44
Hina Gode da Isala:ili Dunu Idibidi sogega Esalu ilima Sia: Adole Iasi
Hina Gode da nama na da Isala:ili dunu Idibidi soge ganodini esala (Migidole amola Daha:banisi amola Memefisi moilai bai bagade amola Idibidi gagoe (south) soge) ilima sia:ma:ne sia:i. Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da ilima amane sia:i, “Dilila: da gugunufinisi amo Na da Yelusaleme amola Yuda moilai huluane amoma iasu, dilia da ba:i dagoi. Ilia da wali mugului dagoi dialebe amola amo ganodini dunu esalebe hame ba:sa. Bai amo dunu fi da Na ougima:ne, wadela:le hamoi. Ilia da ogogosu ‘gode’ ilima gobele salasu amola eno ‘gode’ amo dilia amola dilia aowalalia da ilima hamedafa nodone sia:ne gadosu, amo ilia hawa: hamosu hamonanu. Na da Na hawa: hamosu balofede dunu dilima asunasilalu. Amola ilia da dilima amo hou Na da higa:i, amo maedafa hamoma:ne sia:i. Be dilia da ilia sia: hame nabi, amola hame dawa:digisu. Dilia wadela:i eno ‘gode’ ilima gobele salasu hou amo yolesimu hame dawa:i. Amaiba:le, Na ougi bagade Na da Yelusaleme logo amola Yuda moilaiga sogadigi. Na da amo laluga ulagi. Ilia da mugului dagoi ba:i. Dunu da amo beda:iwane fofogadigili ba:i, amola ilia da wali amaiwane diala.
Amaiba:le, Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da wali dilima adole ba:sa. Dilia da abuliba:le, dilila: wadela:lesima:ne, wadela:i hou hamosala:? Dilia da dilia dunu amola uda amola mano da dilila: wadela:su lamu hanabela:? Amasea, dilia dunu afae esalebe hame ba:mu. Dilia da abuliba:le Na ougima:ne, loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadobela:? Amola ogogosu ‘gode’ Idibidi soge amoga dilia da esaloma:ne misi amo ganodini gala, ilima gobele salasu hamosala:? Dilia da dilila: wadela:ma:ne hamosala:? Dilia da fifi asi gala huluanedafa da dili higamu amola dilia dio amoga gagabusu aligima:ne ilegemu, amo hanabela:? Dilia, dilia uda, Yuda hina bagade, ilia uda amola dilia aowalalia huluane da Yuda moilai amola Yelusaleme logo amo ganodini, wadela:i hou bagade hamonanu. Amo dilia da gogoleila:? 10 Be dilia eso huluane amola wali dilia hou gogosiane hame fofonobosu. Dilia da Nama hame nodosu amola sema amo Na da dilima amola dilia aowalalima i, amoma hame fa:no bobogesu.
11 Amaiba:le, Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da dilima ha lale, Yuda fi huluane wadela:lesimu. 12 Amola Yuda fi dunu hame bogoi esalebe, ilia da Idibidi sogega masunu hanai. Ilia huluane wadela:lesima:ne, Na da logo doasimu. Ilia huluane, fonobahadi amola bagade, da Idibidi soge ganodini gegesu o ha:i bagade amoga bogogia:mu. Dunu eno da amo hou beda:iwane fofogadigili ba:mu. Ilia da Yuda fi dunu higamu amola ilia dio amoga gagabusu aligima:ne ilegemu. 13 Na da Yelusaleme fi ilima gegesu amola ha:i bagade amola olosu amoga se iasu. Amo defele, Na da Yuda fi Idibidi sogega esala, ilima se imunu. 14 Yuda fi dunu esalebe amo da Idibidi sogega esaloma:ne misi, huluanedafa da bogogia:mu. Ilia da Yuda sogega buhagima:ne hanai. Be dunu afae da hame buhagimu. Be mugululi asi dunu bagahamedafa da buhagimu.”
