1 Dimodi
(Da:i Sia:-1 Timothy; Modu-1 Timoteo; Bisini-1 Timoti)
Hidadea Sia:
Bolo da Dimodima Meloa Dedene I
Dimodi da A:isia Maino amo soge ganodini Yesu Ea fa:no bobogesu dunu esalu. Ea ame da Yu uda. Ea ada da Galigi dunu. Bolo da Gode Ea Sia: olelesu hawa: hamobeba:le, Dimodi da fidimusa: madelai. Bolo da liligi udianawane fidimusa: meloa dedene i.
No. 1 Ogogosu olelesu dunu da Yesu Ea fa:no bobogesu fi amo ganodini olelebeba:le, Bolo da ilia logo hedofamusa: dawa:i galu. Amo ogogosu olelesu dunu da agoane olelei. Osobo bagade liligi huluane da wadela:i, ilia da olelesu. Dunu da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lamusa: dawa:sea, ilia da wamolegei dawa:su dawa:beba:le, sema ha:i manu hame nahabeba:le amola uda hame labeba:le, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ba:mu, ilia da ogogole olelei.
No. 2 Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu hou amola Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu dunu ilia hou, Bolo da olelei.
No. 3 Dimodi da habodane Yesu Ea hou noga:le hamomu, amo Bolo da olelei.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-2
2 Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu Hou
amola Ouligisu Dunu Ilia Hou...Sia:alalo 1:3-3:16
3 Dimodi da Habodane Hawa: Hamomu...Sia:alalo 4:1-6:21
1
1 Dimodi
Na Bolo, da Gode ninia Gaga:su amola Yesu Gelesu ninia hobea misunu dafawane esaloma:beyale dawa:lusu hou Fidisu, amoma Yesu Gelesu Ea asunasi dunu ilegei.
* Asunasi Dunu Ilia Hou 16:1Na da di Dimodi, Yesu Gelesu Ea hou ganodini nagofe hamoi, dima meloa dedene iaha. Ninia Ada Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu, dima hahawane dogolegele iasu hou, gogolema:ne olofosu hou amola olofosudafa dima ima:ne na da Godema sia:ne gadosa.
Bolo da Ogogosu Olelesu Dunu Ilia Logo Hedofama:ne Sisane Sia:i
Na da Ma:sidounia sogega doaga:musa: ahoanebe sia:i, amo defele na dima bu sia:sa. Di Efesase moilai bai bagade ganodini esaloma! Amoga mogili ilia Gode Sia: ogogole olelebeba:le, ilia logo dia hedofama. Ilia musa: ogogosu sia: amola aowalali ilia hou olelesu, amo yolesima:ne ilima sia:ma. Amo ogogole sia:beba:le, sia:ga gegesu da bagade heda:sa. Gode Ea hamomu hou, ninia Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le fawane dawa:mu. Be amo ogogosu hou da Gode Ea hou hame fidisa.
Dunu da ilia dogo da ledo hameba:le, asigi dawa:su da dodofei dagoiba:le amola Yesu Ea hou dafawane lalegagui dagoiba:le, ilia asigidafa hou da asigilamu. Amo hou fidimusa: na da dima sia:sa. Be dunu mogili ilia amo hou yolesili, ilia udigili sia: dabeba:le, logo enoga ahoa. Ilia Gode Ea Sema eno dunuma olelemusa: dawa:lala. Be ilia sia: ilisu da hame dawa:. Ilia gasa fi sia:sa, be bai hamedafa dawa:. Ninia Gode Ea Sema noga:le olelesea, amo da ninia fidisu liligi ba:mu. 9-10 Be dawa:ma! Sema da dunu moloidafa fidimusa:, Gode hame hamoi. Be sema wadela:su dunu, wadela:i dunu, Godema higa:i dunu, a:silibu hou higa:i dunu, eda amola ame amo medole legesu dunu, fasu dunu, wadela:i uda lasu dunu, wamolasu dunu, ogogosu dunu amola Gode Ea sia:dafa hame nabasu dunu, amo huluanema ilia wadela:i hou olelema:ne, Gode da Sema hamoi dagoi. 11 Amo olelesu hou da Gode Ea Sia: Ida:iwane amo ganodini diala. Ninia hadigi Gode da amo sia: ida:iwane olelei. E da amo Sia: eno dunuma olelema:ne, nama ilegei.
Gode Ea Gogolema:ne Olofosu Dawa:beba:le, Bolo da Godema Nodoi
12 Ninia Hina Yesu Gelesu da na hawa: hamomusa:gini gasa defele nama iabeba:le, na da Ema nodosa. E da na hou da defele dawa:beba:le, amola nama hawa: hamomusa:gini ilegeiba:le, na da Ema nodosa. 13  Asunasi Dunu Ilia Hou 8:3, 9:4-5Na da musa: Ema lasogole sia:i amola E se nabima:ne hamoi, amo mae dawa:le E da nama ilegei. Be na da dafawaneyale dawa:su hou hame dawa:beba:le, amola amo hou gagaoui agoane hamobeba:le, Gode da nama gogolema:ne olofosu ilegei. 14 Ninia Hina Gode da Ea hahawane dogolegele iasu liligi nama baligili i. Ninia Yesu Gelesuma madelagiba:le, dafawaneyale dawa:su hou amola asigidafa hou, Gode da amo dawa:su liligi fedege agoane nama baligili sogadigi. 15 Na da wali dafawane sia: dima olelemu. Dunu huluanedafa da amo sia: lalegagumu da defea. Yesu Gelesu da wadela:i hamosu dunu gaga:musa:, osobo bagadega misi. Na da dunu huluane baligili, wadela:idafa hamosu dunu. 16 Be Yesu Gelesu da wadela:i dunu fidima:ne, Ea asigidafa hou amo eno dunu ilia fa:no Ea hou lalegaguli eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu dawa:mu, E da dawa:i galu. Amo dunu ilia da na gaga:i dagoi ba:ma:ne, Gode da nama gogolema:ne olofosu hou olelei. 17 Amaiba:le, eso huluane Esalalala Hina Bagadedafa, E da bogosu hame dawa:, dunu ea siga hame ba:sa, Hi fawane da Godedafa, Ema hadigi ima:ne ninia eso huluane nodonanumu da defea. Ama.
18 Dimodi! Na mano! Musa: dunu da dia hou hamomu olelema:ne, ba:la:lusu. Amo defele na da dima sia:sa. Amo sia: di lale, gegesu liligi agoane gaguli, gegema. 19 Dia dafawaneyale dawa:su hou amola asigi dawa:su dodofei dagoi, mae yolesima. Be dunu eno mogili ilia ilisu asigi dawa:su hame nababeba:le, ilia dafawaneyale dawa:su da wadela:lesi dagoi ba:sa. 20 Afae da Haiminiase amola eno da A:legesa:nede. Elama se dabe iasu ima:ne, na da ela Sa:ida:nema i dagoi. Ela da Gode Sia: amoma ogogosu sia: yolesima:ne, na da agoane hamoi.

*1:2: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:1

1:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 8:3, 9:4-5