8
Da:niele da Simasi Eno Ganodini amo Sibi Gawali amola Goudi Gebo Ba:i
Ode udiana amoga Belesia:sa da Besia soge amoga hina bagade esalu, amo odega na da simasia eno ba:i. Amo simasi ganodini, na da moilai bai bagade afae ea dio amo Susa (amo da Ila:me soge ganodini dialu) amo ganodini esalebe ba:i. Na da hano amo ea dio Iulai amo ea bega: esalebe ba:i. Na sodolaloba, sibi gawali afae hano amo gadenene lelebe ba:i. E da hono aduna sedadedafa gala. Be hono afae ea sedade da eno ea defei baligi amola amo hono da gaheabolodafa ba:i. Na ba:laloba, sibi gawali da nimiwane haimanosa hamafelalebe ba:i. E da guma:goe amola ga (north) amola ga (south) amoga haimanosa hamafelalebe ba:i. E da gasa fi bagade ba:i. Eno ohe fi da ema gegemu amola ea logo hedofamu hamedei ba:i. Amola ea gasa fi heda:le, hisu hi hanaiga hamomusa: dawa:lalu. Na da amo hou ea bai bagade dadawa:laloba, goudi gebo gawali eno da hehenane eso dabe gudu fisili manebe ba:i. E da hedolodafa hehenabeba:le, ea emo da gado osoba gudu noga:le hame osa:i. Ea si amo dogoa da hono afae bagadedafa amo dialebe ba:i.
Amo goudi gawali da sibi gawali, amo na da hano bega: lelebe ba:i, amoma doagala:musa:, ha:giwane hehenai. Na ba:loba, goudi gawali da sibi gawali amoma doagala:i. E da nimi bagadedafa. Gasa bagade gegebeba:le, e da sibi gawali amo ea hono aduna goudane fasi. Sibi gawali da gasa hameba:le, bu gegemu gogolei. Goudi amo ea gasaga, e da osoboga gisalugala:gudui ba:i. Amalalu goudi da ema bagade ososa:gi, amola enoga gaga:mu da hamedafa ba:i.
Amalalu, goudi gawali ea gasa da heda:le, bagadedafa ba:i. Be ea gasa da baligili bagade heda:lalu, amo esoga, ea hono amo ea si dogoa sogebi dialu, amo fi dagoi ba:i. Be amo hono ea musa: sogebi amoga hono biyaduyale heda:lebe ba:i. Amo hono da hisu hisu sogiagai. Afae da eso mabadili, eno da eso dabadili, eno da gadili, eno da ganodini, agoane sogia gagai ba:i. Hono afae amoga eno gaheabolo hono da dulu heda:lebe ba:i. Amo hono ea gasa da ga (south) amola eso mabadili asi. E amola, soge amo Gode da Ea fi dunu ilima imunu ilegele sia:i, amo sogega hina bagade ba:i.
10  * Wamolegei Sia: Olelesu 12:4Ea gasa da bagade heda:iba:le, e da fedege Hebene dadi gagui gilisisu (gasumuni gilisisu) ilima gegemusa: defele ba:i. E da gasumuni mogili fadegale osoboga galagale, ilima osa:gili gugunufinisi. 11 Amola e da Hebene dadi gagui gilisisu amo ilia Hina Bagade Ema gegemusa: dawa:i galu. Hina Bagadema eso huluane gobele salasu hou, amo e da hedofai amola e da Debolo diasu gugunufinisi dagoi. 12 Amalalu, Debolo diasu amoga dunu amola uda da gobele salasu houdafa amo fisili, ilia Debolo ganodini wadela:i hou fawane hamosu. Godema dafawaneyale dawa:su houdafa da yolesi dagoi ba:i. Amola gaheabolo hono da hi hanai hou amo hahawane didili hamonanu.
13 Amalalu, na nabaloba, a:igele dunu afae da eno a:igele dunuma amane adole ba:i, “Goe hou wadela:lesibi amo ninia wali ba:sa. Amo da adi esoga fisima:bela? Habowali seda eso huluane noga:i gobele salasu hou da fisili, ilia da wadela:i hou fawane hamoma:bela:? Amola hono gaheabolo da Hebene dadi gagui gilisisu amola Debolo amoga osa:la heda:lala. Amo hou da adi esoga fisima:bela?”
