31
Idibidi Fi da Dolo Ifa Defele
Eso age amola oubi osoda amola oda gida amo ninia mugululi misi esoga, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Idibidi hina bagade amola ea fi dunu huluane ilima amane sia:mu,
‘Di da gasa bagade! Na da di adila defema:bela:?
Di da dolo ifa Lebanone soge ganodini gala agoai.
Ea amoda da hisi iaha amola sedadeba:le, mu mobi digisa.
Amo alema:ne, hano dialu. Amola osobo hagudu, e ha:i ima:ne hano galu.
Amo hano da dolo ifa ea sogebi amola iwila ifa huluane amoma hano iasu.
Dolo ifa ea sedade da ifa oda amo baligi,
amola ea amoda da gadugagili gasa bagade alei.
Bai hano bagade galuba:le.
Sio fi enoenoi huluane da ea amoda da:iya diasu bibisu.
Sigua ohe ilia da ea ougiha mano lalelegesu.
Osobo bagade fifi asi gala da ea ougiha helefisu.
Amo ifa da ida:iwane ba:su.
E da sedadedafa amola ea amoda da sedadedafa afufui.
Ea difi da hano hagudu amoga dodoa sa:i.
* Mui 2:9Dolo ifa eno Gode Ea ifabi ganodini da e defemu hamedei.
‘Fe’ ifa huluane ilia amoda da amo dolo ifa ea amoda hame defei.
Amola ‘baleini’ ifa huluane ilia amoda da ea amoda hame defei.
Ifa eno Gode Ea ifabi ganodini da amo ea ida:iwane ba:su,
amo defemu hamedei ba:i.
Na da amo ifa nina: hamoi.
Ea amoda da:la afufui ba:i.
E da ifa huluane Idini soge (Gode Ea ifabi) amo ganodini lelesulu
amo baligisu.
10 Wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode da dima amo ifa amo da alele, mu mobiga digi, hou da ema doaga:mu, dima olelemu. E da sedade alele, gilisili hidale dawa:i.
11 Amaiba:le, Na da ema higale, yolesi. Na da e ga fi ouligisu dunuma iagamu. Amo ifa da wadela:le bagade hamoiba:le, Ba:bilone hina bagade da ea hamoi defele, se bidi imunu. 12 Ga fi sedigi dunu da amo ifa aba sanawane, yolesimu. Ea amoda dagai da goumi amola fago huluane soge ganodini amo da:iya legela dadafumu. Amola fifi asi gala ea ougiha esalu, huluane da afia:mu. 13 Sio da misini, ifa fili sa:i da:iya fimu. Amola sigua ohe da ea amoda giadofale masunu. 14 Amaiba:le, wali winini ifa eno (hano i amowane) da amo ifa defele hame alemu, amola amo agoane mu mobi dodoa hame heda:mu. Amo huluane da dunu egefe ilia bogosu defele bogogia:le, dunu amo da musa: bogoi sogebi amoga sa:i, amo gilisimusa: sa:imu.”
15 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Amo esoha ifa da bogoi sogebi amoga ahoasea, Na da didigia:su dawa:digisu hamoma:ne, hano hagudu amo e dedeboma:mu. Na hano huluane mae masa:ne, gagulaligimu. Amo ifa da bogobeba:le, Na da Lebanone Goumi amoga gasima:ne hamomu, amola iwila ifa huluane bioma:mu.
16 Na da amo ifa bogoi sogebi amoga asunasisia, ea dafasu ga: da fifi asi gala huluane fofogomu. Idini soge ifa huluane amola Lebanone ifa (amo da hano noga:le i, amola noga:idafa) amo huluane da hagudu sa:i dagoi - ilia huluane da ea dafai ba:sea, hahawane ba:mu. 17 Ilia da amo dolo ifa gilisili bogoi sogebiga, eno ifa musa: amoga sa:i amoma gilisimusa: sa:imu. Amola huluane da ea ougiha esalu, amo da fifi asi gala amoga esaloma:ne afagogolesi ba:mu.
18 Amo dolo da fedege Idibidi hina bagade amola ea fi dunu huluane. Idini soge ifa da ea sedade amola noga:i ba:su defele hame ba:i. Be wali, Idini soge ifa defele, e da bogoi sogebi amoga gudu sa:ili, amola Gode Ea hou hame lalegagui dunu amola gegesu ganodini fane legei dunu ilima gilisimu. Na da sia:i dagoi,” Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa.

*31:8: Mui 2:9