50
Ba:bilone da Gesowale Lai Dagoi Ba:mu
* Aisaia 13:1 - 14:23, 47:1-15Hina Gode da Ba:bilone moilai bai bagade fi ilima Ea sia:ne iasu ilegei amo nama amane olelei,
“Fifi asi gala ilima olelema! Ha:giwane sisia:ma!
Dawa:digima:ne hahamosu olelelalu, sisia:ma!
Amo sia: mae wamolegema!
Ba:bilone da dafai dagoi!
Ea ogogosu ‘gode’ Madage da goudane sali!
Ba:bilone loboga hamoi ogogosu ‘gode’ da gogosiasu lai dagoi!
Ea wadela:idafa loboga hamoi ‘gode’ huluane da goudai dagoi!
Gagoe (north) esalebe fi da Ba:bilone fi ilima doagala:musa: amola hafoga:i soge defele hamoma:ne wadela:musa:, misi dagoi. Dunu amola ohe da hobeamu, amola dunu da amogawi bu hame esalebe ba:mu.”
Isala:ili Fi da Buhagimu
Hina Gode da amane sia:sa, “Amo eso doaga:sea, Isala:ili fi dunu amola Yuda fi dunu da gilisili, diginiwane, Na, ilia Gode, amo bu hogomusa: misunu. Ilia da Saione Goumi amoga ahoasu logo Nama adole ba:mu. Amola ilia da amo logoga masunu. Ilia da eso huluane dialoma:ne Gousa:su Nama hamomu, amola ilia da amo hamedafa fimu.
Na fi dunu da sibi amo ilia ouligisu dunu da noga:le hame ouligibiba:le, goumia fisi dagoi agoane ba:sa. Ilia da sibi agoane, goumi afae yolesili, eno goumia ahoasu, agoane asili, ilia da ilia sogebidafa amo gogolei dagoi. Nowa da ili ba:sea da ilima doagala:sa. Ilia ha lai da amane sia:sa, ‘Ilia da ilia Hina Godema wadela:le hamoi dagoi. Amaiba:le, ninia da ilima doagala:mu da defea, wadela:i hame. Ilia aowa fi da Hina Gode Ea hou dafawaneyale dawa:i. Ilia amola da mae yolesili, Ema fa:no bobogemu da defea galu.’
Wamolegei Sia: Olelesu 18:4Isala:ili fi dunu! Ba:bilone soge yolesili, hobeama! Dilia degabo amo soge yolesima! Na da gagoe (north) esalebe fi gilisisu ilima sia:beba:le, ilia da Ba:bilone amoga doagala:musa: misunu. Ilia da gegemusa: dadalele, Ba:bilone fi ilima doagala:le, hasalimu. Ilia da benea ahoasu dunu noga:idafa. Ilia dadiga gala:sea, giadofamu hame dawa:. 10 Ilia da Ba:bilone fi ilia liligi huluane gesowale lamu. Ilia hanai liligi ilia da udigili lamu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Ba:bilone ea Dafai
11 Hina Gode da amane sia:sa, “Ba:bilone fi dunu! Dilia da Na fi dunu ilima doagala:le, ilia liligi huluane gesowale lai dagoi. Dilia da hahawane ahoa. Fedege agoane, dilia da bulamagau amo gagoma ha:i manu lamusa: ososa:gisa o hosi amo da gogona: ahoabe, agoane ba:sa. 12 Be dilia moilai bai bagade (Ba:bilone) da dafane gogosia:i dagoi ba:mu. Amola Ba:bilone fi da fifi asi gala amo ganodini gududafa dialebe ba:mu. Ba:bilone soge da wadela:i hafoga:i soge hamoi dagoi ba:mu. 13 Bai Na da ougi bagadeba:le, dunu afae Ba:bilone soge ganodini esalebe da hame ba:mu. Ba:bilone da mugului dagoi dialebe ba:mu, amola nowa dunu da amo soge baligimusa: ahoasea, da bagadewane fofogadigimu. 14 Dilia dadi gagui dunu! Ba:bilone amoma doagala:musa: dadalema! E eale sisiga:ma! Dilia dadi huluane amoga, e gala:ma! Bai Ba:bilone fi da Na, Hina Gode, Nama wadela:le hamoi. 15 Moilai bai bagade amo eale sisiga:le, gegemusa: halama! Wali Ba:bilone da fama:ne olei dagoi! Ea gagoi dobea da fili, mugului dagoi ba:sa. Na da Ba:bilone fi ilima dabe iaha. Amaiba:le, ha lai dunu! Ilima dabe ima! Ilia da eno dunuma hamoi, amo defele, ilima dabe bu ima. 16 Amo soge ganodini, ha:i manu bugima:ne amola faima:ne logo mae doasima! Ga fi dunu Ba:bilone soge ganodini esala, ilia da dadi gagui wa:i Ba:bilone fi ilima doagala:musa: manebe, ilima beda:iba:le, hi sogega bu masunu.”
