3
Gode da Nini Fidima:ne Sia:ne Gadoma
Sia: dagomusa:, na fi dunu! Ninia lafidili ninia da Gode sia: eno soge dunuma hedolowane olelema:ne, Gode da nini fidima:ne sia:ne gadoma. Dunu eno ilia hahawane amo dilia hou defele Gode Ea Sia: nabima:ne, Godema sia:ne gadoma.
Wadela:i dunu ilia da nini fasa:besa:le, Gode nini gaga:ma:ne, amo amola Godema sia:ne gadoma. Bai dunu mogili da Gode Ea Sia: dafawaneyale hame dawa:sa.
Be Gode Ea hou da fisisu hame dawa:. E da dilima gasa iawane, Sa:ida:ne da dilima gegesea, Gode da gaga:mu. Amola Hina Gode Yesu Gelesu da nini amola dili ouligibiba:le, dilia da hahawane esalumu ninia dawa:. Ninia olelei defele dilia hamosa amola bu hamomu, amo ninia dafawaneyale dawa:be.
Hina Gode Yesu Gelesu da dilia Gode Ea asigidafa hou dawa:su amola dilia hame fisisu hou amo Gelesu Ea iasu liligi, amo asigilama:ne Hina Gode da fidima:ne, na da Godema sia:ne gadosa.
Dunu Huluane da Hawa: Hamomu Galebe
Ninia fi dunu! Ninia Yesu Gelesu Ea Dioba:le dilima gasa bagadewane sia:sa. Nowa dunu ninia fi amo ganodini da ninia sia: mae nabawane, hawa: hamosu higasea, ilima mae gilisima. Dilia huluane dawa:. Dilia da ninia hou hamoi amo defele dilia hamomu da defea. Ninia da dili sigi esalea, hawa: hamosu hame higasu. Ninia da eno dunu ilia fidisu udigili hame lale, ninia lai defele bidi i dagoi. Be ninia gasa bagadewane hawa: hamoi. Ninia dilima edegemusa: higa:iba:le, eso amola gasi amoga mae yolesili hawa: hamonanu. Ninia dilima bidi edegemu da defea galu. Be dilia da ninia hou defele hamomu ninia hanaiba:le, hawa: hamoi fawane. 10 Ninia da dili sigi esalebeba:le, dilima amane sia:su, “Nowa dunu da hawa: hamomu higasea, e da ha:i hame manu da defea!” 11 Ninia da dilia fi amo ganodini mogili ilia da hawa: hamosu higasa, mogili ilia hou mae dawa:le, eno dunu ilia hamobe fawane udigili baligidu sia: daha, amo dunu esalebe ninia nababeba:le, agoane sia:sa. 12 Ninia da Yesu Gelesu Ea Dioba:le, amo dunuma amane hamoma:ne sia:sa, “Dilia hahawane asaboiwane esaloma! Amola dilia esaloma:ne liligi defele lama:ne, hawa: hamoma!”
13 Be ninia fi dunu! Eso huluane, mae helefili, hou ida:iwane hamonanoma!
14 Amabela:? Dunu afae da ninia sia: amo meloa ganodini dedei, hame nabima:bela:? Amai galea, amo dunu ilegele, amola e gogosiama:ne, ema mae gilisima. 15 Be e da dilima ha lai dunu hamoi defele, ema mae hamoma. E da ninia fi dunu. Amaiba:le, ema sisane sia:ma!
Dagosu Sia:
16 Hina Gode Hisu da ninia olofosu bai esala. E da eso huluane, hou huluane amo ganodini dilima olofosu ima:ne, na Godema sia:ne gadosa. E da dili huluanema sigi esaloma:ne, na sia:ne gadosa.
17 Ni loboga nisu da amo meloa dedesa amane, “Bolo da asigibio dilima adosisa!” Na da meloa huluane agoane dedene, na dio agoane dedesa.
18 Hina Gode Yesu Gelesu Ea hahawane dogolegele iasu amo dili fidimusa: dialoma:ne, na Godema sia:ne gadosa.
Sia: Ama Dagoi