11
Gode da Maigele amo na fidima:ne amola gaga:ma:ne e ilegei dagoi. Na da waha dima olelemu liligi da dafawane.”
Idibidi amola Silia Fi
A:igele da nama amane sia:i, “Hina bagade eno udiana da Besia soge amo ouligimu. Amo fa:no, hina bagade eno, amo ea muni amola liligi gagui hou da huluane musa: hina bagade dunu bagadewane baligibi ba:mu, amo da misunu. Ea gasa amola gagui hou da bagadewane heda:lebeba:le, e da Galigi fi ilima gegemusa: logemu. Amalalu, hina bagade gesa:i gala eno da manebe ba:mu. E da fi bagadedafa amo ouligimu amola e da hi hanaiga hawa: hamonanumu. Be ea gasa da bagadewane heda:i ba:lalu, ea fi da afafane, fi biyadu agoane ba:mu. Eno hina bagade (musa: gasa bagade hina bagade ea mano hame) ilia da ea sogebi lale, ouligimu. Be ea gasa ouligisu hou defele, ilia da hame lamu.
Idibidi hina bagade da gasa bagade ba:mu. Be ea dadi gagui ouligisu dunu afae, amo ea gasa da heda:le, Idibidi hina bagade amo ea gasa baligimu. E amola da fi bagade, Idibidi hina bagade ea fi amo baligisa, amo e da ouligimu. Ode mogili da gidigili, Idibidi hina bagade da Silia hina bagadema gousa:su hamomu. E da ea idiwi amo Silia hina bagade lama:ne, ema imunu. Be amo gousa:su da fisi dagoi ba:mu. Amola Idibidi hina ea idiwi amola ea egoa amola ea mano amola hawa: hamosu dunu amo da e sigi asi, ilia da medole legei dagoi ba:mu. Fa:no, amo uda ea fi dunu da Idibidi amoga hina bagade ba:mu. E da Silia hina bagade amo ea dadi gagui dunu ilima doagala:musa: masunu. E da ilia gasa bagade gagoi amo ganodini golili sa:ili, Silia dunu hasalasimu. Amalalu, e da loboga hamoi ogogole ‘gode’ liligi, gouli, silifa, amoga hamoi liligi amo ilia ogogosu ‘gode’ amoma nodomusa: ilegei, amo e da Idibidi sogega gaguli masunu. Amalalu, ode mogili amoga, olofosu da ba:mu. Be amo ode da gidigisia, Silia hina bagade da Idibidi fi doagala:musa: masunu. Be Idibidi dadi gagui wa:i da bu gasawane dabe gegenanu, Silia hina bagade da ea sogega buhagimu.
10 Silia hina bagade amo ea mano huluane mafia:le, dunu lidilalu dadi gagui dunu osea:idafa ba:mu. Amo dadi gagui dunu osea:idafa da hano leda:lala agoane osobo huluane dedeboiwane doagala:musa: asili, Idibidi hina bagade amo ea gasa bagade gagili sali amoga doaga:mu. 11 Amo hou ba:beba:le, Idibidi hina bagade da ougi bagade heda:le, Silia hina bagade ema gegemusa: masunu. Amola ea dadi gagui wa:i bagade da asili, Silia dunu huluane gagulaliligi, huluane da udigili hawa: hamosu dunu hamoi dagoi ba:mu. 12 Amalalu, Idibidi hina bagade da hahawane ba:mu. Bai e da Silia dadi gagui dunu bagohamedafa medole legei dagoi. Be ea hasalasisu hou da hame dialumu.
13 Silia hina bagade da sinidigili, dadi gagui osea:idafa, amo ea musa: gilisi bagadewane baligima:ne, e da gagadomu. Ode mogili da gidigisia, ea dadi gagui dunu gilisisu bagadedafa gegesu liligi noga:idafa gaguiwane, da bu Idibidi fi ilima doagala:musa: masunu. 14 Amo esoga, dunu bagohame da sinidigili, Idibidi hina bagade ema odoga:mu. Amola dia fi dunu, Da:niele, mogili nimi bagade dunu da simasi eno ba:i dagoiba:le, da Idibidi hina bagadema odaga:ne gegemu. Be Idibidi hina bagade da ili hasalasimu. 15 Amalalu, Silia hina bagade da moilai bai bagade amo da gasawane gagili sali gala, amoga gegenanu lamu. Amola Idibidi dadi gagui dunu da bu gegemu hamedeiwane ba:mu. Bai ilia noga:i dadi gagui dunu ilia gasa huluane fisi dagoi ba:mu. 16 Ilia bu gegemu da hamedeiba:le, Silia hina bagade da ilima ea hanaiga hamomu. E da soge amo Gode da Ea fi dunuma imunu ilegelesia:i, amo ganodini e da lelumu amola ea gasaga dafawane amo soge gagumu.
