13
Yesu da Debolo Ea Mugulumu Eso Olelei
(Ma:diu 24:1-2; Luge 21:5-6)
Yesu da Debolo Diasu yolesili, Ea ado ba:su dunu afae da Ema misini, amane sia:i, “Olelesu! Ba:ma! Diasu amola igi ida:iwane goea.”
Yesu E bu adole i, “Dafawane! Diasu noga:le ba:ma! Be hobea, amo diasu da mugulubiba:le, igi afae igi eno da:iya ligisi dialebe da hamedafa ba:mu.”
Se Nabasu Hou da Doaga:mu
(Ma:diu 24:3-14; Luge 21:7-19)
Debolo Diasu amo na:iyadodili da Olife Goumi dialebe ba:i. Yesu da Olife Goumia esalu. Bida, Ya:mese, Yone, amola A:dalu da wamowane Yesuma misini, amane adole ba:i, “Amo hou da habogala doaga:ma:bela:? Amo hou doaga:mu gadenesea, ninia da adi dawa:digima:ne olelesu ba:ma:bela:?”
Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia noga:le sosodo aligima! Dunu eno da dilima ogogosa:besa:le dawa:ma:i!. Dunu bagohame da misini, “Na da Gelesu!” ilia da sia:mu. Dunu eno bagohame da giadofale ilia sia: dafawaneyale dawa:mu. Dilia da gegesu amola gegesu fada:i sia: bagohame nabimu. Be mae beda:ma! Amo hou da doaga:mu, be soge wadela:mu eso da asa. Dunu fi da heda:le, dunu fi enoma bagadewane gegenanumu. Soge eno amola soge eno da ha: bagade ba:mu. Bebeda:nima bagohame amola ba:mu. Goe da osobo bagade se nabasu hou ea muni hamosu agoane ba:mu. Uda da mano lalelegemu gadenesea, fedege agoane, amo se nabasu defele da ba:mu.
* Ma:diu 10:17-20; Luge 12:11-12Be dilia dawa:ma! Eno dunu da dili fofada:musa:, afugili oule masunu. Ilia da sinagoge diasu ganodini dili famu. Be dilia da Gode Ea Sia: Ida:iwane ilima olelemusa:, ouligisu dunu amola hina bagade dunu ilima fofada:musa: doaga:mu.
10 Be hidadea, soge wadela:mu eso mae doaga:le, Na fi dunu da olelebeba:le, dunu fifi asi gala huludafa da Gode Ea Sia: Ida:iwane nabimu. 11 Be ilia da dili afugili, fofada:musa: gagulaligisia, dilia fofada:su dunuma sia:muba:le, mae da:i dioma. Amo esoga, dilia dogo ganodini sia:musa: dawa:sea, sia:ma. Be dilia lafidili sia:sea, amo sia: da dilia sia: hame be Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo Hi fawane da dilia lafidili sia:mu. 12 Dunu mogili da ilia olalali hohonone, ouligisu dunu medole legema:ne ilima imunu. Eda da ea mano bogoma:ne, hohonone, ouligisu dunuma imunu. Mano ilia wa:legadole, ilia eda amola ame medole legema:ne, hohonone, ouligisu dunuma imunu. 13  Ma:diu 10:22Dilia da Na hou lalegaguiba:le, dunu huluane da dili higamu. Be nowa da mae yolele, soge wadela:mu eso amoga doaga:sea, e da Gode Ea gaga:su hou ba:mu.
Wadela:i Bagade Liligi
(Ma:diu 24:15-28; Luge 21:20-24)
14  Da:niele 9:27, 11:31, 12:11Be Wadela:i Bagade liligi, amo sema sogebi ganodini lelebe ba:sea (Idisu dunu! Dilia noga:le dawa:ma!), Yudia soge dunu ilia goumiga doaga:musa: hobeama:ma!
15  § Luge 17:31Nowa dunu da diasu da:iya gadodili dabuagado esalea, e da ea diasu ganodini ea liligi lamusa: maedafa masa:ma. 16 Nowa dunu da odagiaba esalea, ea diasuga abula lala bu sinidigili maedafa masa:ma. 17 Amo eso ganodini, uda da abula agui galea, amola uda ilia mano dodo nanebe, ilia da se bagade nabimu. 18 Dilia hobeale masunu eso da anegagi esoga mae ba:ma:ne, Godema sia:ne gadoma. 19  ** Da:niele 12:1; Wamolegei Sia: Olelesu 7:14Amo eso ganodini se nabasu bagadedafa ba:mu. Gode osobo bagade hahamone, fa:no se nabasu eno huluane, amo eso da baligimu. Amola gowane eso da bu hame ba:mu. 20 Be Gode da amo se nabasu eso hame hedofamu ganiaba, dunu huluane da bogogia:la:loba. Be Gode Ea ilegei dunuma asigiba:le, E da amo eso hedofamu.
