7
Da:niele da Simasia Ba:i. Amo Ganodini E da Ohe Biyaduyale Ba:i
Ode age amoga Belesia:sa da Ba:bilone amoga hina bagade esalu, na, Da:niele, na da gasia simasi amo ganodini ba:i. Na da amo simasi ea hou dedei dagoi. Amo simasi na da agoane ba:i. Fo bagade da gusudili, guma:dini, gadili amola ganodini amoga manebe ba:i. Foga fabeba:le, hano wayabo bagade da hano gafului bagade ba:i.
* Wamolegei Sia: Olelesu 13:1; 17:8Amalalu, ohe fi hisu biyaduyale gala bagadedafa da hano bagade amo ganodini gado agoane manebe ba:i. Wamolegei Sia: Olelesu 13:2Ohe bisili age da agoane. E da laione wa:me amo da ougia bagade buhiba ougia agoane ba:i. Amola na ba:loba da ea ougia amo hiougili, fadegai dagoi ba:i. Amalalu, amo ohe da wa:lesili dunu agoane lelebe ba:i dagoi. Amola dunu ea dawa:su defele ema i dagoi ba:i.
Amola na ba:loba, ohe fi ageyadu amo bea amo dunu agoane lelebe ba:i. Amo bea ohe da didifi gasa udiana amo ea lafi ganodini ba:i. Amola sia: afae da ema misi agoane nabi, “Defea! Dia hanaiga defele hu moma,” amo sia: nabi.
Amola na bu sosodoloba, ohe fi osoda eno ba:i. Amo ohe da lebade agoane ba:i. Be ea baligiga sio ougia agoane ba:i. E da busa:gi biyaduyale gala amola ea hou da ouligisu bagade ea hou agoane ba:i.
Wamolegei Sia: Olelesu 12:3; 13:1Na bu sosodoloba, ohe biyadu ba:i. Amo ohe da gasa bagade amola nimi bagade ba:i. Amola amoba:le na da beda:i. E da bese bagadedafa amola liligi gasa bagade amo nana manebe ba:i. Amola e da liligi huluane wadela:lesila manebe ba:i. Ohe fi oda da agoai hame ba:i. Amola ea busa:gia hono nabuane agoane ba:i. § Wamolegei Sia: Olelesu 13:5-6Na da bu ha:giwane sosodolalu, amo hono nabuane amo ganodini, hono afae fonobahadi heda:lebe ba:i. Goe hono fonobahadi da hono udiana eno amo hiougili, fadegale fasi dagoi. Amo hono ganodini da dunu ea si defele ba:i amola e da lafi gala, amoga gasa fi sia: bagade manebe nabi.
Da:niele ea Simasi amo Ganodini da Dunu Eso Huluane Esalalalu amola Esalalalumu amo Ba:i
** Wamolegei Sia: Olelesu 20:4 Wamolegei Sia: Olelesu 1:14Amola na da sosodoloba, ilia da fisu amo gaguli misini ligisi. Amola Hemonega Esalu Dunu, amo da fisu afae da:iya amogai fibi ba:i. Ea abula da ahea:yaidafa amola anegagi hano agoane ba:i. Amola Ea busa:gi hinabo amo da ahea:yai, sibi ea hinabo agoai ba:i. Goe fisu da wagebei emo (da:i sia: da wili [wheel]) legebe ba:i amola fisu amoga lalu gona:su da:gini ga:ga:la:lebe ba:i. 10  †† Wamolegei Sia: Olelesu 5:11; b Wamolegei Sia: Olelesu 20:12Lalu bagade da fisu amoga ga ahoanebe ba:i. Dunu amola uda osea:idafa da Hina Gode Ea hawa: hamomusa:gini lelu. Amola dunu amola uda osea:idafa baligili da Ea midadini lelu. Amalalu, fofada:su gilisisu da fili, fofada:su Buga huluane amo houga:i dagoi ba:i.
11 Na ba:laloba, hono fonobahadi amo da gasa fi sia: bagade sia: dalebe na da nabi. Amalalu, ilia da ohe biyadu amo lale medole legele, ea da:i huluane lalu ganodini galagale, ea da:i huluane laluga gugunufinisi dagoi ba:i. 12 Be Gode da ohe udiana eno, ilia bu fonobahadi fawane bu esaloma:ne, hame fane lelegei. Be E da ilia gasa bagade ouligisu hou amo fadegai dagoi.
13  ‡‡ Ma:diu 24:30; 26:64; Maga 13:26; 14:62 Luge 21:27; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7, 13; 14:14Amola na simasi ganodini liligi amo da osobo bagade dunu agoane ba:i. E da nama doaga:musa: manebe ba:i. Mu mobi da Ea da:i amo sisiga:i. E da Hemonega Esalu Dunu amoga asili, gousa:i. 14  §§ Wamolegei Sia: Olelesu 11:15Gode da amo Dunuma gasa bagade ouligisu sogebi i. Bai fifi asi gala sia: hisu hisu amola fi hisu hisu huluane da amo Dunuma nodone hawa: hamomu, Gode da hanai galu. Ea Hinadafa Hou da eso huluane mae fisili, dialalalumu.
