13
Gode da Ba:bilone Soge amoma Se Bidi Imunu
* Aisaia 47:1-15; Yelemaia 50:1-51.64Gode da Ba:bilone fi ilima fa:no misunu hou olelema:ne, amo sia: Aisaia (A:imose egefe) ema adosi,
“Goumi gadodili, gegesu eso gosa:gisu gaguia gadole gosa:gisima. Dadi gagui dunu ilima wele sia:ma! Ilia da gasa fi moilaiga doagala:musa: dawa:digima:ne, dia lobo ligia gadoma. Hina Gode da Isala:ili fi ilia ha lai ilima ougiba:le, E da gasa fi dadi gagui amo da hadigi gegesu ilima hamoma:ne, Ea dadi gagui amo misa:ne wele sia:i dagoi.
Nabima! Goumiga da ha lasu bagade naba. Amo da dunu bagohame gilisisa. Amo da fifi asi gala amola hina bagade ilia fi bagohame da gegemusa: gilisisa. Hina Gode, Dadi Gagui Ouligisudafa, da Ea dadi gagui gegemusa: momagesa. Ilia soge sedaga amo osobo bagade bega: esala, amoga maha. Hina Gode da ougi bagadeba:le, Ba:bilone soge huluane gugunufinisimusa: dawa:lala.
Youele 1:15Se nababeba:le, ha:giwane huma! Hina Gode Ea Esodafa da gadenesa. Amo esoga, Hina Gode Bagadedafa da liligi huluane gugunufinisimu. Dunu huluane ilia lobo da bodola:mu. Huluane da beda:i bagade ba:mu. Ilia huluane beda:ne, se nabasu amo uda da mano lalelegemu gadenesea, se nababe amo defele ilia da se nabimu. Ilia da dunu eno dunu eno beda:iwane ba:lalu, ilia da gogosiabeba:le, ilia odagi da gia:iwane ba:mu. Hina Gode Ea esodafa da manebe. Amoga, Ea nimi bagade ougi da ba:mu. Osobo bagade da wadela:lesi dagoi ba:mu. Amola wadela:i hamosu dunu huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. 10  Isigiele 32:7; Ma:diu 24:29; Maga 13:24-25; Luge 21:25; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13Gasumuni amola gasumuni gilisisu huluane amola da ha:ba:doi dagoi ba:mu. Eso da heda:sea, gasi agoane ba:mu amola oubi da hame hadigimu.
11 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da osobo bagadega bidi hamosu imunu amola wadela:i hamosu dunu dabema:ne, se imunu. Nowa da hi hou hidale gaguia gadosea, Na da fofonobomu. Amola gasa fi dunu amola dodona:gi dunu huluane ilima se dabe imunu. 12 Gouli da osobo bagadega fonobahadi fawane ba:sa. Be amo baligili, dunu da hame bogole, esalebe, bagahamedafa ba:mu. 13 Na da mu yagugumu, amola osobo bagade yagugubiba:le, e da ea sogebi yolesimu. Bai amo esoga, Na, Hina Gode Bagadedafa, da Na ougi hou olelemu.
14 Ga fi dunu Ba:bilone soge ganodini esala da Ba:bilone yolesili, ilia sogedafa amoga buhagimu. Dia da benea ahoasu dunu amoga hobeasa, amola sibi amo da ouligisu dunu hameba:le afafasa, amo defele ilia afafane hobeamu. 15 Dadi gagui dunu da nowa gagulaligisia, amo ilia gobihei amoga sone fane legemu. 16 Ilia da udigili ba:lalu, ilia dudubu fane legei dagoi ba:mu, amola ilia diasu liligi huluane lai dagoi amola ilia uda amo, dunu enoga wadela:lesi dagoi ba:mu.”
17 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Midi dunu ilia dogo ganodini olelelalebeba:le, ilia da Ba:bilone soge dunu ilima doagala:mu. Ilia da silifa amola gouli da hamedei liligi agoane dawa:sa. 18 Ilia oulali amola dadi amoga ayeligi dunu medole legemu. Ilia da dudubu amola mano fonobahadi ilima hame asigimu. 19  § Mui 19:24Ba:bilone ea ida:iwane ba:su da soge huluane eno ilia ba:su baligisa. Ba:bilone dunu da gasa fili, ilia soge hahawane ba:sa. Be Na, Hina Gode da Sodame amola Goumola amo wadela:lesi, amo defele Ba:bilone gugunufinisimu. 20 Dunu da amo soge ganodini bu hamedafa fimu. A:la:be dunu udigili lalebe, da ea abula diasu amo ganodini hame gagumu, amola sibi ouligisu afae da amo soge ganodini ea sibi gisi manusa: hame oule masunu. 21  ** Aisaia 34:14; Sefanaia 2:14; Wamolegei Sia: Olelesu 18:2Be Ba:bilone soge amo ganodini da hafoga:i soge ohe fi fawane esalebe ba:mu, amola gasia lalebe sio fawane ilia bibia gagumu. “Osadaligi” sio da amogawi esalebe ba:mu, amola sigua goudi da ilia moilai mugului amo ganodini hehenamu. 22 Ba:bilone ea sedade diasu gagula heda:i amola hina bagade diasu amo ganodini ‘hayina’ ohe amola ‘ya:ga:le’ ohe ilia dibi fawane nabimu. Ba:bilone ea wadela:mu eso da doaga:i dagoi. Amo soge ea wadela:mu eso da gadenesa.”

*13:1: Aisaia 47:1-15; Yelemaia 50:1-51.64

13:6: Youele 1:15

13:10: Isigiele 32:7; Ma:diu 24:29; Maga 13:24-25; Luge 21:25; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13

§13:19: Mui 19:24

**13:21: Aisaia 34:14; Sefanaia 2:14; Wamolegei Sia: Olelesu 18:2