21 Amo esoga, eno dunu da dilima amane sia:mu, `Ba:ma! Gelesu da goea’ o `E da goegawi esala!’ Amo sia: mae nabima. 22 Ogogosu Mesaia dunu amola ogogosu balofede dunu da heda:le, gasa bagade musa: hame ba:su hou hamomu. Amaiba:le, Gode Ea ilegei dunu da amo wadela:i dunuma gadenenewane fa:no bobogemusa: dawa:mu. 23 Be dilia sosodo aligima! Bai Na da wali amo hou mae doaga:iwane dilima fa:no misunu hou huluane olelei dagoi.
Dunu Egefe Ea Bu Misunu Eso
(Ma:diu 24:29-31; Luge 21:25-28)
24  †† Aisaia 13:10; Youele 2:10, 2:31, 3:15; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12; Isigiele 32:7;Amo esoga, se nabasu eso fa:no agoane, eso ea hadigi da afadenene bu gasi agoane ba:mu. Oubi amola da hame hadigimu. 25  ‡‡ Aisaia 34:4; Wamolegei Sia: Olelesu 6:13; Youele 2:10Gasumuni huluane da muga sa:ili, mu ganodini liligi huluane da bagadewane ugugumu. 26  §§ Da:niele 7:13; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7Amasea, osobo bagade dunu huludafa da Dunu Egefe hadigi amola gasa bagade hamoi, mumobi ganodini manebe ba:mu. 27 Amasea, E da Ea a:igele dunu ili asunasili ga (north), ga (south), guma:goe amola gusugoe osobo bagade ea dibiga eno dibiga amoga hogole ba:loba, ilia da Gode Ea ilegei dunu huluane lidimu.
Figi Ifa ea Olelesu
(Ma:diu 24:32-35; Luge 21:29-33)
28 Figi ifa fedege olelesu sia: dawa:ma. Maga:me heda:le, lubi lasea, esoi bagade da gadenesa galebe dilia dawa:. 29 Amaiba:le, dilia da Na olelei liligi ba:sea, ilegei eso da gadenesa galebe dawa:ma. E da logo holeiga doaga:i dagoi, amo dawa:ma. 30 Na dilima dafawane sia:sa! Waha esalebe dunu mogili da mae bogole, amo hou huluane ba:mu. 31 Muagado amola osobo bagade da mugululi, hamedafa ba:mu. Be na sia: da mae mugululi, dialalalumu.
Dunu huluane da Yesu E Bu Misunu Eso Hame Dawa:
(Ma:diu 24:36-44)
32  *** Ma:diu 24:36Be dunu huluane da Na bu misunu ilegei eso hame dawa:. A:igele dunu amola Na da hame dawa:. Ada Gode Hi fawane dawa:. 33 Be sosodo aligima amola ha:esaloma! Bai eso ilegei dilia hame dawa:beba:le! 34  ††† Luge 12:36-38Amo misunu liligi da dunu e badilia ga sogega masunu agoane. Ea diasu yolesimuba:le, e da ea hawa: hamosu dunuma ea diasu noga:le ouligima:ne amola ea hawa: hamoma:ne sia:sa. Diasu logo ouligisu dunuma, logo noga:le ouligima:ne e da sia:sa. 35 Amaiba:le dilia dawa:ma:i! Diasu hina ea bu misunu ilegei olelei amo dilia hame dawa:. Amabela:? Daeya, gasimogoa, gagala ga:be galu, hahabe o habogala doaga:ma:bela:? 36 E doaga:le, dilia golai dialebe ba:sa:besa:le, dawa:ma:i! 37 Na dilima sia:i, amowane na da osobo bagade dunu huluanema sia:sa. Sosodo aligima!”

*13:9: Ma:diu 10:17-20; Luge 12:11-12

13:13: Ma:diu 10:22

13:14: Da:niele 9:27, 11:31, 12:11

§13:15: Luge 17:31

**13:19: Da:niele 12:1; Wamolegei Sia: Olelesu 7:14

††13:24: Aisaia 13:10; Youele 2:10, 2:31, 3:15; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12; Isigiele 32:7;

‡‡13:25: Aisaia 34:4; Wamolegei Sia: Olelesu 6:13; Youele 2:10

§§13:26: Da:niele 7:13; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7

***13:32: Ma:diu 24:36

†††13:34: Luge 12:36-38