Isala:ili Fi da Buhagimu
17 Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili fi dunu da sibi amo laione wa:mega sefasi amola afagogoi dagoi, amo agoane ba:sa. Degabo, Asilia hina bagade da ilima doagala:i. Amasea, fedege agoane, Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese, da ilia gasa gagisu. 18 Amaiba:le, Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da Asilia hina bagade ema se iasu defele, hina bagade Nebiuga:denese amola ea fi ilima se imunu.
19 Na da Isala:ili fi ilia sogega buhagima:ne, logo doasimu. Ilia da ha:i manu amo da Gamele Goumia amola Ba:isia:ne sogega heda:lebe amo manu, amola ha:i manu bugi Ifala:ime soge amola Gilia:de sogega gala, amoga ilia hanaiga defele manu. 20 Amo eso da doaga:sea, Isala:ili fi amola Yuda fi amo ganodini da wadela:i hou dialebe hame ba:mu. Bai dunu amo ilia esalusu Na da gaga:i, ilia wadela:i hou amola Na da gogolema:ne olofomu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Ba:bilone Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
21 Hina Gode da amane sia:sa, “Melada:ime fi amola Bigode fi (ela da Ba:bilone fi) ilima doagala:ma! Ilia huluane medole legele wadela:lesima! Na sia:i liligi huluane hamoma! Na, Hina Gode, da sia:i dagoi. 22 Ba:bilone soge ganodini gegemusa: ha lasu da naba. Amola wadela:su bagade ba:sa. 23 Ba:bilone da ‘ha:ma’ (hammer) agoane, fifi asi gala huluane fifima:ne fananu. Be wali amo ‘ha:ma’ da fifilasi dagoi. Ema doaga:i hou ba:beba:le, fifi asi gala huluane da bagadewane fofogadigisa.
24 Ba:bilone fi! Dilia da nama gegenanu. Be wali dilia da sani amo Na da dili sa:ima:ne gei, amoga sa:i dagoi. Dilia da mae dawa:iwane amoga sa:i dagoi. 25 Na da Na gegesu liligi lidiligalei diasu amo doasili amola Na da ougiba:le, amo liligi gagui dagoi. Bai Na, Ouligisu Hina Gode Bagadedafa, da Ba:bilone sogega hawa: hamomu galaiou. 26 La:ididili huluane amoga Ba:bilonema doagala:ma! Ea widi amola gagoma legesu diasu fima! Lai liligi amo widi lelegela heda:i agoane lelegela heda:ma! Soge wadela:ma! Liligi huluanedafa wadela:lesima! 27 Ba:bilone dadi gagui dunu huluane medole legema! Medole legema! Ba:bilone dunu da wadela:lesi dagoi ba:mu! Ilima se iasu eso da doaga:i dagoi.
28 (Mugululi asi dunu da Ba:bilone soge yolesili, hobeale, Yelusaleme diasuga doaga:sa. Ilia da sia:ne iasu amo ninia Hina Gode da Ba:bilone dunu ilima dabe i dagoi - bai ilia da Ea Debolo diasu wadela:lesi - amo ilia da olelesa.)
29  Wamolegei Sia: Olelesu 18:6Dadi gagui dunu ilima ilia Ba:bilone fi doagala:ma:ne sia:ma! Dunu huluane amo da dadiga gala:su dawa:, amo gadili asunasima! Moilai sisiga:le, dunu afae mae hobeama:ne, logo huluane ga:ma! Ba:bilone fi ilima dabe ima. Ilia hou eno fi ilima hamoi, amo defele ilima hamoma! Bai ilia da Na, Isala:ili ilia Hadigi Gode, Nama gasa fili hamoi. 30 Amaiba:le, ilia ayeligi dunu da moilai logoga medole legei dagoi ba:mu. Amola amo esoga, ilia dadi gagui dunu da medole legei dagoi ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