14 Amola na nabaloba, a:igele dunu eno da bu adole i, “Amo hou da daeya amola hahabe idi 2300agoane ba:lalumu. Amoga, hahabe amola daeya gobele salasu hou da hame ba:mu. Be amo eso da dagolalu, Debolo da bu gagui amola gobele salasu da bu hahawane hamonanebe ba:mu,” a:igele da eno a:igelema amane sia:i.
A:igele dunu Ga:ibaliele da Amo Simasi Bai Olelei
15 Na da amo simasi dadawa:lalu amola bai hogolaloba, na da hedolodafa na midadini dunu afae lelebe ba:i. 16  Luge 1:19, 26Amola na nabaloba, sia: afae amo da Iulai hano na:iyadodili amoga manebe nabi, amane, “Ga:ibaliele! Amo dunuma di da ea simasi ba:i liligi ea bai ema olelema!” 17 Ga:ibaliele da nama misini, na afodili dafulili lelu. Na da bagade beda:iba:le, osobaga diasa:i. Ga:ibaliele da nama amane sia:i, “Osobo bagade dunu di! Na da simasi ea bai dima olelemu. Amo simasi da hobea soge wadela:mu eso doaga:lalu hamomu olelesa.” 18 E da nama adolaloba, na da osobaga sidinasa:i dagoi. Be amomane e da na lobolele, bu wa:lesi. 19 Amola e da amane sia:i, “Na da hobea misunu hou dima olelesa. Gode da wadela:i hou amoma ougiba:le, E da fofada:nanu, soge wadela:mu eso da doaga:mu. E da amo hou dima olelesa. Dia simasi ea ba:i da amo. 20 Sibi gawali hono aduna gala di ba:i, amo da fedege sia:, osobo bagade fi aduna ela hou olelesa. Amo fi ela dio da Midia amola Besia. 21 Goudi di ba:i amo da fedege Galigi fi olelesa. Hono bagade amo goudi ea si dogoa sogebi galu da Galigi hina bagade age. 22 Hono biyaduyale gala, amo da musa: hono goudane fadegaiba:le eno heda:i, amo ea dawaloma:ne da musa: fi da afafane fi biyaduyale bu hamomu. Be afafaeba:le, ilia gasa da musa: fi ea gasa amo defele hame be gudu agoane ba:mu.
23 Amo fi biyaduyale da wadela:i hou bagadedafa hamomu. Ilia da Gode Ea fofada:su amola se imunu ba:mu agoai galebe. Amo eso da gadenesea, eno hina bagade da heda:mu. Ea hou da nimi bagade, gasa fi amola hohonosu ba:mu. 24 E da gasa bagade heda:mu. Be hisu ea gasaga hame heda:mu. E da liligi amola fi huluane hahawane gugunufinisimu amo ea wadela:i hawa: hamosu huluane didilisimu. E da gasa bagade dunu bagohame wadela:lesimu amola e da Gode Ea fidafa dunu gugunufinisimu. 25 E da ogogosu hou amola hohonosu hou amo bagade dawa:beba:le, e da ogogosu bagade hahawane hamomu. E da hi hou bagadewane hidale gaguia gadomu. Amola dunu amola uda ilia da noga:le esalumu dawa:lalu, e da hedolodafa amo huluane wadela:lesimu. Amola e da Baligili Bagadedafa Hina Gode, Ema gegemusa: dawa:mu. Be osobo bagade dunu ilia gasaga hame, be Gode Ea gasaga, e da gugunufinisi dagoi ba:mu. 26 Amo simasi da daeya amola hahabe gobele salasu amoma hobea misunu hou olelesa, amo da dafawane ba:mu. Be wahadafa, amo hou mae adole, wamolegema. Bai amo hou da waha hame be fa:nodafa ba:mu!”
27 Na da amo sia: nababeba:le, da:i dioi galu. Amola eso mogili na da oloi galu. Amalalu, oloi da damunuba, na wa:legadole, bu hawa: hamosu amo hina bagade da nama ilegei, amo hamomusa: asi. Be na da simasi amo bu dadawa:lalu. Be amomane, amo ea bai na da noga:le hame dawa:i.

*8:10: Wamolegei Sia: Olelesu 12:4

8:16: Luge 1:19, 26