34
Hina Gode da Sedegaiama Sia: Adole Iasi
* 2 Hina bagade 25:1-11; 2 Hou Olelesu 36:17-21Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese amola ea dadi gagui wa:i, amola fifi huluane Nebiuga:denese da ouligi ilia dadi gagui, da Yelusaleme amola moilai gadenene diala amoma doagala:loba, Hina Gode da nama sia:i. Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da nama Yuda hina bagade Sedegaiama amane adole iasimusa: masa:ne sia:i, “Na, Hina Gode, da amo moilai bai bagade Ba:bilone hina bagade ema imunu. Amasea, e da amo laluga ulagimu. Di da hobeale masunu hamedei ba:mu. Ilia da di afugili, ema imunu. Di da ema odagia ba:mu amola odagia sia:mu. Amasea, di da Ba:bilone sogega masunu. Sedegaia! Nabima! Na da dia hou olelemu! Di da gegesu ganodini hame bogomu. Di da olofole esalu, bogomu. Amola dunu da dia aowalalia hina bagade dunu ilia da:i hodo uli dogobeba:le gabusiga: manoma ulagi, amo defele ilia dia da:i hodo dawa:beba:le, gabusiga: manoma ulagimu. Ilia da di dawa:beba:le, didigia:le amane sia:mu, ‘Ninia hina bagade da bogoi dagoi!’ Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
- Ba:bilone hina bagade ea dadi gagui wa:i da Yelusalemega doagala:loba, na da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini amo sia: hina bagade Sedegaia ema adole iasi. Gagili sali moilai bai bagade aduna fawane (La:igisi amola Asiga) da Yuda soge ganodini ba:i. Ba:bilone dadi gagui da elema doagala:lebe ba:i.
Yelusaleme Dunu da Udigili Hawa: Hamosu Dunu ilima Ogogole Hamoi
8-9 Yuda hina bagade Sedegaia amola Yelusaleme fi dunu da ilia Hibulu udigili hawa: hamosu dunu amola uda ilia udigili hawa: hamosu logo doasima:ne sia:i. Bai dunu huluane da Isala:ili na:iyado dunu udigili hawa: hamosu dunu agoane esaloma:ne hamedafa ba:mu, ilia dawa:i. 10 Dunu huluane amola ouligisu dunu huluane da gousa:su agoane hamoi. Ilia da ilia udigili hawa: hamosu dunu ilia udigili hawa: hamosu logo doasili, bu udigili hawa: hamosu dunu hame lamu. Ilia da dafawane ilia udigili hawa: hamosu logo doasi. 11 Be fa:no, ilia da ilia asigi dawa:su afadenei. Ilia amo hawa: hamosu dunu bu gasawane lale, ilia bu udigili hawa: hamoma:ne sesei.
12 - 13 Amalalu, Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da fi dunu ilima amane adole iasima:ne sia:i, “Na da dilia aowalalia Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamonanebe amo gaga:le, fisili masa:ne, ga oule asi. Na da ilima Gousa:su hamoi, amane, 14  Gadili Asi 21:2; Mousese ea Malasu 15:12‘Ode gafeyale gidigili, ode fesu amoga, ilia da Hibulu udigili hawa: hamosu dunu amola uda huluane da ode gafeyale hawa: hamobeba:le, ilia udigili hawa: hamosu logo doasima:ne, Na da sia:i dagoi. Be dilia aowalalia da Na sia: hamedafa nabi. 15 Dilia da gasida agoanega, dilia asigi dawa:su afadenene, Na hahawane ba:ma:ne hamoi dagoi. Dilia huluane da sia: afadafa hamone, dilia Isala:ili na:iyado dunu ilia halegale masa:ne, ilia udigili hawa: hamosu logo doasima:ne sia:i. Amola amo hamoma:ne, dilia da Na Debolo (amo ganodini dilia da Nama nodone sia:ne gadosa) amo ganodini gousa:su hamoi. 16 Be dilia da dilia asigi dawa:su bu afadenene amola Nama baligi fa:su. Dilia huluane da udigili hawa: hamosu dunu amola uda ilia udigili hawa: hamosu logo doasi, amo bu samogene amola gasawane ilia bu udigili hawa: hamoma:ne logei.
17 Amaiba:le, wali Na, Hina Gode, da dilia Nama hame nabasu hou hamosu sia:sa. Dilia da dilia na:iyado Isala:ili dunu ilia udigili hawa: hamosu logo hame doasi. Defea! Na da dilia logo doasimu. Dilia da gegesu amola olosu amola ha: bagade amoga bogoma:ne, Na da dilia logo doasimu. Na da dilima hamobeba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane da beda:iwane fofogadigimu. 18 - 19 Yuda amola Yelusaleme fi ouligisu dunu amola hina bagade ea ouligisu dunu amola gobele salasu dunu da Nama gousa:su hamoi. Ilia da gawali bulamagau amo oudahida:le, la:ididili la:ididili ligisili, dogoa asili amola gousa:su hamoi. Be ilia da amo gousa:su fi dagoi amola ea sema amola hamoma:ne sia:i hamedafa hamosu. Amaiba:le, Na da amo dunu ilima ilia bulamagau hamoi defele, ilima hamomu. 20 Ilia ha lai dunu da ili medole legemusa: hanaiba:le, Na da ilima imunu. Ilia bogoi da:i hodo da sio amola sigua ohe amoga na dagoi ba:mu.
21 Na da Yuda hina bagade Sedegaia amola ea eagene ouligisu dunu amo ilia ha lai dunu (ili medole legemusa: hanai) ilima imunu. Na da ili Ba:bilone dadi gagui wa:i ilima imunu. Ba:bilone dadi gagui da wali Yelusaleme amoma doagala:su amo yolesi.
22 Be Na da ilima sia:nanu, ilia da amo moilai bai bagadega buhagili, doagala:le, hasalili, laluga ulagimu. Na hamobeba:le, Yuda moilai huluane da dunu hame esalebe, wadela:i hafoga:i soge agoane ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”

*34:1: 2 Hina bagade 25:1-11; 2 Hou Olelesu 36:17-21

34:14: Gadili Asi 21:2; Mousese ea Malasu 15:12