32
Idibidi hina bagade da Hanomema Defei
Eso age amola oubi fago amola ode fago amoga ninia mugululi misi, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Idibidi hina bagade ema gasa bagade sisane sia:ma! Na sia: amane alofele ima. ‘Di da fifi asi gala ba:ma:ne laione wa:me agoane hamosa. Be amomane di da hanome gafulusa dasi ahoa agoane ba:sa. Di da dia emoga hano ubagesa, amola hano wadela:lesisa. Fifi asi gala bagohame gilisisia, Na da di efegele, fifi asi gala dunu da bia gado di hiouginana masunu. Na da di osoboga galagale, osobo bagade sio amola ohe fi huluane di moma:ne oule misunu. Na dia da:i hodo dasagia:i amoga goumi amola fago huluane dedebolesimu. Na da dia maga:me soga:digili, goumi da amoga dedeboi amola hano da amoga nabai ba:mu.
* Aisaia 13:10; Ma:diu 24:29; Maga 13:24-25; Luge 21:25; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13, 8:12Na da di wadela:sea, Na da mu amola gasumuni dedebolesimu. Eso da mu mobiga uligili, wamoaligimu amola oubi da bu hame diga:mu. Na da mu hadigi huluane ha:ba:domu amola osobo bagade da gasi fawane ba:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
Na da fifi asi gala (mogili di da hamedafa dawa:i) amoga dia da wadela:lesi dagoi olelesea, fifi asi gala bagohame da da:i dione fofogadigimu. 10 Fifi asi gala bagohame da Na dima hamomu ba:sea, bagade fofogadigimu. Na da Na gegesu gobihei bagade gufuli abasea, osobo bagade hina bagade dunu ilia da beda:ga yagugumu. Di da dafasea, ilia da bogosa:besa:le, beda:igia:le, yagugumu.”
11 Ouligisudafa Hina Gode da Idibidi hina bagade ema amane sia:sa, “Ba:bilone hina bagade da ea gegesu gobiheiga dima doagala:mu. 12 Nimi bagade fifi asi gala dadi gagui dunu da ilia gegesu gobihei dugale gadole, dia fi dunu huluane medole legema:ne, Na da logo doasimu. Dia fi dunu huluane amola dia liligi (amoma di da hidale ba:sa) huluane da gugunufinisi dagoi ba:mu. 13 Na da dia bulamagau amo hano gu gelabo huluane gadenene medole legemu. Dunu amola bulamagau amo hano bu ubagemu da hame ba:mu. 14 Dia hano huluane da fafu ha:ina sa:ili, ida:iwane ba:ma:ne, Na da logo doasimu. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi. 15 Na da Idibidi soge wadela:sea, amola dunu huluane amogai esala, medole lelegesea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu. 16 Amo gasa bagade sisane iasu da idigisa gesami hea:su agoane ba:mu. Fifi asi gala uda ilia da Idibidi soge amola ea fi dunu huluane ilia dafai dawa:beba:le, amo gesami gogolole disa hea:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.”
Bogoi Soge
17 Eso 15amola oubi age amola ode fago amoga ninia mugululi misi, Hina Gode da nama amane sia:i, 18 “Dunu egefe! Idibidi dunu huluane da bogomuba:le, gogolole didigia:ma. Ili amola eno gasa fifi asi gala, amo gilisili bogoi sogega asunasima.
19 Ilima amane sia:ma, ‘Dilia dawa:loba, dili da eno dunu ilia nina: hamoi dili baligi dawa:sala:? Dilia da bogoi soge amoga sa:ili, Gode Ea hou hame lalegagui dunu gilisili dialumu.
20 Idibidi fi dunu da dunu gegesu ganodini bogoi, amo gilisili bogomu. Gegesu gobihei ili huluane medole legemusa: da momagei dagoi. 21 Gasa bagade gegesu dunu, amola dunu da Idibidi fi amoma gale gegene bogoi, ilia da Idibidi bogoi dunu ilia bogoi sogega doaga:sea, ili nodone lale sala. Ilia da amane wele sia:sa, ‘Gode Ea hou hame dawa: dunu da gegesu ganodini medole legei, goegudu misini, dialumu!’
22 Asilia fi da bogoi sogega diala. Dadi gagui ilia bogoi uli dogoi da ili sisiga:sa. Ilia huluane gegesu ganodini medole legei ba:i. 23 Amola ilia uli dogoi da gududafa sogebi, bogoi soge ganodini diala. Musa: fifi asi gala esalebe dunu da ilia hou ba:beba:le beda:gia:i. Be ilia da gegesu ganodini medole legei ba:i, amola wali ilia bogoi uli dogoi da fedege agoane Asilia ea bogoi soge uli dogosu sisiga:sa. 24 - 25 Ilame da amogawi diala. Ea dadi gagui dunu ilia uli dogoi da e sisiga:le diala. Ilia huluane gegesu ganodini medole legele, gadofo mae damuiwane, bogoi soge amo gudu sa:i. Ilia esaloba, dunu eno da ilima bagade beda:i. Be wali ilia da udigili bogoi diala, amola eno da ilima hame obenane nodosa.
26 Misiege amola Diubale da amogawi diala. Ela dadi gagui dunu ilia uli dogoi da ela sisiga:le diala. Ilia huluane da gadofo hame damui, amola ilia huluane da gegesu ganodini medole legei ba:i. Be musa: ilia hou hamobeba:le, esalebe dunu da beda:igia:i. 27 Musa: gasa bagade noga:i dunu da bogosea, dunu eno da amo nodone uli dogosu. Ilia da amo dunu ilia gegesu gobihei ilia dialuma ha ligisili, amola ilia gegesu gaga:su liligi ilia da:i hodo da:iya ligisili, uli dogosu. Amo musa: noga:i dunu da gasa bagadeba:le, esalebe dunu da beda:gia:i. 28 Idibidi dunu da amo gadofo hame damui dunu gegesu ganodini medole legei, ili defele goudaiwane dialumu.
29 Idome amola ea ouligisu dunu amola da amogawi esala. Ilia da gasa bagade dadi gagui dunu ba:i, be wali ilia da bogoi soge ganodini, gadofo hame damui dunu gegesu ganodini medole legei, ilima gilisili dialebe ba:sa.
30 Ga (north) fi ouligisu dunu huluane amola Saidone dunu amola da amogawi dialebe ba:sa. Musa:, ilia da gasa bagade fili hamobeba:le, eno dunu da beda:gia:su. Be wali ilia da gogosiane, eno gadofo hame damui dunu gegesu ganodini medole legei, amo gilisili bogoi sogebi ganodini dialebe ba:sa.
31 Idibidi hina bagade amola ea dadi gagui dunu, da dunu huluane amo da gegesu ganodini medole legei, amo ba:beba:le, ilia dogo da denesimu,” Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa.
32 “Na da ea logo doasiba:le, Idibidi hina bagade ea hamobeba:le, esalebe dunu huluane da beda:gia:su. Be e amola ea dadi gagui dunu huluane da gadofo hame damui dunu gegesu ganodini medole legei, amoga gilisili, bogoi uli dogoi ganodini dialumu.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.

*32:7: Aisaia 13:10; Ma:diu 24:29; Maga 13:24-25; Luge 21:25; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13, 8:12