dunu huluanedafa amola Yuda fi dunu amo da Yuda moilaiga guiguda: misi, amo noga:le nabima:ne, idimu sogebi noga:le ilegema. Amabela:? Ilia da Hina Godema sia:ne gadolalu, ilia wadela:i hou yolesili, sinidigima:bela:? Bai Hina Gode da bagade ougiba:le, ilima beda:ma:ne magagi dagoi.” Amaiba:le Belage da na sia:i defele, Hina Gode Ea sia: dedei amola Debolo Diasu ganodini idi.
Yuda hina bagade Yihoiagimi ea ouligilalebe ode bi amoga, amola oubi sesegega, Yuda dunu da Hina Gode hahawane ba:ma:ne, ha:i mae nawane esalu. Dunu huluane Yelusalemega esala, amola dunu amo da Yuda moilaiga misi, huluane da ha:i mae nawane esalu.
10 Amalalu, dunu huluane da lalabolaloba, Belage da na sia:i huluane bioi meloaga dedei amo idi. E da Gemalaia (hina bagade ea musa: sia: dedesu dunu Sia:ifa:ne egefe) amo ea esalebe sesei ganodini idi. Ea sesei da gado gagoi sogebi amo ganodini amola Debolo Gaheabolo Logo Holei amo gadenene galu.
Belage da Eagene Ouligisu Dunu ilima Bioi Meloa Idili I
11 Ma:iga:ia (Gemalaia egefe amola Sia:ifa:ne ea aowa), da Belage Hina Gode Ea sia:i liligi idilalu, amo nabi. 12 Amalalu, e da hina bagade ea diasuga asili, hina bagade ea sia: dedesu dunu Ilisiama, ea sesei (amoga eagene ouligisu dunu huluane fada:i sia: sia: sa:imusa: gilisibi ba:i) amoga asi. Amo sesei ganodini, Ilisiama, Dila:iya (Siema:ia egefe), Elena:ida:ne (A:gabo egefe), Gemalaia (Sia:ifa:ne egefe), Sedegaia (Ha:nanaia egefe) amola eagene ouligisu dunu huluane esalebe ba:i.
13 Ma:iga:ia da sia: huluane amo Belage da dunu fi ilima idi, amo huluane ilima olelei. 14 Amalalu, eagene ouligisu dunu da Yihudai (Nedanaia egefe amola Sielemaia ea aowa [Sielemaia da Giusai egefe]) amo Belagema e da bioi meloa e da dunu huluane ilima idi, amo gaguli misa:ne, asunasi. Belage da ilima meloa bioi gaguli misi. 15 Ilia da ema amane sia:i, “Fima! Amo bioi meloa dedei ninima idima.” Amaiba:le, Belage da ilia sia:i defele hamoi. 16 E da amo meloa idilalu, ilia da dunu eno enoma sinidigili, fofogadigili Belagema amane sia:i, “Amo hou ninia da hina bagade ema olelemu!”
17 Amalalu, ilia da ema amane adole ba:i, “Di da habodane amo sia: huluane dedebela:? Yelemaia da sia:beba:le, di da dedebela:?”
18 Belage da bu adole i, “Yelemaia da amo sia: huluane sia:i dagoi. Amola na da dedesu hano amoga amo bioi meloaga dedei dagoi.”
19 Amalalu, ilia da ema amane sia:i, “Di amola Yelemaia da wamoaligimusa: masa. Alia wamoaligisu sogebi eno dunuma maedafa olelema.”
Yuda hina bagade da Bioi Meloa Ulugagi
20 Eagene ouligisu dunu ilia da bioi meloa amo Ilisiama (hina bagade ea sia: dedesu dunu) amo ea sesei ganodini ligisilalu, hina bagade ea esalebega asili, hina bagadema ilia ba:le sia:ne iasu. 21 Amalalu, Yihoiagimi da Yihudaima amo meloa bioi lala masa:ne asunasi. E da amo Ilisiama ea sesei amoga lale, hina bagade amola eagene ouligisu dunu hina bagade sisiga:le lelu, ilima idili i.
22 Amo eso da woufo oubi galu. Amola hina bagade da woufo oubi doaga:beba:le, hi diasu amo ganodini, lalu midadi housa esalebe ba:i.
23 Amola Yihudai da meloa osoda o biyadu amo idi dagoiba:le, hina bagade da gobihei fonobahadi amoga damuni fasili, laluga ha:digi. E da amo hamonanu, bioi meloa huluane laluga nei dagoiba:le fawane yolesi.
24 Be hina bagade amola eagene ouligisu dunu da amo sia: nababeba:le, hamedafa beda:i amola da:i dioi hamedafa ba:i.
25 Be Elena:ida:ne amola Dila:iya amola Gemalaia da hina bagadema amo bioi meloa mae ulugagima:ne ha:giwane edegelalu. Be hina bagade da ilia sia: hamedafa nabi.
26 Amalalu, Yihoiagimi da ea egefe Yilamiele, Sila:ia (A:saliele ea egefe), Sielemaia (A:badiele ea egefe) na (Yelemaia) amola Belage ani gagulaligimusa: asunasi. Be Hina Gode da ani wamolegei dagoi.
Yelemaia da Meloa Bioi eno Dedei
27-28 Yuda hina bagade Yihoiagimi da bioi meloa amo na sia:beba:le, Belage ea dedei, amo ulagilalu, Hina Gode da nama na da eno bioi meloa lale, amo da:iya musa: liligi dedei huluane bu dedema:ne sia:i. 29 Hina Gode da na Yihoiagimi ema amane sia:ma:ne sia:i, “Di da bioi meloa amo ulagi dagoi. Amola Yelemaia e da abuliba:le Ba:bilone hina bagade da misini, soge huluane wadela:lesili, dunu amola ohe huluane medole legemu, amo dedei, di da ema adole ba:i. 30 Amaiba:le, wali, Na, Hina Gode, da di hina bagade Yihoiagimi, dima amane sia:sa, ‘Digaga fi dunu afae da Da:ibidi ea ouligisu fi ilima hamedafa ouligimu. Dia bogoi da:i hodo da gadili ha:digi dagoi ba:mu. Dia da:i hodo da esoga gia:mu amola gasi anegagi ofo amoga anegagimu. 31 Na da di amola digaga fi amola dia eagene ouligisu dunu ilima se imunu. Bai dilia huluane da wadela:i hou hamonana. Di amola Yelusaleme dunu huluane da Na sisasu hamedafa dawa:i galu. Amaiba:le, wadela:su hou Na dilima beda:ma:ne magagili ilegei, amo huluane Na da dilima iasimu.”
32 Amalalu, na da meloa bioi eno lale, na sia: dedesu dunu Belage ema ianu, e da na sia:i liligi huluane amoga dedei. E da sia: huluane musa: bioi meloaga dialu, amo huluane amola eno sia: olelei, amo dedei dagoi.

*36:1: 2 Hina bagade 24:1; 2 Hou Olelesu 36:5-7; Da:niele 1:1-2