15 Amalalu, dunu huluane (ilia uda da eno ogogosu ‘gode’ ilima gobele salasu hamosu, amo ilia dawa:i) amola uda huluane amogawi lelu, amola Isala:ili fi dunu Idibidi gagoe (south) soge ganodini esalu, dunu gilisisu bagade, da nama amane sia:i,
16 “Ninia da dia sia: amo di da Hina Gode Ea Dioba:le ninima sia:i, amo hame nabimu. 17 Ninia da ninia musa: sia:i defele hamomu. Ninia da ninia uda ‘gode’ (hebene hina bagade Uda) ema gobele salasu hamomu. Ninia aowalalia, ninia hina bagade amola ninia ouligisu dunu da Yuda moilai amola Yelusaleme logo amo ganodini, ema nodoma:ne, waini hano iasu sogadigisu. Amo defele ninia da hamomu. Amo esoga ninia da bagade gaguiwane, hame ha:i amola bidi hamosu hame ba:i. 18 Be ninia da Hebene hina bagade Uda ema gobele salasu amola waini hano sogadigisu hou amo yolesiba:le, ninia wali hame gaguiwane ba:sa, amola ninia fi dunu da gegesu amola ha:i bagade amoga bogogia:lala.”
19 Amola uda ilia amane sia:i, “Ninia da agi ga:gi (Hebene hina bagade Uda ea ba:su agoane) gobele, amola ema gobele salasu amola waini hano iasu sogadigisu amo hamobeba:le, ninia lagoalali da ninia hamobe hahawane ba:su.”
20 Amalalu, na da dunu amola uda huluane amo da nama agoane bu adole i, ilima amane sia:i, 21 “Dilia adi dawa:bela:? Gobele salasu hou amo dilia amola dilia aowalalia, amola dilia hina bagade dunu amola dilia ouligisu dunu amola soge dunu huluane da Yuda moilai amola Yelusaleme logo amo ganodini iasu, amo Hina Gode da hame ba:bela:? E da amo gogoleila:? Hame mabu! 22 Wali eso dilia soge da wadela:lesi dagoi diala. Dunu eno da amo beda:iwane fofogadigili ba:sa, amola soge ea dio amoga ilia da gagabusu aligima:ne ilegesa. Bai Hina Gode da dilia wadela:i hou hamobe amo bu ba:mu higasu. 23 Dilia da ba:sa! Wali se nabasu amola gugunufinisisu da dilima doaga:i dagoi. Bai dilia da eno ogogosu ‘gode’ ilima gobele salasu hou hamosu amola Hina Godema wadela:le hamoi. Dilia da Ea hamoma:ne sia:i huluane amoma hame fa:no bobogesu.”
24 - 25 Na da dunu huluane olelei (amola uda ilima baligili olelei), amo Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da Yuda fi Idibidi soge ganodini esala ilima amane sia:sa, “Dilia amola dilia uda da ‘hebene hina bagade Uda’ ema sia: dafawane ilegei. Dilia da ema gobele salimu amola waini hano iasu sogadigima:ne dafawane ilegesu, amola amo ilegesu dilia da dafawane hamoi. Defea! Dilia ilegesu mae yolesima! Hamoma! 26 Be wali, Na, Hina Gode, da Na Dio Bagadedafa amoga dilia Isala:ili dunu Idibidi soge ganodini esala dilima dafawane sia: ilegei dagoi. Amo nabima! Na da dilia logo ga:i dagoi. Dilia da bu ‘na da Ouligisudafa Hina Gode Esala amo Ea Dioba:le sia: ilegesa’ amo bu hamedafa sia:mu. 27 Dilia huluane hame gaguiwane, wadela:lesima:ne, Na da logo doasimu. Dilia huluane da gegesu o olosu amoga bogogia:mu. Dunu afae esalebe hame ba:mu. 28 Be afae afae da mae bogole, Idibidi fisili, Yuda sogega buhagimu. Amasea, dunu hame bogoi esalebe, ilia da Na sia: da dafawane amola ilia sia: da ogogosu, amo dawa:digimu. 29 Na, Hina Gode, da Na sia:i liligi (amo soge ganodini Na da dilima se imunu amola wadela:su iasimu) dilia dafawane dawa:ma:ne, Na da dawa:digima:ne olelesu dilima imunu. 30 * 2 Hina bagade 25:1-7Amo da Na Yuda hina bagade Sedegaia amo ea ha lai, Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese (e da Sedegaia medole legemu hanai) ema i - amo defele Na da Idibidi hina bagade Hofala ea ha lai dunu (ilia e medole legemu hanai) ilima imunu.”

*44:30: 2 Hina bagade 25:1-7