17 Amalalu, Silia hina bagade da bu gegemusa: dawa:mu. E da ea dadi gagui huludafa gilisimu. E da Idibidi hina bagade ema gousa:su hamoma:ne, ea idiwi amo Idibidi hina bagade amo lama:ne, ema imunusa: sia:mu. Be amo ilegesu da didili hame hamoi ba:mu. 18 Amo fa:no, Silia hina bagade da fifi asi gala amo hano bagade bega: esala, amo doagala:lalu, e da mogili hasalasimu. Be ga fi ouligisu dunu da ema gegenanu, e hasalimu. Amalalu, ea gasa fi hou hedofai dagoi ba:mu. Ga fi dunu da Silia hina bagade amo ea gasa fi hou hedofamu, amola e sefasimu. 19 Silia hina bagade da hi soge ganodini, moilai bai bagade gagili sali dagoi, amoga buhagimu. Be e da enoga hasalasili, gugunufinisi dagoi ba:mu.
20 Fa:no, hina bagade eno da Silia hina bagade ea sogebi lamu. E da eagene ouligisu dunu amo eagene su (da:gisi) muni lama:ne asunasimu. Amo hou da doaga:lalu, ea dunu fi da se bagade nabimu. Be e da ode bagahame fawane hina hou hamonanu, bogomu. Ea bogosu da gegesu ganodini hame, amola ea bogosu amo dunu huluane da hame ba:mu.”
Wadela:idafa hina bagade da Silia Soge Ouligimu
21 A:igele dunu da eno amane sia:i, “Hina bagade eno da Silia soge ouligimusa: misunu. E da dunu wadela:idafa ba:mu. E da hina bagade hou hame hamomu galu, be e da eno ea sogebi lamu. Be e da ogogolewane, hedolowane hina bagade hamomusa:, gasa fiwane hina bagade hou gagumu. 22 Nowa da ema gegemusa: dawa:lalu, e da ilima hasalasili wadela:lesimu. Gode Ea gobele salasu Ouligisu dunu amola da ema sia:nanea, e da amo osa:la heda:mu. 23 E da eno fi dunuma ogogole gousa:su hou hamomu. E da fi fonobahadi fawane amo ganodini hina bagade esalebe ba:mu. Be e da ogogosu hou hamomuba:le, e da gasa bagade heda:lalebe ba:mu. 24 E da sisasu mae iawane, muni bagade gagui soge fi amoga doagala:lalu, lamu. Amo soge ganodini e da hou amo ea aowalalia da hame hamoi, amo hamomu. Amalalu, e da liligi amola soge amo e da gegesu ganodini lai, amo fifili, ema fa:no bobogesu dunu ilima imunu. E da gasa bagade gagili sali moilaiga doagala:musa:, amo ilegemu. Be ea gasa fi hamosu da hedolo dagomu. 25 E da mae beda:iwane, dadi gagui wa:i bagadedafa amo Idibidi hina bagadema doagala:musa:, gagadomu. Idibidi hina bagade amola da bu gegemusa: dadi gagui dunu bagohamedafa gagadomu. Be eno dunu da Idibidi hina bagade ema ogogobeba:le, e da dafamu. 26 Idibidi hina bagade ea eagene fidisu dunu (amo da e gadenene fidisu hou olelesa) ilia da hohonomuba:le, e da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ea dadi gagui dunu bagohame da ilima ha lai dunu amoga medole legei dagoi ba:mu. Ea dadi gagui wa:i da wadela:lesi dagole, hamedafa ba:mu. 27 Amalalu, amo hina bagade aduna ela da gilisili ha:i manusa: fimu. Be ela asigi dawa:su ganodini da wadela:i fawane ba:mu. Amola ela da sia: dalu, bagadewane ogogomu. Ela hanai amo ela da hame ba:mu. Bai Gode da amo eso hame ilegei. 28 Silia hina bagade da liligi huluane e da gegesu ganodini lai, amo gaguiwane hi sogega buhagimu. E da Gode Ea fi dunu amola uda ilia Godema nodone sia:ne gadosu hou amo wadela:musa: bagadewane dawa:lalumu. E da hi hanaiga hamonanu, hi sogega buhagimu.