Dunu Eno da Simasi Ea Bai amo Da:nielema Olelei
15 Na da goe simasi ba:beba:le, bagade fofogadigili, da:i dioi nabi. 16 Na da asili, dunu afae gadenene lelu ema simasi ea ba:i nama olelema:ne sia:i. Amalalu, e da bai amo nama olelei. 17 E amane sia:i, “Goe ohe fi biyaduyale bagade amo da osobo dogone fi biyaduyale gala amo gasa bagade ilia da osobo bagadega heda:mu. 18  *** Wamolegei Sia: Olelesu 22:5Amola Gadodafa Gode amo Ea fi dunu da Ea gasa lale, amo gasa ilia da mae fisili, eso huluane gagui dialumu!”
19 Amalalu, na da ohe biyadu amo ea hou ema adole ba:i. Amo ohe da eno ohe agoai hame. Na da ema bagade beda:i. Ea ifi da balasega hamoi amola ea bese da ouliga hamoi. Amoga e da dunu goudasu amola ilima osa:gisu. 20 Amola na da eno liligi dawa:mu hanai galu. Amo da ohe ea dialuma da:iya hono nabuane heda:lebe ba:i, amola hono afae da fa:no heda:le, hono udiana eno duga:le fasi. Amo hono da si amola lafi gala. Ea lafidili, e da gasa fi sia: bagade sia: dalu. Amoga, dunu huluane da bagade beda:i.
21  ††† Wamolegei Sia: Olelesu 13:7Na da ba:laloba, amo hono da Gode Ea fi dunu ilima gegenanu, ili hasali.
22  ‡‡‡ Wamolegei Sia: Olelesu 20:4Amalalu, Hemonega Esalu Dunu amo da misini, fofada:nanu, E da Gode Gadodafa amo Ea fi da bisilua fi E da sia:i dagoi. Gode Ea fi dunu ilia gasadafa lamu eso da doaga:i dagoi. 23 Dunu amoma na da simasi bai adole ba:i, e da amo bai nama olelei, amane, “Ohe biyadu amo ea bai da osobo dogone fi misunu. Amo fi da osobo dogone fi eno amoga hisu ba:mu. Amo fi da osobo bagade fifi asi gala amo huluane goudane, amoga osa:la heda:mu. 24  §§§ Wamolegei Sia: Olelesu 17:12Hono nabuane da hina bagade nabuane ilia da amo osobo dogone fi ouligimu. Amalalu, hina bagade afae eno (e da musa: hina bagade ema hisu ba:mu) amo da misini, eno hina bagade udiana amo huluanema osa:la heda:mu.
25  * Wamolegei Sia: Olelesu 12:14; 13:5-6E da Gadodafa Godema lasogole sia:ga gegemu amola e da Gode Ea fi dunu ilima banenesimu. E da ilia Godema nodomusa: Lolo Nabe amola Gilisisu, amo afadenene amola ga:simusa: dawa:mu. Amo hina bagade da ode udiana amola oubi gafeyale amoga Gode Ea fi dunu ilima nimi bagade hinawane esalumu. 26 Amalalu, Hebene ganodini gasolo da gilisili fofada:nanu, amo hina bagade ea gasa fadegale, e amola gugunufinisimudafa. 27  Wamolegei Sia: Olelesu 20:4; b Wamolegei Sia: Olelesu 22:5Amalalu, Baligili Gadodafa Gode da osobo bagade fifi asi gala huluane ilia hadigi amola ilia gasa amo samogene, Ea fi dunu ilima imunu. Amalalu, ilia gasa da hame dagole, eso huluane amaiwane dialalalumu. Osobo bagade hina dunu huluane da Gode Ea fi dunu ilia sia: nabimu amola ilia hawa: hamosu hamonanumu!”
28 Defea! Amo simasia ba:i ea bai olelesu da dagoi. Na da bagade beda:iba:le, na odagi da haliga:i bagade ba:i amola na da eno dunuma mae adole, nisu da dadawa:lalu.

*7:3: Wamolegei Sia: Olelesu 13:1; 17:8

7:4: Wamolegei Sia: Olelesu 13:2

7:7: Wamolegei Sia: Olelesu 12:3; 13:1

§7:8: Wamolegei Sia: Olelesu 13:5-6

**7:9: Wamolegei Sia: Olelesu 20:4 Wamolegei Sia: Olelesu 1:14

††7:10: Wamolegei Sia: Olelesu 5:11; b Wamolegei Sia: Olelesu 20:12

‡‡7:13: Ma:diu 24:30; 26:64; Maga 13:26; 14:62 Luge 21:27; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7, 13; 14:14

§§7:14: Wamolegei Sia: Olelesu 11:15

***7:18: Wamolegei Sia: Olelesu 22:5

†††7:21: Wamolegei Sia: Olelesu 13:7

‡‡‡7:22: Wamolegei Sia: Olelesu 20:4

§§§7:24: Wamolegei Sia: Olelesu 17:12

*7:25: Wamolegei Sia: Olelesu 12:14; 13:5-6

7:27: Wamolegei Sia: Olelesu 20:4; b Wamolegei Sia: Olelesu 22:5