31 Ba:bilone! Di da gasa fi hou amoga nabai gala. Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa, da dima ha lai hamoi dagoi. Na da dima se imunu eso ilegei, amo da doaga:i dagoi. 32 Dia hidale hamosu gasa fi da sadenane dafamu. Amola, dunu eno di wa:legadolesimu hamedafa ba:mu. Na da dia moilai bai bagade huluane laluga ulagimu. Amola liligi huluane sisiga:le dialebe da wadela:lesi dagoi ba:mu.”
33 Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Isala:ili fi amola Yuda fi da banenesiwane esalebe ba:sa. Dunu amo da ili gagulaligi, da ili ha:giwane sosodo aligisa. Amola ilia da ili se iasu udigili hawa: hamosu logo doasimusa: hame dawa:.
34 Be ilia gaga:su dunu da gasa bagadewane esala. Ea dio da Hina Gode Bagadedafa. Hisu da ilimagale gegemu. E da osobo bagade fifi asi gala ilima olofosu iasimu. Be E da Ba:bilone fi ilima bidi hamosu iasimu.”
35 Hina Gode da amane sia:sa, “Ba:bilone soge da bogosu ba:ma! Ea fi dunu amola ouligisu dunu amola bagade dawa:su dunu da bogosu ba:mu.
36 Ea ogogosu balofede dunu da bogosu ba:mu. Ilia da gagaoui dunu. Ea dadi gagui dunu da bogosu ba:mu. Ilia da bagadewane beda:i.
37 Ea hosi amola sa:liode huluane wadela:lesima! Ea ga fi muni lama:ne hawa: hamosu dadi gagui dunu da bogosu ba:mu. Ilia da gasa hamedafa ba:sa. Ba:bilone liligi ida:iwane gala huluane wadela:lesima! Huluane gesowale lale dagoma!
38 Ea sogega esoi bagade iasima. Ea hano huluane hafoga:ma! Ba:bilone soge ganodini da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ bagohame. Ea fi dunu da ilima beda:iba:le, gagaoui agoane ba:sa.
39  § Wamolegei Sia: Olelesu 18:2Amaiba:le, Ba:bilone soge ganodini, Fio liligi amola wadela:i a:silibu amola ledo hamoi sio bagohame ba:mu. Dunu fi da amo soge ganodini hamedafa esalumu.
40  ** Mui 19:24-25Musa: hemonega, Na da Sodame amola Goumola amola amo sisiga:le dialebe moilai fonobahadi huluane amo wadela:lesi dagoi. Amo hou defele da Ba:bilone fi ilima doaga:mu. Dunu afae da amo ganodini wali amola eso huluane hame esalebe ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi. 41 Gagoe (north) soge amoga fi bagadedafa da gegemusa: manebe. Hina bagade bagohame da gegemusa: momagesa.
42 Ilia da ilia dadi amola gegesu gobihei gagui dagoi. Ilia da nimi bagade hame asigi dunu. Ilia da hosi da:iya fila heda:le ahoasea, ilia ha lasu da hano wayabo bagade ea gafululi fugala:sa agoane naba. Ilia da Ba:bilone fi ilima doagala:musa: momagei dagoi.
43 Ba:bilone hina bagade da ilia manebe sia: nabasea, ea lobo da bodola:le gudusa. E da uda da mano lalelegemu gadenesea se naba, amo defele e da se naba.
44 Laione wa:me da Yodane Hano bega: iwila amo yolesili, bulamagau ha:i manu mola:ya:i gisi soge amoga manebe, amo defele Na, Hina Gode da Ba:bilone dunu ilima doagala:musa: misunu. Amasea, Ba:bilone dunu da ilia moilai yolesili, hobeamu. Nowa da Na agoanela:? Nowa da Nama doagala:mu dawa:bela:? Nowa ouligisu dunu da Nama gegemusa: dawa:bela:? Nama hasalasimu da hamedeidafa. 45 Amaiba:le, Na da Ba:bilone soge amola ea fi dunu ilima hamoma:ne ilegesu amo nabima! Ilia huluane amola ilia mano da ga hiouginana asi dagoi ba:mu. Amasea, dunu huluane da bagadewane beda:mu. 46 Ba:bilone da dafasea, sia: bagade nababeba:le, osobo bagade da igugumu. Amola fifi asi gala huluane da ilia beda:ga wele sia:nebe nabimu.

*50:1: Aisaia 13:1 - 14:23, 47:1-15

50:8: Wamolegei Sia: Olelesu 18:4

50:29: Wamolegei Sia: Olelesu 18:6

§50:39: Wamolegei Sia: Olelesu 18:2

**50:40: Mui 19:24-25