30
Hina Gode da Ea fi Dunuma Hahawane Hamoma:ne Ilegele Sia:i
Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da nama amane sia:i, “Na dima sia:i liligi huluane buga ganodini dedema. Bai eso da doaga:mu amoga Na da Na fi Isala:ili amola Yuda fi ilima gaheabolo hou hamomu. Na da soge amo Na da ilia aowalalia ilima i, amoga Na fi bu oule misunu. Amasea, ilia da amo soge bu lale gagumu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Isala:ili amola Yuda fi dunu ilima amane sia:sa,
“Na da beda:iwane dibi nabi. Amo da olofosu hame be beda:iba:le agoane dibi.
Dilia! Aligima! Amola dawa:ma! Dunu da mano lalelegema:bela:? Hame mabu! Amaiba:le, abuliba:le dunu huluane da uda mano lamu gadenebe defele, ea hagomo hi loboga digili ba:sala:? Dunu huluane ilia odagi da abuliba:le haliga:sala:?
Se nabasu bagadedafa eso da doaga:mu. Agoaiwane eso da musa: hame ba:i amola fa:no hamedafa ba:mu. Na fi da bogomuwane se bagade nabimu. Be ilia da mae bogole, esalumu.”
Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Amo eso doaga:sea, Na da ‘youge’ ilia galogoa gasisali amo fifimu amola ilia sia:ine la:gi amo fadegamu. Ilia da hahawane asili, udigili hawa: hamosu dunu, amola ga fi dunu agoane bu hame ba:mu.
Be ilia Na, ilia Hina Gode, amo Na hawa: hamosu hamomu. Amola Na da Da:ibidi egaga fi Dunu afae, Isala:ili Hina Bagade hamoma:ne, ilegemu. Ilia da Ema hawa: hamomu.
10  * Yelemaia 46:27-28Na fi dunu! Mae beda:ma! Isala:ili fi dunu! Mae baligili beda:ma! Dilia da soge sedagaga udigili hawa: hamonana. Be Na da amogawi dili gaga:mu. Dilia da buhagili, olofoiwane esalumu. Dilia da gaga:i dagoi ba:mu, amola eno dunu dili beda:ma:ne hamomu da hamedei ba:mu.
11 Na da dilima misini, dili gaga:mu. Na da fifi asi gala huluane amoga Na da dili afagogoi, amo wadela:lesimu. Be Na da dili hame wadela:mu. Na da dilima se imunu, be moloidafa imunu amola baligili hame imunu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
12 Hina Gode da Ea fi dunu ilima amane sia:sa, “Dilia fa:ginisi da bahomu hamedei. Dilia da uhimu hame dawa:.
13 Dilia da ouligisu dunu hame. Dilia da aiya legesu dunu hame gala. Uhimu da hamedei. 14 Dilima magesa:i dunu da dili gogolei dagoi. Ilia da musa: dilima asigisu be wali hame. Na da dilia ha lai defele, dilima doagala:i. Dilima se iasu da gasa bagade ba:i. Bai dilia wadela:i hou da bagadedafa.
15 Dilia se nababeba:le, bu mae egama. Dilia uhimu da hamedei. Dilia wadela:i hou da bagadedafa. Amaiba:le, Na da amaiwane dilima se iasu.
16 Be wali, dilia ha lai huluane amo da dili uasuli na dagoi, amo Na da uasuli na dagomu. Dili ha lai da afugili udigili hawa: hamoma:ne asi dagoi ba:mu. Nowa da dili banenesi, Na da amo banenesimu. Nowa da dilia liligi gegenana lai, amo ilia liligi gegenana lai dagoi ba:mu.
17 Na da dili uhinisimu. Dilia ha lai da, ‘Saione fi da fisi dagoi. Huluane da ilima hame asigisa,’ amane sia:sa. Be Na da dilia fa:ginisi bahoma:ne, uhinisimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
18 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Na fi ilia sogedafa amoga buhagima:ne, logo fodomu. Na da sosogo fi huluane ilima asigimu. Yelusaleme da bu gagui dagoi ba:mu. Amola ea hina bagade diasu bu gagui dagoi ba:mu. 19 Dunu amogawi esalebe da nodone gesami hea:mu. Ilia da hahawaneba:le, wele sia:mu. Na da ilima hahawane hamobeba:le, ilia fi idi da heda:mu. Amola Na da ilima hahawane hamobeba:le, eno fi dunu da ilima nodomu. 20 Musa: hemonega, Isala:ili fi da gasa bagade galu. Amo gasa bagade hou Na da ilima bu imunu, amola ilia da bu noga:le bugi dagoi ba:mu. Nowa da ili banenesisia, amo Na da banenesimu.
21 - 22 Ilia ouligisu hina bagade amola ea mano da ilia fidafa amoga misunu. Na da ema misa:ne sia:sea, e da Nama misunu. (Na da dunu amo Nama misa:ne hame hiougisia, e Nama misunu da hamedei). Ilia da Na fi dunu esalumu amola Na da ilia Gode esalebe ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
23 - 24 Hina Gode Ea ougi hou da isula bobodobe bagadewane agoai gala. Ea ougi da isu bagade amo da wadela:i hamosu dunu ilia dialuma gadodili gegena ahoa. Amo da mae dagole, Hina Gode Ea hanai huluane hamoi dagosea fawane yolesimu. Hobea, eso enoga, Ea fi dunu da amo hou noga:le dawa:digimu.

*30:10: Yelemaia 46:27-28