35
Yelemaia amola Liga:be Dunu
* 2 Hina bagade 23:36 - 24:6; 2 Hou Olelesu 36:5-7Yihoiagimi (Yousaia egefe) da Yuda hina bagade esaloba, Hina Gode da nama amane sia:i, “Liga:be fi dunu ilima sia:musa: masa. Amasea, ili Debolo sesei afae amo ganodini oule asili, ilima waini hano moma:ne sia:ma.” Amaiba:le, na da Liga:be fi dunu huluane - Ya:ia:sanaia (Yelemaia eno egefe amola Habasinaia ea aowa) amola ea yolali amola egefe huluane, amo lale, Debolo diasuga oule asi. Na da balofede dunu Ha:ina:ne (Igidalaia egefe) amo ea adoba:su dunu ilia sesei amo ganodini oule asi. Amo sesei da Sia:lame egefe, Ma:iasia (debolo ouligisu dunu mimogo) ea sesei amoga gadodili dialu amola ouligisu dunu eno ilia sesei gadenene dialebe ba:i. Amalalu, na da faigelei amola ofodo waini hano amoga nabai, amo Liga:be dunu ilia midadi ligisilalu, ilima amane sia:i, “Waini hano moma!”
Be ilia da bu adole i, “Ninia da waini hano hame naha. Ninia aowalalia dunu Yonada:be (Liga:be egefe) da ninia amola ninigaga fi da waini hano maedafa moma:ne sia:i. E da eno ninima sia:i, amo ninia da diasu mae gaguma:ne amola ifabi amola waini efe mae sagama:ne sia:i. E da ninia eso huluane abula diasu amo ganodini fawane esaloma:ne sia:i. Bai ninia da amo soge ganodini ga fi defele esaloma:ne sia:i. Ninia da hamoma:ne sia:i huluane amo Yonada:be ea ninima olelei, amo nabawane hamonanu. Ninia, ninia uda, ninia dunu mano amola uda mano da waini hano hamedafa naha. - 10 Ninia diasu hame gagusa. Be ninia da abula diasu ganodini esala. Ninia da waini sagai amola gagoma sagai amola soge hamedafa gagusa. Ninia aowalalia Yonada:be ea hamoma:ne sia:i huluane amoma fa:no bobogesu. 11 Be hina bagade Nebiuga:denese da ninia sogega doagala:beba:le, ninia da Ba:bilone amola Silia dadi gagui wa:i ilima beda:iba:le, Yelusalemega misusa: dawa:i. Amaiba:le, ninia da wali Yelusaleme amo ganodini esala.”
12 - 13 Amalalu, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da nama na da Yuda fi dunu amola Yelusaleme dunu ilima amane sia: adole iasima:ne sia:i, “Na, Hina Gode, da dilima agoane adole ba:sa. Dilia da abuliba:le Na sia: hame nabala:? Amola abuliba:le Na sema nabawane hame hamosala:? 14 Yonada:be egaga fi da ea hamoma:ne sia:i amo ‘waini hano mae moma’ amo naba. Amola ilia huluane da eso huluane amola wali, waini hano hame naha. Be Na da dilima gebewane sia:nana, be dilia da hame naba. 15 Na da dilima Na hawa: hamosu dunu (balofede dunu) huluane gebewane asunasilalu, amola ilia da dilima dilia wadela:i hou yolesili, moloidafa hamoma:ne sia:i. Ilia da dilima sisane, ogogosu ‘gode’ ilima mae hawa: hamoma:ne amola mae nodone sia:ne gadoma:ne sia:su. Dilia da soge amo Na da dilia amola dilia aowalali ilima i, amo ganodini hahawane esaloma:ne agoane hamoma:ne sia:i. Be dilia da Na sia: hamedafa nabi amola hamedafa dawa:digisu. 16 Yonada:be egaga fi da ilia aowalalia dunu ilia sia: nabi dagoi, be dilia da Na sia: hamedafa nabasu.
17 Amaiba:le, wali Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, Na da dilia Yuda fi dunu amola Yelusaleme fi dunu, dilima se iasu amola wadela:su Na musa: ilegei amo dilima iasimu. Bai Na da dilima sia:beba:le, dilia da hame nabasu amola Na da dilima wele sia:beba:le, dilia da dabe hame alofesu.”
18 Amalalu, na da Liga:be fi dunu ilima Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, amo Ea sia: ilima amane alofele i, “Dilia da dilia aowalalia Yonada:be ea sia: amoma fa:no bobogei. Ea hamoma:ne sia:i amola olelesu huluane dilia da nabi dagoi.
19 Amaiba:le, Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, Na da amane ilegesa. Eso huluane, Yonada:be (Liga:be egefe) amo egaga fi dunu afae da Na hawa: hamonanebe ba:mu.”

*35:1: 2 Hina bagade 23:36 - 24:6; 2 Hou Olelesu 36:5-7