2
Wadela:idafa Dunu
* 1 Desalounia 4:15-17Hina Gode Yesu Gelesu Ea bu misunu eso amola ninia Ea eso huluane gilisili esaloma:ne gilisimu hou, amo na da dilima olelemu. Na fi dunu! Dunu eno da Yesu Ea Bu Misunu Eso da doaga:i dagoi olelebeba:le, dilia hedolowane gagoududalumu amola se nabimu, na higa:i. Agoane mae hamoma:ne, na dilima ha:giwane adole ba:sa. Amabela:! Amo giadofai sia: ninia da Gode sia: olelesea sia:i o ba:la:lebeba:le sia:i, o meloa ganodini dedene i, amo dunu mogili ilia giadofale dawa:sala:? Be dunu ilia dilima hamedafa ogogoma:ne, ogogosu logo damuma. Dafawane! Yesu da bu misunu. Be hidadea, hamedafa nabasu hou da doaga:mu amola Wadela:idafa Dunu amo da Helo soge doaga:mu dunu, e da misini ba:mu. Amasea, Yesu Gelesu Ea bu misunu eso ba:mu. Da:niele 11:36; Isigiele 28:2Wadela:idafa Dunu da ouligisu dunu huluane amola eno liligi amoma osobo bagade dunu da sia:ne gadosa, amoma e da halale osa:le heda:mu. E da baligili, Gode Ea Debolo Diasu amo ganodini golili sa:ili, fili, e da Godedafa hisu da sia:mu.
Be dawa:ma! Na da musa: dilima gilisili esala, amo sia: dilima olelei. Be wali amo misunu hou da hame doaga:i. Amo hou hedolo hame doaga:ma:ne, Dunu amo dilia dawa: Dunu da logo ga:su agoane esala. Gode da eso ilegei dagoi. Amola amo esoga fawane, Wadela:idafa Dunu da ba:mu. Be wamolegei wadela:i hou da wali hamonanebe diala. Be na musa: sia:i hou doaga:mu amo da mae doaga:le, Gode da amo misunu hou logo ga:su Dunu bu samogei dagoiba:le fawane, amo hou da doaga:mu.
Aisaia 11:4Amasea Wadela:idafa Dunu da ba:mu. Be Hina Gode Yesu da bu masea, E da Wadela:idafa Dunu amo Ea lafi fo amola Ea si nenemigi hou amoga gugunufinisimu.
§ Ma:diu 24:24Wadela:idafa Dunu da Sa:ida:ne ea gasa laiwane masea, e da ogogosu gasa bagade musa: hame ba:su hou amola dawa:digima:ne olelesu agoane hou bagohame hamomu.
10 Dunu amo ilia da Helo doaga:mu logoga ahoabe, ilima e da bagadewane ogogomu. Be amo dunu ilia da dafawane hou amoma hame asigiba:le, ili gaga:su ba:ma:ne hame lalegagui. Amaiba:le, ilia da bogomu. 11 Amo hou da doaga:muba:le, Gode da ilia ogogosu dafawaneyale dawa:ma:ne, ilia asigi dawa:su E da wadela:lesisa.
12 Amaiba:le, dunu huluane amo da dafawane sia: hame dafawaneyale dawa:le, wadela:i hou hahawane hamobeba:le, amo huluane se imunusa: fofada:musa:, Gode da agoane hamoi dagoi.
Gode da Dili Gaga:ma:ne, Dilima Ilegei Dagoi.
13 Be ninia fi dunu! Ninia da dilia hou ba:beba:le, Godema nodosa. Bai Gode da dilima asigisa. Dilia da Gode Ea A:silibu amo Ea gasaga amola dilia dafawaneyale dawa:su amoga, dili da Ea hadigi fidafa hamoma:ne, Gode da dili bisili ilegele gaga:i dagoi. 14 Ninia lafidili Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala dilima olelebeba:le, Gode da ea fidafa hamoma:ne, dili Ema misa:ne wele sia:i dagoi. Dilia da ninia Hina Gode Yesu Gelesu amo ea hadigi hou hahawane gilisili lama:ne, Gode da dili Ema misa:ne wei.
15 Amaiba:le, ninia fi dunu! Dilia gasawane leloma! Dilia dafawane sia: amo ninia lafidili amola meloa dedei amo ganodini olelei, amo gasawane lalegaguli, mae yolesima.
16 Ninia Hina Gode Yesu Gelesu amola ninia Ada Gode, amo da ninima asigi galu amola ninima hahawane dogolegele iasu iabeba:le, ninia da mae beda:iwane hobea dafawane hamoma:beyale dawa:lusu lai dagoi. 17 E da dili dogo denesima:ne amola dilia eso huluane hou ida:iwane sia:musa: amola hawa: noga:i hamomusa:, dilima gasa ima:ne, na da Godema sia:ne gadosa.

*2:1: 1 Desalounia 4:15-17

2:4: Da:niele 11:36; Isigiele 28:2

2:8: Aisaia 11:4

§2:9: Ma:diu 24:24