29 Fa:no e da Idibidi amoma bu doagala:mu amola Idibidi soge ganodini golili sa:imu. Be amo esoga hou hisu da ba:mu. 30 Louma dadi gagui dunu da dusagai bagade amo ganodini ema doagala:musa: misunu. E da bagadewane beda:mu. Amalalu, e da ougi bagade ba:mu. E da sinidigili, Gode Ea fi dunu ilia Godema sia:ne gadosu hou wadela:lesimusa: gegemu. E da nowa dunu ilia Gode Ea hou lalegaguli yolesi, amo ilia sia: nabalu, Gode Ea fi wadela:musa: dawa:mu. 31  * Da:niele 9:27; 12:11; Ma:diu 24:15; Maga 13:14Ea dadi gagui mogili ilia da Debolo diasu ganodini ledo liligi ligisili, wadela:lesimu. Ilia eso huluane gobele salasu hou, amo hedofamu. Amola ilia da liligi amo ea dio da Wadela:idafa Liligi, amo Debolo diasu ganodini sagasimu. 32 Silia hina bagade da ilima ogogobeba:le, dunu mogili ilia da Gode Ea hou lalegagui yolesili, amo ilia da ema fa:no bobogemu. Be Godema dafawane fa:no bobogesu dunu da ilima bu gegemu. 33 Gode Ea fi bagade dawa:su ouligisu dunu da ilia dawa:su amo ilia fi dunu eno ilima olelemu. Be mogili ilia medole legei dagoi ba:mu. Mogili ilia da laluga nei dagole, bogoi dagoi ba:mu. Mogili ilia liligi da enoga wamolai dagoi ba:mu amola mogili da udigili hawa: hamonanebe ba:mu. 34 Amo medole legesu hou da hamonanoba, eno dunu da Gode Ea fi dunu fonobahadi fidimu. Be mogili da ilisu ilia hou fidima:ne da ogogolewane Gode Ea fi ilima gilisimu. 35 Gode Ea fi bagade dawa:su ouligisu dunu amo mogili ilia da fane legei dagoi ba:mu. Be amo hou ganodini, Gode da Ea fi dunu adoba:lalu, fofoloamu. Amo hou da ba:lalu, Gode Ea ilegei eso amo doaga:lalu fawane yolesimu.
36  2 Desalounia 2:3-4; b Wamolegei Sia: Olelesu 13:5-6Be Silia hina bagade da hi hanaiga hawa: hamonanumu. Amola e da gasa fi heda:le, hina: dio gaguia gadomusa:, e da ‘gode’ liligi huluane baligi dagoi, amane sia:mu. Amola e da Baligili Bagade Godedafa amo amola baligisa e da lasogole sia:mu. E da amo hou bagade hamomu. Be Gode Ea ilegei eso amoga, Gode da ema se imunu. Bai adiga Gode da hamomusa: dawa:lalu, E da dafawane hamomu. 37 Amo hina bagade da ‘gode’ liligi ilima ea aowalalia da hawa: hamosu, amo e da higamu. Amola ogogosu ‘gode’ ema uda da hanane ba:sa, amo amola e da higamu. E da ‘gode’ huluanedafa hame dawa:mu. Bai hi fawane da oda huluane amo baligisa dawa:mu galebe. 38 Be e da ‘gode’ afadafa ema bagade dawa:mu. Amo ‘gode’ da ea dunu osobo dogone fi amo gasa bagade gagili sali diasu amo ouligisa e da dawa:mu. Ea aowalalia da amo ‘gode’ ema hame nodone sia:ne gadosu. Be e da amo ‘gode’ma gouli, silifa, igi ida:iwane amola eno noga:idafa liligi, ema imunu. 39 E da ea moilai gagili sali amo gaga:musa:gini, ga fi hawa: hamosu dunu amo da ga fi ilia ogogosu ‘gode’ma sia:ne gadolala, amo lamu. E da nowa dunu da ea ouligisu hou hahawane lalegagusia, ilima e da ilia dio gaguia gadomu amola ouligisu hou amola soge ilima imunu.
40 Be Silia hina bagade dunu ea wadela:mu eso da gadenenana, Idibidi hina bagade da ema doagala:musa: misunu. Silia hina bagade da ema bu gasawane gegemu. E da sa:liode amola hosi amola dusagai bagade bagohame amoga bagade gegemu. E da fi soge bagohame amoga gegemusa: golili sa:imu. Amola gasa bagade gegemuba:le, ea dadi gagui da hano leda:lalebe defele osobo bagade dedebomu. 41 Amola e da soge amo Gode da Ea fi ilima imunu ilegele sia:i (Isala:ili soge) amoga gegene, dunu osea:idafa medole lelegemu. Be Idome soge, Moua:be soge amola A:mone soge la:idi diala amo soge ganodini e da gegemusa: hame golili sa:imu. 42 Amo esoga amola, e da Idibidi soge amoga gegenanu, golili sa:imu. 43 E da Idibidi fi ilia noga:i liligi wamolegei (silifa amola gouli amola eno noga:i liligi) amo lale hi sogega gaguli masunu. E da Libia soge amola Sudane soge amo hasalasimu. 44 Amalalu, sia: da eso mabedi heda:su amoga amola ga (north) amoga e da nabalu, e da bagadewane beda:mu. Beda:iba:le, e da bu gasa bagadewane ludulalu, dunu eno osea:idafa medole legemu.
45 E da ea abula diasu bagadedafa amo sogebi da hano wayabo bagade la:idi amola eno la:idi da goumi amo da:iya Debolo diasu da gagui sogebi dogoa gala amoga ea da ea abula diasu gagumu. Be e da bogomu amola fidisu dunu afae hamedafa ba:mu.”

*11:31: Da:niele 9:27; 12:11; Ma:diu 24:15; Maga 13:14

11:36: 2 Desalounia 2:3-4; b Wamolegei Sia: Olelesu 13:5-6